Đưa các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 nhanh chóng đi vào cuộc sống

Cập nhật: 08-12-2022 | 08:24:35

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII của Đảng vừa được tổ chức trong 2 ngày (5, 6-12) đã giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết. Thông qua hội nghị, các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện các nghị quyết; đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Ông Phan Thanh Hà, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương, chia sẻ các nghị quyết được quán triệt tại hội nghị lần này đều là những nghị quyết lớn, có tầm ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Đơn cử là Nghị quyết số 29-NQ/ TW về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong bối cảnh tình hình trong nước và trên thế giới đã, đang và sẽ có nhiều thay đổi trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nghị quyết đã đặt ra yêu cầu về tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH. Cụ thể, CNH, HĐH là một quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện nền kinh tế và đời sống xã hội ngày càng dựa nhiều hơn vào sự phát triển của công nghiệp và dịch vụ trên nền tảng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; là phương thức quan trọng để Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao…

Sau khi được học tập, quán triệt các nghị quyết từ hội nghị toàn quốc, chi bộ sẽ tổ chức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, giáo viên, đảng viên, người lao động. Đối với nhà trường cũng đã và đang thay đổi công tác đào tạo, từng bước gắn với nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp theo hướng CNH, HĐH, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, nhà trường đã hợp tác với Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao U&I vừa tuyển sinh, vừa xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp công nghệ cao...

CNH, HĐH dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong ảnh: Một góc KCN Mỹ Phước 2, TX.Bến Cát. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Ông Nguyễn Quan Sĩ, Bí thư Đảng ủy Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Uyên, chia sẻ Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới. Cụ thể là đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở…

Đảng ủy KCN Nam Tân Uyên sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện nghị quyết; trong đó chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản của cấp ủy, tổ chức Đảng theo hướng đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn; đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết tới tất cả cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc đưa nhanh các nghị quyết vào cuộc sống.

Bà Tô Cẩm Nhung, Bí thư Đảng ủy xã Tam Lập (huyện Phú Giáo), chia sẻ 4 chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Đảng ủy xã sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện các nghị quyết; triển khai học tập, quán triệt nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng ở các chi bộtrực thuộc đểnâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc học tập, nghiên cứu vàthực hiện các nghịquyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. Từ đó, tạo sựthống nhất vàđồng thuận cao trong nhân dân, góp phần đưa các nghịquyết sớm đi vào cuộc sống. 

* Bà Mai Đinh Thắm, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hội (TX.Tân Uyên):
“Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII, bản thân tôi cảm thấy tâm đắc với chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Bởi công tác lãnh đạo hệ thống chính trị tại địa phương phải luôn được đổi mới về phương thức lãnh đạo để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ có sự chủ động sáng tạo hiệu quả, thiết thực, sát với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các mặt, từ chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; nâng cao chất lượng trong công tác kiểm tra giám sát; phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên đến đẩy mạnh cải cách hành chính đối với phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của Đảng trong giai đoạn mới…
Từ những kiến thức tiếp thu được, với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy, tôi sẽ tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tổ chức hội nghị quán triệt triển khai học tập nghị quyết cho tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống đạt hiệu quả cao…”.
* Ông Nguyễn Văn Hùng, đảng viên phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một):
“Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất kịp thời, đáp ứng mong đợi của nhân dân. Tuy nhiên, để nghị quyết đi vào cuộc sống, điều quan trọng hơn cả là phải thực hiện có hiệu quả với nhiều giải pháp đồng bộ để tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn mới. Ở đó, tất cả mọi người phải thượng tôn hiến pháp và pháp luật…”.
* Bà Nguyễn Thị Hoa, đảng viên phường Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một):
“Nghiên cứu nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”, tôi thấy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Cụ thể là đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở…”.
THU THẢO (thực hiện)

KHÁNH PHONG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289149
      [news_title] => Chủ tịch Quốc hội phát động thi đua và Tết trồng cây tại Tuyên Quang
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-01-30 14:10:00
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-01-30 14:09:41
      [news_picture] => 1675062581.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289137
      [news_title] => Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968: Biểu tượng sáng của lòng yêu nước
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-01-30 11:12:24
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-01-30 10:54:14
      [news_picture] => 1675050854.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289115
      [news_title] => Thành ủy Thủ Dầu Một: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-01-30 08:40:17
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-01-30 08:31:27
      [news_picture] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289111
      [news_title] => Ban tuyên giáo Tỉnh ủy: Chú trọng công tác dư luận xã hội
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-01-30 08:40:17
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-01-30 08:23:21
      [news_picture] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289110
      [news_title] => Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-01-30 08:22:48
      [news_type] => 9
      [news_createdate] => 2023-01-30 08:22:27
      [news_picture] => 1675041747.png
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289109
      [news_title] => 93 mùa xuân và khát vọng hùng cường
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2023-01-30 08:20:20
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-01-30 08:19:39
      [news_picture] => 1675041578.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289077
      [news_title] => Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2023-01-29 07:18:16
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-01-29 07:17:36
      [news_picture] => 1674951455.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 289052
      [news_title] => Dấu mốc quan trọng trong lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2023-01-28 11:06:48
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2023-01-28 11:06:12
      [news_picture] => 1674878772.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285777
      [news_title] => Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-08 06:33:11
      [news_createdate] => 2022-12-08 06:32:50
      [news_picture] => 1670455970.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285776
      [news_title] => Tổng Bí thư đánh giá cao truyền thống hợp tác giữa quân đội Việt-Lào
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-08 06:33:11
      [news_createdate] => 2022-12-08 06:30:30
      [news_picture] => 1670455830.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 285765
      [news_title] => Việt Nam coi Nigeria là một trong những đối tác ưu tiên tại châu Phi
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-12-07 16:53:11
      [news_createdate] => 2022-12-07 16:51:46
      [news_picture] => 1670406706.jpg
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên