Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay học tập và làm theo Bác

Cập nhật: 25-04-2022 | 08:58:24

Những năm qua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ khối) ngày càng đi vào nề nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng đã được các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Làm theo cụ thể, thiết thực

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, được Đảng bộ khối đẩy mạnh thực hiện, đặc biệt là việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cán bộ, đảng viên trong khối xây dựng chương trình hành động cá nhân, cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với đăng ký học tập và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ được phân công; trong đó xác định rõ mục tiêu của từng đầu việc, lộ trình và giải pháp thực hiện.

Đồng thời, việc học tập và làm theo Bác được gắn kết chặt chẽ với tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp với nhiều nội dung có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế tại các đơn vị và doanh nghiệp. Đơn cử, ở Đảng bộ trường Đại học Thủ Dầu Một, trường Cao Đẳng Việt Hàn, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy chỉ đạo đưa vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên với nhiều cách làm mới, sáng tạo phù hợp, hiệu quả.

Cải cách hành chính là một trong những việc làm thiết thực “học tập và làm theo Bác” ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Hay ở Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp TNHH MTV (Becamex IDC), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Dương..., việc học tập làm theo Bác gắn công tác quản lý, ứng dụng công nghệ số để tiết kiệm thời gian, nguyên liệu, cải tiến mẫu mã, nâng cao giá trị chất lượng sản phẩm, tạo uy tín, thương hiệu trên thị trường và đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng...

Đối với khối cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp và các cơ quan Đảng, đoàn thể đưa việc thực hiện Chỉ thị 05 vào làm nội dung sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý; thi đua cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường vai trò tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân... Đối với khối nội chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Bình Dương, Cục Hải quan Bình Dương, việc học tập làm theo Bác được gắn với xây dựng người cán bộ liêm khiết, trung thành, tận tụy, gương mẫu và ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ, chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị...

Tiếp tục tạo sức lan tỏa

Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộkhối tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh xây dựng mô hình học và làm theo Bác mang tính đặc trưng riêng của Đảng bộ khối, phù hợp với thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Đảng ủy khối tiếp tục tổ chức triển khai học tập, quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động trong khối về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”; Kết luận số 01-KL/TW, các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cho tất cả các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cho biết xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ khối đã tạo chuyển biến một cách căn bản về nhận thức từ “học tập” chuyển sang thực hiện “làm theo” gắn với những công việc thường xuyên, hàng ngày. Các đơn vị xác định rõ các nội dung mới, giải pháp mới để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể; coi đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo Bác, trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Từ đó, các chi, Đảng bộ cơ sở đề ra giải pháp xây dựng kế hoạch, đăng ký đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân. Việc học tập bám sát các nội dung chuyên đề năm 2022; làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện trách nhiệm nêu gương gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và quy chuẩn đạo đức của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đặc biệt, các đơn vị phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện tốt các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc thực hiện tốt nội dung nêu gương “nói đi đôi với làm”, nêu gương trong tự phê bình và phê bình, phát huy và thực hành dân chủ, thực hiện yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức sẽ góp phần tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng.q

“Cùng với đưa nội dung chuyên đề năm 2022 vào sinh hoạt định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý, trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng cần quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từng cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và mỗi cán bộ đảng viên, người lao động phải kết hợp một cách sáng tạo, có hiệu quả việc học tập và làm theo chuyên đề năm 2022 thông qua việc cụ thể hóa phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập, thực hiện chuyên đề năm 2022...”.
(Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh)

ĐỖ TRỌNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277485
      [news_title] => Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức đối thoại với nhân dân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-12 08:11:31
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-12 08:04:26
      [news_picture] => 1660266265.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277466
      [news_title] => Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV: 'Năm chữ T'
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-12 06:17:17
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-12 06:16:51
      [news_picture] => 1660259811.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277465
      [news_title] => Quán triệt các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-12 06:17:17
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-12 06:12:49
      [news_picture] => 1660259568.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277464
      [news_title] => Bế mạc Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau 2,5 ngày làm việc
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-12 06:17:17
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-12 06:08:59
      [news_picture] => 1660259339.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277463
      [news_title] => Việt Nam quan tâm và theo dõi sát tình hình tại eo biển Đài Loan
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-12 06:17:17
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-12 06:07:21
      [news_picture] => 1660259241.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277444
      [news_title] => Ổn định môi trường pháp lý cho đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-11 16:22:31
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-11 16:22:03
      [news_picture] => 1660209723.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277437
      [news_title] => Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn khối lần thứ 2, khóa II
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-08-11 15:16:06
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-11 15:15:56
      [news_picture] => 1660205755.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277432
      [news_title] => Giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc tại địa phương
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-11 14:04:22
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-11 14:02:54
      [news_picture] => 
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 269947
      [news_title] => Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hay học tập và làm theo Bác
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => theo-guong-bac
      [news_publicdate] => 2022-04-25 08:58:24
      [news_createdate] => 2022-04-25 08:51:56
      [news_picture] => 1650851515.JPG
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 268994
      [news_title] => Học và làm theo Bác gắn với trách nhiệm nêu gương
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => theo-guong-bac
      [news_publicdate] => 2022-04-12 08:03:51
      [news_createdate] => 2022-04-12 07:34:48
      [news_picture] => 1649723686.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 268757
      [news_title] => Tỉnh ủy triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => theo-guong-bac
      [news_publicdate] => 2022-04-07 13:24:50
      [news_createdate] => 2022-04-07 13:24:24
      [news_picture] => 1649312659.JPG
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên