Hiệu quả từ công tác luân chuyển cán bộ

Cập nhật: 25-01-2022 | 07:11:58

Qua 4 năm thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị và Quy định số 05-QĐ/TU, ngày 23-4-2018 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; BTV Thành ủy Thủ Dầu Một đã luân chuyển 7 lượt cán bộ cấp phường về thành phố và 17 lượt cán bộ thành phố về phường. Qua đánh giá, hầu hết các cán bộ được luân chuyển đều trưởng thành, điều hành công việc đạt hiệu quả tốt, góp phần tích cực giúp địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác tạo nguồn, quy hoạch và luân chuyển cán bộ để đào tạo, rèn luyện luôn được BTV Thành ủy Thủ Dầu Một đặc biệt chú trọng. Trong ảnh: Thành ủy Thủ Dầu Một tổ chức công bố, trao quyết định cán bộ

 Luân chuyển là khâu đột phá

Thời gian qua, công tác xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được cấp ủy các cấp của TP.Thủ Dầu Một đặc biệt quan tâm, lãnh đạo thực hiện thường xuyên. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở không ngừng quan tâm, chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, BTV Thành ủy đặc biệt chú trọng công tác tạo nguồn, quy hoạch và luân chuyển cán bộ để đào tạo, rèn luyện cán bộ. BTV Thành ủy xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu về công tác cán bộ hiện nay và trong tương lai, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho cả hệ thống chính trị của thành phố có tính kế thừa, có chất lượng cao, bảo đảm về số lượng, cơ cấu. Từ đó, cơ bản khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ chủ chốt ở một số nơi, bổ sung dồi dào nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn Đảng bộ thành phố.

Bên cạnh đó, BTV Thành ủy đã chỉ đạo rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ. Trên cơ sở quy hoạch đã được thông qua, BTV Thành ủy thực hiện luân chuyển một số cán bộ trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố về công tác ở cơ sở với mục đích rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, giúp cho cán bộ trưởng thành và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu công tác trong thời gian tới.

Qua hơn 4 năm thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW, BTV Thành ủy đã luân chuyển 7 lượt cán bộ cấp phường về thành phố; 17 lượt cán bộ thành phố về phường. Theo đánh giá, các trường hợp được luân chuyển đều có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và chính trị; là cán bộ lãnh đạo quản lý các ban đảng, các ban ngành, đoàn thể thành phố luân chuyển về giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở.

Việc phân công, bố trí công tác đối với cán bộ sau luân chuyển được BTV Thành ủy thường xuyên quan tâm, thông qua kênh thông tin đánh giá của các đồng chí Ủy viên Thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn, kết quả nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm của tập thể lãnh đạo nơi cán bộ được luân chuyển (thực hiện lồng ghép vào kiểm điểm tự phê bình, phê bình hàng năm) và có một số cán bộ sau khi luân chuyển về cơ sở được 3 năm theo quy định đã được luân chuyển về thành phố bố trí vào vị trí tiếp cận chức danh được quy hoạch.

Ông Nguyễn Hữu Thạnh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thủ Dầu Một, đánh giá công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý ở thành phố đã có bước đổi mới trong công tác cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy giúp cho cơ sở giải quyết kịp thời tình trạng thiếu cán bộ và ổn định tình hình, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tạo điều kiện tốt cho cán bộ rèn luyện, phấn đấu. Trước khi tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở các phường nhiệm kỳ 2020-2025, số cán bộ được luân chuyển về cơ sở đều đạt tín nhiệm cao. Đa số cán bộ được luân chuyển đều phấn khởi, an tâm công tác, cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã có bước trưởng thành đáng kể, tiếp cận nhanh với điều kiện, môi trường công tác mới; đổi mới tư duy, cách làm mới, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Mặt khác qua luân chuyển, uy tín, năng lực lãnh đạo của cán bộ ngày càng được nâng lên, khả năng quy tụ, tập hợp, đoàn kết tập thể được thể hiện rõ hơn qua từng vị trí công tác. Cán bộ lãnh đạo, quản lý được luân chuyển đã phát huy được năng lực, sở trường trong công tác, từng bước trưởng thành trên cương vị mới; tích cực tham mưu, góp phần cùng đơn vị, địa phương thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý bước đầu đạt được mục đích đề ra, khắc phục cách làm theo thói quen, thiếu sự sáng tạo khi cán bộ công tác lâu trên một vị trí; tạo điều kiện để cán bộ luân chuyển được đào tạo, rèn luyện, thử thách ở những lĩnh vực công tác mà cán bộ cần tích lũy kinh nghiệm và những kiến thức cho chức danh sẽ đảm nhiệm sau khi luân chuyển, tạo được nguồn cán bộ dồi dào, tránh được tình trạng hụt hẫng, bị động trong công tác cán bộ.

Bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông

Theo ông Nguyễn Hữu Thạnh, để thực hiện tốt công tác luân chuyển bảo đảm theo đúng quy định, nâng cao chất lượng cán bộ được luân chuyển, thời gian tới, các cấp, ngành từ thành phố đến cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, trong đó có công tác luân chuyển cán bộ, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác cán bộ, luân chuyển cán bộ.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ gắn với đổi mới đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ theo hướng đánh giá cán bộ là tiền đề, quy hoạch cán bộ là nền tảng, luân chuyển cán bộ là khâu đột phá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vừa là yêu cầu trước mắt và vừa là nhiệm vụ lâu dài, tiếp tục đưa cán bộ nguồn có triển vọng về đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý tại một số đơn vị có nhiều khó khăn để đào tạo, thử thách và tích lũy kinh nghiệm.

Công tác luân chuyển cán bộ bảo đảm tổng thể, đồng bộ, liên thông, thường xuyên, liên tục, có luân chuyển dọc, luân chuyển ngang giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của thành phố; phải gắn kết chặt chẽ với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ; bố trí cân đối, hài hòa giữa luân chuyển cán bộ với việc phát triển nguồn cán bộ tại chỗ. Việc luân chuyển cán bộ phải có kế hoạch cụ thể và có lộ trình từng bước thực hiện; tạo môi trường, điều kiện cho cán bộ luân chuyển phát huy năng lực, sở trường, chuyên môn, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời quản lý, giám sát đối với cán bộ luân chuyển theo quy định.

Các cấp ủy thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ trong thời gian luân chuyển và sau khi luân chuyển theo đúng thực chất, đúng quy định, nhằm tạo cơ sở vững chắc cho việc sử dụng, bố trí hợp lý cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý trên địa bàn thành phố, đáp ứng ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

 “Công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý ở thành phố đã có bước đổi mới trong công tác cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy giúp cho cơ sở giải quyết kịp thời tình trạng thiếu cán bộ và ổn định tình hình, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tạo điều kiện tốt cho cán bộ rèn luyện, phấn đấu…”.
(Ông Nguyễn Hữu Thạnh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thủ Dầu Một)

THU THẢO - CHÂU TIẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271332
      [news_title] => Phường An Thạnh: Cán bộ, đảng viên gương mẫu học tập, làm theo Bác
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => tp-thuan-an
      [news_publicdate] => 2022-05-16 08:33:25
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-16 08:26:39
      [news_picture] => 1652664399.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271331
      [news_title] => Phường Vĩnh Phú: Nhân rộng các tuyến đường văn minh đô thị
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => tp-thuan-an
      [news_publicdate] => 2022-05-16 08:33:25
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-16 08:19:07
      [news_picture] => 1652663947.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271330
      [news_title] => Phòng văn hóa thông tin Tp.Thuận An: Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => tp-thuan-an
      [news_publicdate] => 2022-05-16 08:33:25
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-16 08:16:19
      [news_picture] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271329
      [news_title] => Công ty Cổ phần SXTM He Vi: Quan tâm chăm lo đời sống công nhân lao động
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => tx-ben-cat
      [news_publicdate] => 2022-05-16 08:16:53
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-16 08:16:02
      [news_picture] => 1652663762.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271328
      [news_title] => Đảng bộ phường Hưng Định: Triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2022
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => tp-thuan-an
      [news_publicdate] => 2022-05-16 08:33:25
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-16 08:14:14
      [news_picture] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271327
      [news_title] => Xã An Điền: Tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => tx-ben-cat
      [news_publicdate] => 2022-05-16 08:16:53
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-16 08:13:00
      [news_picture] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271326
      [news_title] => Giới thiệu việc làm cho hơn 1.600 lao động phổ thông
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => tx-ben-cat
      [news_publicdate] => 2022-05-16 08:16:53
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-16 08:12:05
      [news_picture] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271325
      [news_title] => Xuất hiện nhiều cách làm hay học tập, làm theo Bác
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => tp-thuan-an
      [news_publicdate] => 2022-05-16 08:33:25
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-16 08:11:42
      [news_picture] => 1652663501.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264240
      [news_title] => Phường Hiệp An: Vượt khó, nỗ lực chăm lo tết cho người dân
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => tp-thu-dau-mot
      [news_publicdate] => 2022-01-24 09:31:29
      [news_createdate] => 2022-01-24 09:14:04
      [news_picture] => 1642990443.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264235
      [news_title] => Chỉ mong quốc thái dân an!
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => tp-thu-dau-mot
      [news_publicdate] => 2022-01-24 09:31:29
      [news_createdate] => 2022-01-24 09:10:04
      [news_picture] => 1642990203.JPG
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264233
      [news_title] => Xuân ấm yêu thương, đong đầy tình cảm
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => tp-thu-dau-mot
      [news_publicdate] => 2022-01-24 09:31:29
      [news_createdate] => 2022-01-24 09:06:48
      [news_picture] => 1642990006.JPG
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên