Đảng với sự nghiệp phát triển đất nước

Cập nhật: 31-01-2010 | 00:00:00

 

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, suốt 80 năm qua đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do lịch sử dân tộc đặt ra.  Điều đó đã khẳng định bài học quan trọng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng luôn là nhân tố quyết định bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng.

 

Đảng đã dựa vào dân, phát huy sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp, các giai cấp trong xã hội, xây dựng khối liên minh công nông, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngay từ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng năm 1930, Đảng đã xác định những mục tiêu cụ thể của con đường phát triển cách mạng của dân tộc, đó là đánh đuổi đế quốc, đánh đổ phong kiến, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau 80 năm nhìn lại, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện gần như trọn vẹn những mục tiêu cơ bản đã đề ra và tiếp tục đưa đất nước trên con đường xây dựng CNXH hội nhập với thế giới hiện đại ngày nay.

 

Ngày nay, trên con đường đổi mới và phát triển đất nước, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ mới, Đảng ta cũng phải vượt qua những thách thức mới. Nó đòi hỏi Đảng ta phải có những trình độ năng lực mới, đạt tới tầm cao mới của thời đại. Điều đó cũng có nghĩa, đặt ra cho Đảng những yêu cầu, nhiệm vụ mới về nhận thức, về nội dung, hình thức, phương pháp, phương thức, phạm vi và tính chất hoạt động. Mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những đặc điểm, tính chất các điều kiện khách quan, chủ quan của Đảng để xác định đúng mục tiêu, phương hướng, tổ chức hoạt động thực tiễn một cách chủ động, sáng tạo. Để hoàn thành xuất sắc sự nghiệp lãnh đạo đất nước, phát triển trong điều kiện mới, Đảng ta có rất nhiều việc phải làm, song cần tập trung vào những vấn đề chính sau.

 

Một là, Đảng lãnh đạo nhân dân kiên trì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Thành tựu hơn 20 năm đổi mới là to lớn có ý nghĩa lịch sử, đã chứng tỏ đường lối của Đảng về phát triển đất nước là đúng đắn, hợp quy luật; khả năng và trình độ lãnh đạo của Đảng, sức sáng tạo và các tiềm năng vô tận của nhân dân. Điều quan trọng là đã tạo ra sự đồng thuận trên thực tế giữa Đảng với nhân dân. Đảng đã dựa vào dân, phát huy sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp, các giai cấp trong xã hội, xây dựng khối liên minh công nông, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bằng những thành tựu cụ thể trong hơn 20 năm đổi mới, Đảng đã đưa đất nước ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội, từng bước ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, phát triển như ngày hôm nay đã củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng. Những thành tựu ấy là từng bước cụ thể hóa mục tiêu phát triển đất nước theo định hướng XHCN; là tiến dần tới thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Mục tiêu cách mạng được Đảng đặt ra là cả quá trình phấn đấu từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Chúng ta không thể sốt ruột, nôn nóng đòi hỏi một sự đầy đủ, hoàn thiện mà đốt cháy giai đoạn. Điều quan trọng là Đảng làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đều nhận thức sâu sắc, đúng đắn và tin tưởng vào mục tiêu cách mạng. Để có được sự đồng thuận ấy, Đảng đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời đổi mới, nâng cao năng lực nội lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo hoạt động thực tiễn nhằm chăm lo phát triển kinh tế-xã hội không ngừng cải thiện đời sống nhân dân. Giải quyết tốt các vấn đề về công bằng xã hội, đời sống việc làm, đẩy lùi các tiêu cực, tham nhũng và tệ nạn xã hội. Cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu, trong sáng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân như Bác Hồ dạy… Có được những điều ấy là sức cổ vũ, là căn cứ thực tế để nhân dân tin vào những bản chất tốt đẹp, tính hiện thực của mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tin vào định hướng XHCN, tin vào mục tiêu hiện thực nhằm chăm lo cuộc sống đích thực của mỗi người dân trong xã hội.

 

Hai là, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

 

Sở dĩ Đảng ta, nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại suốt 80 năm qua là nhờ Đảng ta biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào từng giai đoạn và hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Để nó thật sự là kim chỉ nam cho hành động và là nền tảng tư tưởng của Đảng, của nhân dân thì việc nghiên cứu, tiếp thu, vận dụng phải rất sáng tạo, không giáo điều. Đổi mới công tác giáo dục lý luận Mác-Lê Nin, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đi vào những nguyên lý bản chất nhất, khoa học nhất, sâu sắc nhất. Tránh mọi cách làm hình thức, phô trương, bề ngoài, không thiết thực, không đi vào chiều sâu vừa tốn kém thời gian, tiền của, vừa làm giảm lòng tin và khả năng vận dụng mặt khoa học vốn rất cần cho mỗi cán bộ đảng viên trong quá trình nhận thức thực tiễn và hoạt động cải tạo thực tiễn hiện nay.

 

Bài học về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định bảo đảm mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, trong điều kiện hiện nay, càng cần thiết hơn bao giờ hết. Đặc biệt sau khi các nước XHCN Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, tác động đến nhiều Đảng cộng sản, đòi đa nguyên, đa đảng, trong đó có nước ta. Hơn nữa, các thế lực chống đối ngày nay không từ bỏ mọi âm mưu chống phá Đảng ta, nhằm vô hiệu hóa, xóa bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, thực tiễn hơn 20 năm đổi mới phát triển đất nước đã chứng minh không thể thiếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, để kiên trì giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, thì Đảng phải không ngừng tự đổi mới, nâng cao trình độ lý luận chính trị của mình lên một tầm cao mới. Đồng thời, đổi mới năng lực lãnh đạo, tăng cường sức chiến đấu của Đảng trên mọi lĩnh vực ở mọi cấp, mọi ngành. Hơn 3,3 triệu đảng viên phải thật sự như những thành viên kiên trung tài năng xuất sắc của một “tổ lái” đầy bản lĩnh, rất thông tuệ để “lái con tàu” đưa cả một dân tộc hơn 80 triệu dân hội nhập với thế giới hiện đại đi tới đích an toàn trong điều kiện đầy biến động, khó lường.

 

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt phương châm, nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

 

Trong xã hội hiện đại, sự phát triển đồng thời ba yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa càng thể hiện tính thống nhất biện chứng cao so với các thời kỳ trước đó. Ở một xã hội phát triển thấp hoặc một nước kém phát triển, từng yếu tố này có thể không đồng thời, thiếu đồng bộ nhưng trong thời đại ngày nay, khi chúng ta hội nhập với thế giới hiện đại, ba yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa như ba “chân kiềng” tạo nên một thế đứng vững chắc để phát triển. Đảng ta nhận thức rất sâu sắc quy luật giàu mới mạnh, nghèo thì hèn. Cho nên, công tác lãnh đạo kinh tế trong cơ chế kinh tế thị trường nhiều thành phần, mở cửa, hội nhập với thế giới là thời cơ để làm giàu, nhưng cùng với nó là những thách thức vô cùng nghiệt ngã.

 

Sự phát triển của đất nước buộc chúng ta phải chấp nhận thực tế này và nhanh chóng tự vươn lên để có trình độ hóa giải các mâu thuẫn của cuộc sống đặt ra. Cùng với kinh tế, văn hóa là bản sắc, là truyền thống, là sức mạnh tinh thần của dân tộc. Văn hóa là chiều sâu, là tầm cao trí tuệ của dân tộc. Cho nên cùng với nền tảng kinh tế, cơ sở vật chất thì nền tảng tinh thần có giá trị lâu bền, vững chắc tạo nên cốt cách, bản lĩnh của dân tộc. Đảng ta là Đảng cầm quyền, Đảng khoa học và cách mạng, Đảng đạo đức văn minh hàm chứa những tố chất về sức mạnh vật chất và tinh thần của một Đảng cách mạng đối với sự phát triển của đất nước. Đảng có vị trí vai trò then chốt tạo lập, giữ vững, thúc đẩy kinh tế và văn hóa phát triển. Song vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng hiện nay cần được thể chế hóa trong cơ chế vận hành lãnh đạo và quản lý xã hội của cả hệ thống chính trị ở mọi cấp trong cả nước. Đồng thời, được cán bộ, nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn, sâu sắc về các vấn đề đó để phát huy vai trò tự giác, chủ động, sáng tạo trong vận dụng vào cuộc sống.

 

Bốn là, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

 

Mỗi thời kỳ cách mạng, Đảng đều có phương thức lãnh đạo và hoạt động thích hợp. Trong điều kiện hiện nay, để giữ vững vị trí, vai trò của Đảng cầm quyền, trong công tác lãnh đạo và các hoạt động của mình, Đảng không ngừng tự đổi mới. Đổi mới trước hết là thực hiện dân chủ trong Đảng, công khai, minh bạch, giữ nghiêm các nguyên tắc của Đảng. Có dân chủ, công khai, minh bạch trong Đảng mới dân chủ, công khai, minh bạch trong xã hội. Đồng thời, dân chủ, công khai, minh bạch là cơ sở để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện dân chủ công bằng trong xã hội. Sức mạnh của Đảng là sức mạnh của nhân dân, cho nên bài học dựa vào dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân là vô cùng thiết thực hiện nay trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần gắn với thị trường. Đồng thời cũng đặt ra những tình huống mới, những yêu cầu mới về phương thức lãnh đạo của Đảng.

 

Cùng với việc đổi mới công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức là đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực tiễn làm cho công tác tư tưởng, chính trị, tổ chức trở nên sống động, có hiệu quả và đi vào cuộc sống. Mấu chốt của vấn đề này là đổi mới công tác cán bộ của Đảng. Bác Hồ chỉ rõ cán bộ là gốc của mọi công việc. Công tác cán bộ của Đảng viên hiện nay cần phải thực đức, thực tài như Bác Hồ xác định. Điều cốt lõi để có đội ngũ cán bộ tốt như Bác Hồ nêu, đáp ứng yêu cầu hiện nay, công tác cán bộ của Đảng cần được đổi mới thực sự. Khắc phục mọi biểu hiện của một số cán bộ suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, cơ hội, chạy chọt, kéo bè kéo cánh, tư duy nhiệm kỳ hòng thu vén cho lợi ích cá nhân, thiếu trách nhiệm với dân, nói không đi đôi với làm… Những điều đó không chỉ làm suy yếu Đảng mà còn làm mất niềm tin của nhân dân. Đảng ta  nhận thức và đặt vấn đề cần khắc phục những yếu kém, các “ung nhọt” này từ lâu và nhiều lần, song kết quả rất chậm, còn nhiều hạn chế và thậm chí có nơi, có lúc lại trầm trọng thêm tạo nên những bức xúc trong xã hội. Để giữ vững Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, Đảng là đạo đức là văn minh Đảng không thể không tẩy trừ những tiêu cực và tệ nạn, bệnh cơ hội trong Đảng nêu trên.

 

Làm được điều đó, một mặt Đảng tự đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, mặt khác, Đảng có cơ chế phát huy quyền làm chủ của nhân dân để nhân dân tham gia giám sát một cách thực chất. Đảng có chế tài xử phạt nghiêm bất cứ cán bộ, đảng viên nào vi phạm; bất cứ ai bao che, dung túng người vi phạm; bảo vệ và khích lệ những người dám tố cáo đúng người vi phạm. Làm được như vậy Đảng mới thực hiện công khai, minh bạch, giữ nghiêm kỷ luật; Đảng mới thực sự trong sạch, vững mạnh, Đảng là đạo đức là văn minh, không có cán bộ, đảng viên phải hổ thẹn với nhân dân.

 

PGS. TS Trần Quang Nhiếp

(Chinhphu.vn)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên