Đồng chí Bùi Minh Thạnh, Bí thư Thị ủy Bến Cát: Quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện

Cập nhật: 25-04-2024 | 08:21:57

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, TX.Bến Cát đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Nhân sự kiện thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc TX.Bến Cát, thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất, phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Minh Thạnh, Bí thư Thị ủy Bến Cát về những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

- Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của công tác xây dựng Đảng trong 10 năm TX.Bến Cát xây dựng và phát triển?

- Trong những năm qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động không nhỏ đến tốc độ phục hồi và phát triển của nền kinh tế của cả nước, của tỉnh nói chung và của TX.Bến Cát nói riêng. Với tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, Thị ủy Bến Cát đã sớm dự báo các khó khăn, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự hỗ trợ của các ban xây dựng Đảng tỉnh, Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị trên địa bàn đề ra các giải pháp căn cơ, thiết thực để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Theo đó, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) đạt được nhiều kết quả khả quan, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm cơ bản được thực hiện tốt, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã và của tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền vững mạnh luôn được quan tâm thực hiện một cách đồng bộ chặt chẽ đúng quy trình, quy định, bảo đảm theo sự chỉ đạo từ cấp trên…

Các cấp ủy Đảng đã chú trọng chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các chuyên đề hàng năm với việc thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xem đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thường trực Thị ủy cũng quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả với nhiều giải pháp trên cơ sở bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XII về xây dựng hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên (CBĐV) đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và đủ sức đảm nhiệm công việc trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, TX.Bến Cát đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong ảnh: Một góc Khu công nghiệp Mỹ Phước 2. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm chỉ đạo, nâng dần chất lượng, trẻ hóa và bảo đảm tính kế thừa. Kết quả phát triển đảng viên từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay là 629/700 đảng viên, đạt 89,8% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao; trong đó phát triển 46/50 đảng viên là công nhân lao động, đạt 92%, phát triển 6/3 đảng viên là chủ DN, đạt 200%, thành lập 10/10 chi bộ trực thuộc trong DN ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN), đạt 100%.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện bài bản, nghiêm túc. Công tác thi hành kỷ luật của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện nghiêm minh, đúng quy định. Công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo của CBĐV và nhân dân được thực hiện kịp thời.

- Thưa đồng chí, cùng với công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị, MTTQ và các đoàn thể thời gian qua đạt được những kết quả như thế nào?

- Ban Thường vụ Thị ủy đã định hướng tổ chức, triển khai các hoạt động dân vận, mặt trận và đoàn thể bảo đảm chất lượng, hiệu quả; thường xuyên quan tâm chỉ đạo củng cố tổ chức, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy; kiện toàn Ban Tổ chức thực hiện Đề án 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án Đoàn kết tập hợp Thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn thị xã, Đề án về hỗ trợ nguồn lực thực hiện công tác xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các DNNKVNN trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2022-2025.

- Công tác xây dựng chính quyền thời gian qua cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, xin đồng chí cho biết cụ thể hơn về công tác này?

- Chính quyền từ thị xã đến cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cơ bản hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng của tỉnh và thị xã đề ra trong những năm qua. Công tác CCHC, chuyển đổi số (CĐS) có sự chuyển biến tích cực qua từng năm, xếp hạng chỉ số CCHC năm 2022 xếp thứ 3 khối huyện, thị, thành phố. Việc thực hiện Đề án 06 ngày càng đầy đủ, toàn diện, sâu sắc; công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực; việc cấp tài khoản định danh điện tử VneID mức độ 2 đạt hiệu quả.

- Xin đồng chí cho biết phương hướng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thị xã trong thời gian tới?

- Thị xã tập trung chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng hoàn thiện tổ chức bộ máy ngay sau khi nâng cấp đơn vị hành chính từ thị xã lên thành phố, tạo cơ sở pháp lý để ổn định tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước. Cụ thể là hoàn thiện thể chế liên quan đến xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; kịp thời ban hành các quy định, quy chế, chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch về xây dựng Đảng về hệ thống chính trị theo Điều lệ Đảng, quy định, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Đảng bộ TX.Bến Cát hiện có 39 chi, Đảng bộ cơ sở, gồm 26 chi bộ, 13 Đảng bộ, trong đó có 8 Đảng bộ xã, phường. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 hiện có 39 đồng chí; cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 hiện có 215 đồng chí. Hệ thống tổ chức cơ sở Đảng được lập tương ứng với hệ thống tổ chức hành chính của Nhà nước…

Thị xã tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CBĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 03-QĐ/TU ngày 12-12-2017 của Tỉnh ủy về việc nêu gương của CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp từ thị xã đến cơ sở và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và thực hiện nghị quyết để “ý Đảng hợp lòng dân”.

Tiếp đó là phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; tổ chức các hình thức đối thoại, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân định kỳ, các diễn đàn để lắng nghe ý kiến nhân dân trên địa bàn… Qua đó, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân và đề ra các giải pháp để kịp thời giải quyết các vấn đề còn tồn tại…

Song song đó là đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phân cấp, phân quyền; kiểm tra, giám sát; kiểm soát quyền lực; tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng cấp ủy viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; thường xuyên quán triệt, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát CBĐV, công chức, viên chức; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ 2020-2025; phấn đấu thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII và các chương trình, đề án trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025…

- Xin cảm ơn đồng chí! 

TRÍ DŨNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=509
Quay lên trên