Kết nối truyền thống, hướng tới tương lai

Cập nhật: 18-11-2014 | 08:56:58

Phát huy truyền thống quý báu của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đoàn kết thống nhất trong MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18-11-1930, tiền thân là Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và nay là MTTQ Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Ban vận động Ngày vì người nghèo TX.Dĩ An tặng nhà Đại đoàn kết cho người dân tại phường An Bình, TX.Dĩ An. Ảnh: C.SƠN

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã không ngừng được củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử, có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Phát huy truyền thống quý báu của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đoàn kết thống nhất trong MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng về đại đoàn kết toàn dân tộc như vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...; đồng thời tăng cường vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; góp phần thiết thực chăm lo đời sống cho các tầng lớp nhân dân.

Trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã huy động sự tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, hoa màu, tài sản... với trên 559,8 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, các công trình giao thông... Tỷ lệ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu phố, ấp văn hóa và Đơn vị văn hóa trong tỉnh đều tăng qua các năm. Đặc biệt, năm 2010, MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình Khu nhà trọ văn hóa, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng những người ở trọ. Tính đến cuối năm 2013, Quỹ Vì người nghèo đã huy động nguồn lực để chăm lo cho người nghèo với tổng số tiền trên 76,878 tỷ đồng. Với số tiền này, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chi hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo đúng theo nội dung, đối tượng.

Phát huy các kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã thống nhất hành động, quyết tâm phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động; tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, cuộc vận động Ngày vì người nghèo, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam... góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; nâng cao vai trò và trách nhiệm của Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội gắn với yêu cầu tăng cường sự đồng thuận xã hội; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp tại địa phương.

CAO SƠN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=453
Quay lên trên