Học và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị

Cập nhật: 18-07-2022 | 08:20:49

Xác định việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, mang tính thường xuyên, liên tục, trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của chỉ thị. Đến nay, việc học và làm theo Bác đã đi vào nề nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội trong toàn huyện.

Làm việc tận tụy, công tâm

Một trong những mô hình, cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Dầu Tiếng thời gian qua đó là mô hình “Gần dân, sát việc, làm việc tận tụy, công tâm”. Đây là mô hình được Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng nhằm thực hiện Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 29-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhân rộng mô hình “làm theo Bác” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Mô hình được triển khai đã nhanh chóng tạo chuyển biến tích cực về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Qua việc đổi mới phong cách, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, đối thoại với nhân dân, đã tạo dựng được mối quan hệ gần gũi, củng cố lòng tin của người dân, doanh nghiệp đối với cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Ông Trịnh Văn Xanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Hòa, cho biết thực hiện mô hình “Gần dân, sát việc, làm việc tận tụy, công tâm”, từng cán bộ lãnh đạo xã định kỳ đến với dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân. Qua tiếp xúc với nhân dân, cán bộ, đảng viên cũng đồng thời triển khai tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để dân hiểu và thực hiện tốt.

Thực hiện mô hình “Gần dân, sát việc, làm việc tận tụy, công tâm”, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác cũng như quan hệ với người dân. Trong ảnh: Cán bộ bộ phận một cửa thị trấn Dầu Tiếng tận tình hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, qua hơn 2 năm triển khai, thực hiện nhân rộng mô hình “Gần dân, sát việc, làm việc tận tụy, công tâm” trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Qua đó tác động mạnh mẽ trong việc nâng cao hơn nữa về tinh thần trách nhiệm với công việc, giải quyết đề xuất, kiến nghị của nhân dân, nói đi đôi với làm, làm việc công tâm, khách quan, ngay thẳng, đặt lợi ích của tập thể, địa phương lên trên hết. Đồng thời thường xuyên nêu cao tinh thần, thái độ hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân của cán bộ lãnh đạo, đảng viên từ huyện đến cơ sở. Trong quá trình gặp gỡ, cán bộ đã trực tiếp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, đồng thời nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các cấp lãnh đạo trên nhiều lĩnh vực. Qua đó tạo được mối quan hệ gần gũi, gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với nhân dân, khắc phục được tình trạng quan liêu, xa dân. Đồng thời, đây cũng chính là dịp để lãnh đạo các cấp tiếp nhận được nhiều ý kiến tâm tư, nguyện vọng thiết thực của nhân dân. Từ đó giúp cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đề ra được những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát với tình hình thực tế, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu

Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022. Kế hoạch đưa ra yêu cầu từng cấp ủy, cơ quan, tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải kết hợp một cách sáng tạo, có hiệu quả việc học tập và làm theo Bác chuyên đề năm 2022; cụ thể hóa chuyên đề năm 2022 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025. Bên cạnh đó, việc tổ chức triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề phải thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức; đồng thời xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, mà trực tiếp là Ban Thường vụ và đồng chí bí thư cấp ủy, là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết để thực hiện tốt chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề năm 2022 để xây dựng kế hoạch “làm theo Bác” gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, XIII, các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Quy định 03-QĐ/ TU ngày 12-12-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp”; Chỉ thị 37- CT/TU ngày 9-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu gương của cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu.

Đối với cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 trong các hoạt động định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 8-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp triển khai, thực hiện các nghị quyết Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời gắn với thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025...

Có thể nói, việc thực hiện Chỉ thị 05 và các chuyên đề hàng năm ở huyện Dầu Tiếng thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả rất quan trọng. Việc học và làm theo Bác đã lan tỏa mạnh mẽ trong Đảng, hệ thống chính trị và trong toàn xã hội. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương còn góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thúc đẩy huyện nhà ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

 “Thực hiện mô hình “Gần dân, sát việc, làm việc tận tụy, công tâm”, từng cán bộ lãnh đạo xã định kỳ đến với dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, từ đó kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân. Qua tiếp xúc với nhân dân, cán bộ, đảng viên cũng đồng thời triển khai tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để dân hiểu và thực hiện tốt”.
(Ông Trịnh Văn Xanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Hòa)

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 281263
      [news_title] => Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Uyên: Tập trung công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => tx-tan-uyen
      [news_publicdate] => 2022-10-05 22:13:06
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-10-05 19:49:46
      [news_picture] => 1664974186.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 281262
      [news_title] => Phát huy sức mạnh của nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => tx-tan-uyen
      [news_publicdate] => 2022-10-05 22:13:06
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-10-05 19:45:04
      [news_picture] => 1664973904.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 281261
      [news_title] => Đưa các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 vào cuộc sống
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => tx-tan-uyen
      [news_publicdate] => 2022-10-05 22:13:06
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-10-05 19:42:15
      [news_picture] => 1664973734.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280870
      [news_title] => TP.Dĩ An: Cần các giải pháp căn cơ để kéo giảm tai nạn giao thông
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => tp-di-an
      [news_publicdate] => 2022-09-30 08:40:11
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-30 08:39:47
      [news_picture] => 1664501985.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280869
      [news_title] => Công an TP.Dĩ An: Tấn công mạnh tội phạm ma túy
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => tp-di-an
      [news_publicdate] => 2022-09-30 08:40:11
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-30 08:35:32
      [news_picture] => 1664501731.jpeg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280844
      [news_title] => TP.Dĩ An: Tổ chức tổng kiểm tra bến bãi đậu, đỗ xe trên địa bàn
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => tp-di-an
      [news_publicdate] => 2022-09-30 07:56:36
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-30 07:56:29
      [news_picture] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280842
      [news_title] => Phòng chống cháy nổ trong nhà hàng, quán karaoke
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => tp-di-an
      [news_publicdate] => 2022-09-30 07:56:36
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-30 07:54:18
      [news_picture] => 1664499258.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280772
      [news_title] => Nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => huyen-phu-giao
      [news_publicdate] => 2022-09-29 08:10:34
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-29 08:09:54
      [news_picture] => 1664413792.jpeg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 274085
      [news_title] => Những điểm nhấn trong chương trình phát triển đô thị
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => huyen-dau-tieng
      [news_publicdate] => 2022-06-24 07:51:05
      [news_createdate] => 2022-06-24 07:36:44
      [news_picture] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 274084
      [news_title] => Đẩy nhanh tiến trình thực hiện đô thị hóa
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => huyen-dau-tieng
      [news_publicdate] => 2022-06-24 07:51:05
      [news_createdate] => 2022-06-24 07:35:31
      [news_picture] => 1656030930.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 274082
      [news_title] => Chủ động phòng ngừa dịch bệnh trên vật nuôi
      [newcate_code1] => chuyen-trang-dia-phuong
      [newcate_code2] => huyen-dau-tieng
      [news_publicdate] => 2022-06-24 07:51:05
      [news_createdate] => 2022-06-24 07:28:57
      [news_picture] => 
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên