Đảng bộ khối Cơ quan Dân Chính Đảng: Tiếp tục đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào đời sống

Cập nhật: 26-02-2010 | 00:00:00

Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị khóa X và các hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, ngay từ đầu năm mới 2010, Ban chỉ đạo Đảng ủy khối Cơ quan Dân Chính Đảng và các chi, Đảng bộ cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện để cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào đời sống của mỗi cán bộ đảng viên.

Những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương

Hàng năm, Ban chỉ đạo CVĐ chọn lựa từng nội dung cụ thể thiết thực theo chủ đề của CVĐ để triển khai cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nghiên cứu học tập thực hiện. Sau mỗi đợt học tập, Ban chỉ đạo hướng dẫn cán bộ, đảng viên và quần chúng viết thu hoạch, liên hệ bản thân, đề ra hướng phấn đấu “làm theo” và được nhiều tổ chức Đảng trong khối tiến hành đánh giá kết quả đăng ký thi đua “làm theo” của cán bộ, đảng viên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, cơ quan; từ đó làm cho ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên được nâng lên. CVĐ giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn giá trị to lớn tính nhân văn cao cả trong tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đang được cán bộ, đảng viên tự giác học tập và làm theo đức tính của Người về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” trong cuộc sống thường ngày. Từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình tiên tiến được Ban chỉ đạo các cấp biểu dương khen thưởng, đưa CVĐ trong Đảng bộ khối ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Xuân Canh Dần đang mang đến cho chúng ta nhiều mơ ước và kỳ vọng về tương lai tươi sáng của dân tộc. Năm nay, chúng ta có nhiều ngày lễ kỷ niệm, những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Do vậy, cán bộ, đảng viên càng thấm nhuần hơn lời dạy của Bác Hồ kính yêu về tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, phát huy nội lực và tinh thần yêu nước; quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho chủ đề “tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”. Để nội dung chủ đề này trở thành đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt tại cơ sở trong năm 2010, Đảng ủy khối Dân Chính Đảng đang ra sức động viên đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, hội viên, học sinh, sinh viên... tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, thi đua học tập, lao động sáng tạo, cương quyết loại bỏ triệt để những phần tử cơ hội, những cán bộ, đảng viên tha hóa biến chất, quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân... góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, lựa chọn những cán bộ tiêu biểu đủ tài, đủ đức bầu vào cấp ủy Đảng khóa mới, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Thực tiễn đặt ra, yêu cầu CVĐ hôm nay là làm sao xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Đó là một đòi hỏi tất yếu của quá trình đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng mong ước.

Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ của CVĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta phải thực sự tự giác gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người bằng những việc làm thiết thực ở cơ quan, đơn vị và trong cả cuộc sống thường ngày ở mỗi gia đình. Từ đó, Ban chỉ đạo CVĐ Đảng ủy khối tiếp tục định hướng và phát động sâu rộng trong toàn Đảng bộ khối thi đua “làm theo Bác” trên từng cương vị và lĩnh vực công tác, nhằm đưa CVĐ đi vào thực chất đời sống của mỗi cán bộ, đảng viên. Theo đó, chúng ta cần tập trung thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ và giải pháp, như sau:

Nhanh chóng khắc phục những yếu kém, tồn tại trong tổ chức, thực hiện đã được Ban chỉ đạo CVĐ Đảng ủy khối đánh giá tại hội nghị tổng kết CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 và sơ kết 3 năm thực hiện CVĐ trong toàn Đảng bộ khối, trong đó vai trò của cấp ủy Đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị có vị trí hết sức quan trọng. Kinh nghiệm cho thấy nơi nào cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị gương mẫu đi đầu trong thực hiện CVĐ thì nơi đó CVĐ mang lại kết quả cao và ngược lại nơi nào cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu trong thực hiện CVĐ thì nơi đó việc triển khai thực hiện CVĐ chỉ mang tính hình thức, chất lượng, hiệu quả thấp.

Tiếp tục học tập để nâng cao nhận thức và đẩy mạnh phong trào làm theo đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến đồng bộ từ nhận thức thành tình cảm, đạo đức và những hành động bắt buộc thành tính tự giác “làm theo Bác” ở mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên; làm cho nó trở thành thói quen thường ngày trong hành vi đạo đức, “hành - xử” đúng hình mẫu của một người cán bộ “vừa hồng vừa chuyên” theo tư tưởng đạo đức của Bác. Tăng cường các biện pháp không chế, đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong cán bộ, đảng viên, tự giác học tập, lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị năm 2010.

Tổ chức thực hiện có chiều sâu và đi vào thực chất các chuyên đề đã triển khai trong những năm qua, như chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”; tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, gắn với triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”, kết hợp thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào dân vận khéo trong từng bộ phận ở các cơ quan, đơn vị.

Phong trào thi đua “làm theo Bác” phải được tổ chức thực hiện trên tất cả các lĩnh vực công tác, gắn kết chặt chẽ với mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của CVĐ năm 2010 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong mỗi cán bộ, đảng viên để xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cùng nhau thi đua thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành giao; phấn đấu mục tiêu “một người làm việc bằng hai” trong năm 2010.

Thông qua việc đăng ký thi đua, làm cho mỗi đảng viên, quần chúng phải thường xuyên nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là học tập thực hiện chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” với thái độ học tập tự giác, nghiêm túc, chất lượng. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chuẩn đạo đức lối sống và thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở...

Cấp ủy Đảng, Ban chỉ đạo CVĐ cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện CVĐ tại cơ quan, đơn vị mình đúng tiến độ và mục đích, yêu cầu theo quy định của Ban chỉ đạo cấp trên. Tổ chức cho 100% đảng viên, cán bộ học tập nghiêm túc chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”. Sau học tập hướng dẫn để đảng viên, cán bộ, công chức và quần chúng xây dựng kế hoạch đăng ký nội dung làm theo Bác, cấp ủy xây dựng chương trình hành động của đơn vị, hàng tháng có tổ chức đánh giá kết quả thực hiện của cán bộ, đảng viên trong các định kỳ sinh hoạt chi bộ, trong các cuộc họp của cơ quan, đoàn thể.

Nâng cao hơn nữa vai trò tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, sửa đổi lối làm việc và nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn với triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhằm xây dựng chi bộ, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thật sự trong sạch vững mạnh.

Đề cao tính gương mẫu của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong “làm theo Bác” nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Từ đó, xây dựng thật nhiều tấm gương tiêu biểu điển hình trong phong trào thi đua “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại cơ quan, đơn vị nhằm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

Với ý chí, quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên và tinh thần trách nhiệm của từng cấp ủy Đảng cơ sở, tin chắc rằng CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 sẽ đạt mục đích, yêu cầu đã đề ra.

PHƯƠNG THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 297738
      [news_title] => HĐND tỉnh Bình Dương: Giám sát tình hình, kết quả hoạt động của các quỹ
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-05-31 22:52:36
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-05-31 22:52:15
      [news_picture] => 1685548334.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 297734
      [news_title] => TP.Tân Uyên: Tập huấn lực lượng nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-05-31 22:52:36
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-05-31 22:44:29
      [news_picture] => 1685547868.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 297731
      [news_title] => Sớm tháo gỡ khó khăn cho Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-05-31 22:15:13
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-05-31 22:14:43
      [news_picture] => 1685546082.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 297730
      [news_title] => Thành đoàn Tân Uyên: Ra quân tiếp sức mùa thi
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-05-31 22:15:13
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-05-31 22:12:16
      [news_picture] => 1685545935.JPG
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 297725
      [news_title] => Tiếp tục thực hiện tốt an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2023-05-31 19:23:40
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-05-31 19:22:39
      [news_picture] => 1685535756.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 297721
      [news_title] => 'Phải bắt đúng bệnh công chức-cán bộ sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm'
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-05-31 16:19:43
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-05-31 16:16:29
      [news_picture] => 1685524588.jpeg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 297698
      [news_title] => Hành trình về nguồn Côn Đảo
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2023-05-31 13:17:37
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-05-31 11:59:58
      [news_picture] => 1685509197.JPG
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 297663
      [news_title] => Hội Nông dân tỉnh: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-05-31 08:49:58
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-05-31 08:39:11
      [news_picture] => 1685497150.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 3120
      [news_title] => Ban Chỉ huy Quân sự huyện Dĩ An: Đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác gắn với thi đua quyết thắng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => theo-guong-bac
      [news_publicdate] => 2010-02-25 00:00:00
      [news_createdate] => 2010-02-25 00:00:00
      [news_picture] => 14015014641.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 2424
      [news_title] => Bình Dương có cả vườn hoa làm theo lời Bác
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => theo-guong-bac
      [news_publicdate] => 2010-02-03 00:00:00
      [news_createdate] => 2010-02-03 00:00:00
      [news_picture] => 14015014661.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 1851
      [news_title] => “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Cần duy trì liên tục...
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => theo-guong-bac
      [news_publicdate] => 2010-01-23 00:00:00
      [news_createdate] => 2010-01-23 00:00:00
      [news_picture] => 14015014671.jpg
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên