Hướng tới xây nền báo chí vững mạnh, chuyên nghiệp

Cập nhật: 30-03-2012 | 00:00:00

Sáng 30-3, Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức đã khai mạc tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

>> Phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh tại Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc

Các ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

  Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí và các cơ quan báo chí trong cả nước.

Theo báo cáo, đến tháng 3-2012, cả nước có 786 cơ quan báo in với 1.016 ấn phẩm; 67 đài phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương; 61 báo, tạp chí điện tử, 191 mạng xã hội, hơn 1.000 trang thông tin điện tử tổng hợp; hơn 17.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề. Năm 2011, báo chí Việt Nam đã thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của đất nước và quốc tế, là diễn đàn thực sự tin cậy của nhân dân. Báo chí đã tuyên truyền sâu rộng, có chất lượng, với hình thức phong phú, đa dạng về các sự kiện trọng đại của đất nước: Đại hội XI của Đảng và công tác triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Báo chí phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tuyên truyền các giải pháp điều hành kinh tế-xã hội của Chính phủ nhằm phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; phán ánh một số nhiệm vụ cấp bách mà Đảng và Nhà nước đang chỉ đạo: tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tài chính tiền tệ, giá cả thị trường, quản lý và sử dụng đất đai, xuất khẩu hàng hóa, xóa đói giảm nghèo…

Nhiều cơ quan báo chí đã tuyên truyền có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kịp thời biểu dương gương người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến trong lao động, học tập và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí đã làm tốt việc đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch … Thông tin trên báo chí góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thành tựu đổi mới của nhân dân ta đến với bạn bè quốc tế và đồng bào ta sinh sống ở nước ngoài.

Hội nghị tập trung thảo luận nêu bật những kết quả đã đạt được công tác chỉ đạo, quản lý báo chí và các hoạt động báo chí; phân tích, làm rõ những hạn chế, thiếu sót trong công tác báo chí năm 2011; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí và những người làm báo, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2011. Các cơ quan báo chí đã thực hiện đúng định hướng của cơ quan chỉ đạo, quản lý, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, các sự kiện lớn trong khu vực và trên thế giới.

Báo chí đã kịp thời phát hiện, biểu dương các phong trào thi đua yêu nước; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; chủ động đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu chống phá của các thế lực thù địch góp phần bảo vệ Chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác để xây dựng đất nước.

Các cơ quan báo chí đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền góp phần củng cố, tăng cường sự đồng thuận, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót của công tác báo chí: Công tác lãnh đạo, điều hành, việc thực hiện quy hoạch và quản lý hệ thống báo chí còn bất cập. Nhiều tờ báo và cơ quan báo chí trùng lặp, chồng chéo chức năng, nội dung. Việc quản lý kênh, sóng truyền hình chưa chặt chẽ, cho ra nhiều kênh, chiếu nhiều phim nước ngoài; xuất bản nhiều chuyên san, chuyên đề, ấn phẩm phụ. Một số cơ quan báo chí chưa chú ý biểu dương nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, mà còn thiên về phản ánh mặt trái, tiêu cực của xã hội; vi phạm các quy định về quảng cáo, trái với truyền thống văn hóa dân tộc… Một số phóng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, viết bài phản biện thiếu tính xây dựng.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị các đại biểu cần tập trung phân tích, đánh giá, tự kiểm điểm thật nghiêm túc, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trên tinh thần tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để kiểm điểm với thái độ cầu thị và quyết tâm khắc phục… Đó là cách làm tốt để xây dựng nền báo chí Việt Nam ngày càng vững mạnh, tiến bộ, chuyên nghiệp.

Đề cập về các nhiệm vụ năm trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí năm 2012 và các năm tiếp theo, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, báo chí hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, phải đảm bảo tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng của hoạt động báo chí.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cần phối hợp tốt hơn với các cấp, các ngành, các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin trên báo chí chính xác, sắc bén, kịp thời hơn, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần đánh giá kết quả thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xây dựng và bổ sung, hoàn thiện về thống văn bản của Đảng và Nhà nước về chỉ đạo, quản lý báo chí.

Cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí cần tham mưu với Chính phủ ban hành đề án quy hoạch báo chí; nghiên cứu hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về báo chí, kịp thời điều chỉnh những bất cập, nảy sinh trong hoạt động quản lý báo chí hiện nay. Các cơ quan chủ quản báo chí cần phát huy, thể hiện rõ nét hơn vai trò, trách nhiệm của mình đối với cơ quan báo chí thuộc phạm vi mình phụ trách, nhất là việc chăm lo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và định hướng nội dung thông tin tuyên truyền.

Về thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chỉ rõ, các cơ quan báo chí cần tập trung tập trung tuyên truyền có hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là cần tập trung thực hiện và tuyên truyền tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gắn với tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

Báo chí tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các giải pháp thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Báo chí tuyên tuyền về các sự kiện quan trọng của đất nước, các ngày lễ lớn của đất nước; công tác bảo đảm quốc phòng an ninh trong tình hình mới; các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và hoạt động đối ngoại nhân dân; biểu dương, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

Báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò, tính tiên phong, tính chiến đấu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Báo chí làm tốt nhiệm vụ của một trong những lực lượng nòng cốt đấu tranh chống lại âm mưu "diễn biến hòa bình," phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, chống phá cách mạng Việt Nam.

Tại hội nghị, nhân dịp Tổ chức New 7 Wonders công bố công nhận Vịnh Hạ Long là Di sản thiên nhiên mới của thế giới, Thường trực Ban Bí thư đã tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277817
      [news_title] => Chớp thời cơ, kiên quyết phát động Tổng khởi nghĩa
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-17 09:51:41
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-17 09:51:10
      [news_picture] => 1660704670.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277814
      [news_title] => Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ “nguồn” cho nước bạn Lào
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-17 09:51:31
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-17 09:44:34
      [news_picture] => 1660704274.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277796
      [news_title] => Nghị quyết “tam nông” và sự thay đổi ngoạn mục bộ mặt nông thôn ở Bình Dương- Bài 3
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-17 08:41:59
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-17 08:26:22
      [news_picture] => 1660699582.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277794
      [news_title] => Bình Dương linh hoạt, sáng tạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-17 08:41:59
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-17 08:17:25
      [news_picture] => 1660699044.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277777
      [news_title] => Phái đoàn Việt Nam và CHDCND Lào tại Geneva giao lưu hữu nghị
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-17 06:51:18
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-17 06:42:38
      [news_picture] => 1660693358.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277765
      [news_title] => Chủ tịch nước: Phát huy nguồn lực của nhân dân để xây dựng Tổ quốc
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-16 16:34:22
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-16 16:30:19
      [news_picture] => 1660642219.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277755
      [news_title] => Thủ tướng: Viettel tiếp tục thực hiện hiệu quả 2 nhiệm vụ chiến lược
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-16 14:02:27
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-16 14:02:11
      [news_picture] => 1660633331.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277754
      [news_title] => Phân cấp cụ thể, làm rõ trách nhiệm trong phê duyệt hợp đồng dầu khí
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-08-16 13:56:12
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-16 13:55:47
      [news_picture] => 1660632947.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 35667
      [news_title] => Phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh tại Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2012
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2012-03-30 00:00:00
      [news_createdate] => 2012-03-30 00:00:00
      [news_picture] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 35665
      [news_title] => Báo chí cần tuyên truyền mạnh mẽ cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2012-03-30 00:00:00
      [news_createdate] => 2012-03-30 00:00:00
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 35664
      [news_title] => Phổ biến, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho cán bộ lão thành
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2012-03-30 00:00:00
      [news_createdate] => 2012-03-30 00:00:00
      [news_picture] => 615.1404032970.jpg
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên