Đậm đà truyền thống, vươn tầm tương lai - Kỳ 4

Cập nhật: 08-04-2021 | 07:17:27

Kỳ 4: Đô thị văn minh, văn hóa phát triển

 Cùng vi phong trào Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa (TDĐKXDĐSVH), thi gian qua, Bình Dương cũng rt quan tâm và tp trung trin khai thc hin cuc vn đng Toàn dân đoàn kết xây dng nông thôn mi, đô th văn minh. Vic trin khai thc hin hiu qu 2 ni dung trên đã mang li chuyn biến tích cc trên các lĩnh vc đi sng xã hi, góp phn xây dng Bình Dương ngày càng văn minh, hin đi...

 Từ phong trào TDĐKXDĐSVH và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhiều công viên, hoa viên đã được đầu tư xây dựng trong thời gian gần đây góp phần làm cho bộ mặt đô thị Bình Dương ngày càng đẹp hơn. Trong ảnh: Một hoa viên ở TP.Thủ Dầu Một

Nâng chất đời sống văn hóa

Qua hơn 20 năm tái lập, Bình Dương đã có bước phát triển toàn diện. Trong đó, lĩnh vực văn hóa, xã hội đã có những bước phát triển mới, tương xứng với vóc dáng đô thị Bình Dương văn minh, hiện đại. Có nhiều yếu tố để mang lại kết quả này, trong đó có vai trò quan trọng của phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng đô thị văn minh. Thời gian qua, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng thời nhận được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của nhân dân. Phong trào này đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết với nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ở địa phương, phong trào TDĐKXDĐSVH đã từng bước đi vào chiều sâu, chất lượng ngày càng được nâng lên và phát triển tại các địa bàn cơ sở; gắn kết với các phong trào thi đua khác, nhất là phong trào thi đua yêu nước “Chung sức xây dựng nông thôn mới” và việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả đạt được qua các năm cho thấy phong trào ngày càng phát triển và nâng dần về chất lượng, phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phong trào cũng góp phần ổn định về trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân. Bên cạnh đó, phong trào còn góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nhất là cơ sở hạ tầng được hoàn thiện, phát triển; đời sống của nhân dân ngày càng nâng lên rõ rệt.

Gắn với xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh

Thời gian qua, việc xây dựng vàphát triển phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của tỉnh luôn nhận được sựquan tâm chỉđạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sựphối hợp giữa MTTQ, các ban, ngành, đoàn thểvà đặc biệt là sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân. Do đó, công tác tổ chức triển khai có những mặt thuận lợi cơ bản và đạt được những kết quả hết sức tích cực.

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, nâng cao mọi mặt đời sống người dân qua phong trào TDĐKXDĐSVH, trong quá trình xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nhiều địa phương trong tỉnh cũng rất chú trọng đến việc xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị (VH-VMĐT). Năm 2020, TP.Thuận An triển khai thực hiện “Năm VH-VMĐT”, tập trung vào các nội dung: Trật tự đô thị; vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị; an toàn giao thông đô thị; an ninh trật tự - an toàn xã hội và hành vi ứng xử văn minh nơi công sở, công cộng. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An, cho biết đây là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong quá trình phát triển đi lên của TP.Thuận An. Vì thế, lãnh đạo thành phố rất quan tâm, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể thành phố, các xã, phường trên địa bàn tập trung thực hiện và đã mang lại những kết quả hết sức tích cực. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã duy trì và nhân rộng được nhiều mô hình hiệu quả như: Mô hình “Khu phố, ấp không rác”; mô hình “Chợ văn minh thương mại”; mô hình “Tuyến phố văn minh đô thị”...

Có thể thấy, việc triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong các tầng lớp nhân dân. Tại các địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình, phong trào hiệu quả, tiêu biểu như: Mô hình “Tuyến phố hoa”, “Tuyến phố văn minh”, “Vẽ tranh môi trường trên trụ điện, nắp cống” ở TP.Thủ Dầu Một; mô hình “Khu phố không rác”, “Tuyến phố văn minh đô thị”, “Chợ văn minh đô thị” ở TP.Thuận An; mô hình “Làm cho khu phố, ấp sạch hơn”, “Ngôi nhà xanh”, phong trào thi đua xây dựng văn phòng khu phố, ấp xanh - sạch - đẹp - sáng ở TX.Tân Uyên…

Một nét nổi bật nữa của 2 phong trào và cuộc vận động trên là đã trở thành nơi tập hợp, hội tụ các phong trào quần chúng thi đua yêu nước, góp phần khơi dậy, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết cộng đồng, đối nhân xử thế, tương thân, tương ái, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; củng cố phát huy tình nghĩa xóm giềng, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Đồng thời, việc thực hiện 2 nội dung trên còn góp phần xây dựng và bảo vệ cảnh quan môi trường tự nhiên; nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đánh giá về những kết quả đạt được trong thực hiện các nội dung trên, ông Lê Văn Thái nói: “Việc XDĐSVH gắn với văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung quan trọng, có tính chất cấp thiết của quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Dương theo Chương trình hành động số 88 ngày 12-9-2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả hơn nữa phong trào và cuộc vận động, trong thời gian tới cần có sự vào cuộc một cách quyết tâm, quyết liệt, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các cấp, các ngành và đặc biệt là sự tham gia của các tầng lớp nhân dân”. (còn tiếp)

 Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An: Trong thời gian tới, TP.Thuận An sẽ tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng NSVMĐT; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh những đơn vị, cơ sở địa phương có những hoạt động chưa phù hợp với xu thế phát triển, những hủ tục không tốt sẽ được loại dần. Cùng với đó, thành phố cũng sẽ quan tâm đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu thiết yếu người dân. Từ trường lớp, bệnh viện, đến công viên, cây xanh, chợ... đều phải văn minh, văn hóa.

Bà Trần Thị Thảo, Phó Chủ tịch UBND TX.Bến Cát: Trong thời gian tới, UBND TX.Bến Cát tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giai đoạn 2020-2025 để thực hiện đề án của Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 “Nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh giai đoạn 2020-2025”. Hàng năm, thị xã sẽ xây dựng kế hoạch để triển khai các nội dung cùng với các chỉ tiêu trọng tâm của đề án, trong đó vừa tuyên truyền vận động người dân, vừa áp dụng những biện pháp quản lý nhà nước một cách hiệu quả; chủ động phối hợp với MTTQ và các hội đoàn thể để xây dựng và triển khai các mô hình phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của người dân và thu hút người dân tích cực cùng tham gia thực hiện đề án; tiếp tục đầu tư các thiết chế văn hóa để góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

 HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter