Khát vọng mùa xuân, dựng xây đất nước hùng cường

Cập nhật: 28-01-2022 | 07:22:53

Mùa xuân Nhâm Dần 2022, Đảng ta tròn 92 tuổi. Hơn chín thập niên đồng hành cùng dân tộc, Đảng ta đã tỏ rõ vai trò lãnh đạo xuất sắc, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh, giông bão để đi đến bến bờ vinh quang. Đảng vì dân, dân tin Đảng. Với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân quyết tâm xây dựng đất nước hùng cường sánh vai với các cường quốc năm châu như ước nguyện của Bác Hồ lúc sinh thời.

Từ khát vọng độc lập...

Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, cả dân tộc Việt Nam chìm đắm trong “đêm trường nô lệ”, nhân dân Việt Nam sống lầm than dưới gót giày của quân xâm lược. Các phong trào yêu nước của sĩ phu phong kiến thức thời và trí thức diễn ra mạnh mẽ nhưng đều thất bại. Sự thất bại này là do khủng hoảng về đường lối cách mạng nên không phát huy được nội lực, ý chí độc lập, khát vọng tự do của dân tộc.

Trong bối cảnh lịch sử ấy, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành quyết định đi tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc đúng đắn cho nhân dân Việt Nam. Sau nhiều năm bôn ba khắp biển Á, trời Âu, nghiên cứu thực tiễn cách mạng thế giới, tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin đăng trên báo Nhân đạo của Đảng xã hội Pháp. Nguyễn Ái Quốc nhận thấy: “Muốn giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Nhưng để cho con đường ấy được thực hiện đúng đắn và đi đến thắng lợi cuối cùng thì phải thành lập Đảng Cộng sản - nhân tố hàng đầu quyết định mọi thành công của cách mạng.

Bình Dương với khát vọng vươn lên cùng đất nước, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đô thị thông minh. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Bằng những hoạt động tích cực vềmọi mặt của Nguyễn Ái Quốc, phong trào cách mạng Việt Nam đãcóbước phát triển nhanh vềchất, nhanh chóng vô sản hóa vàthành lập các nhóm cộng sản. Tuy nhiên, sựtồn tại vàhoạt động riêng rẽcủa các tổ chức cộng sản này gây khókhăn, bất lợi cho phong trào cách mạng trong nước. Vìthế, đi đến thống nhất các tổ chức cộng sản đểthành lập một chính đảng thống nhất của cách mạng Việt Nam làmột sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc, thểhiện công lao, trítuệ, uy tín vàđạo đức cách mạng trong sáng của Người.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời tháng 2-1930 làbước ngoặt lịch sửvĩđại, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng vềmặt tổ chức của cách mạng Việt Nam; đồng thời thểhiện sựvận dụng vàphát triển sáng tạo các nguyên lýcủa chủnghĩa Mác - Lênin, của Nguyễn Ái Quốc vào việc sáng lập một chính đảng vô sản kiểu mới ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, kinh tếnghèo nàn, lạc hậu. Từ đây, cách mạng Việt Nam đã cóĐảng dẫn đường chỉ lối...

Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, năm 1941 Nguyễn Ái Quốc trởvề nước chủ trì Hội nghị Trung ương lần 8, thành lập Mặt trận Việt Minh nhằm đoàn kết hết thảy các lực lượng yêu nước trong một mặt trận để cứu nước, giải phóng dân tộc. Tháng 8-1945, chỉ15 năm sau ngày thành lập với vỏn vẹn 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên một cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, giành lại độc lập tự do cho Tổquốc. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch HồChí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

...Đến khát vọng hùng cường

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch HồChí Minh, dân tộc ta đã giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Dưới ngọn cờ của Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp rồi đến đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo tiến hành sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kinh tế kém phát triển, trởthành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành và phát triển. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước phát triển, bộ mặt đất nước và đời sống nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng mởrộng. Đại đoàn kết dân tộc không ngừng được phát huy. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổvà chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mởrộng và đi vào chiều sâu. Như đánh giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳcủa toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Công cuộc đổi mới do Đại hội Đảng lần thứ VI khởi xướng có thể coi là mởđầu cho khát vọng đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, vươn lên mạnh giàu. Sau hơn 35 năm, khát vọng này đã đạt được những thành tựu rất phấn khởi. Tuy nhiên, đến nay, nước ta vẫn là nước đang phát triển, còn nhiều khó khăn và thách thức. Chính vì thế, Đại hội Đảng lần thứ XIII đưa ra luận đề “khát vọng hùng cường”, đặt vấn đề khơi gợi, thúc đẩy khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh với các cột mốc thời gian cụthể nhấn mạnh hiện thực hóa khát vọng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045. Để khát vọng trởthành hiện thực chắc chắn phải có sự quyết tâm, đồng lòng tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, các ngành, các cấp, của tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân...

Song hành cùng đất nước

Sau hơn 35 năm cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Sông Bé - Bình Dương đã tận dụng tiềm năng, lợi thế, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cụthể hóa thành những chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng Bình Dương từmột tỉnh nông nghiệp có xuất phát điểm thấp trởthành một tỉnh công nghiệp phát triển năng động trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Năm 2022 đánh dấu cột mốc 25 năm Bình Dương xây dựng, phát triển. Trải qua một phần tư thế kỷ với tinh thần vươn lên phía trước cùng sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ, sự tích cực, năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân đã nâng cao vị thế của tỉnh cả trong nước và quốc tế. Những thành tựu đạt được trong 25 năm qua là tiền đề quan trọng và động lực to lớn giúp tỉnh Bình Dương tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra: “Phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; đến năm 2030 Bình Dương trởthành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước”.

Một mùa xuân mới đang về. Trong hơi ấm mùa xuân và niềm hân hoan, tự hào mừng Đảng bước sang tuổi mới, tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, chung sức đồng lòng, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Bình Dương ngày càng phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn, sớm trởthành một đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

Sau hơn 35 năm cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Sông Bé - Bình Dương đã tận dụng tiềm năng, lợi thế, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hóa thành những chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng Bình Dương từ một tỉnh nông nghiệp có xuất phát điểm thấp trở thành một tỉnh công nghiệp phát triển năng động trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271518
      [news_title] => Ra mắt không gian đọc sách
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-05-18 10:33:23
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-18 10:30:41
      [news_picture] => 1652844640.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271517
      [news_title] => Huyện Bắc Tân Uyên: Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => theo-guong-bac
      [news_publicdate] => 2022-05-18 10:25:07
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-18 10:23:30
      [news_picture] => 1652844210.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271512
      [news_title] => Thủ tướng dự hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-05-18 10:04:22
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-18 09:59:35
      [news_picture] => 1652842775.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271494
      [news_title] => Cán bộ, đảng viên phải là “công bộc” của nhân dân…Bài 2
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-05-18 08:33:41
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-18 08:29:34
      [news_picture] => 1652837374.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271480
      [news_title] => Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Singapore Tan Chuan-Jin
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-05-18 07:51:28
      [news_type] => 9
      [news_createdate] => 2022-05-18 07:50:29
      [news_picture] => 1652835029.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271467
      [news_title] => Chính giới Hoa Kỳ đánh giá cao bài phát biểu của Thủ tướng tại CSIS
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-05-18 06:58:47
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-18 06:57:54
      [news_picture] => 1652831918.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271463
      [news_title] => Thủ tướng tiếp các doanh nghiệp, nhà khoa học Việt kiều và Hoa Kỳ
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-05-18 06:41:56
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-18 06:41:36
      [news_picture] => 1652830896.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 271461
      [news_title] => Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Lào
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-05-18 06:41:56
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-05-18 06:36:20
      [news_picture] => 1652830580.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264534
      [news_title] => Bác mang mùa xuân về...
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-28 07:22:53
      [news_createdate] => 2022-01-28 07:09:27
      [news_picture] => 1643328567.gif
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264529
      [news_title] => Thủ tướng Phạm Minh Chính bổ nhiệm một số vị trí trong Quân đội
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-01-28 06:48:49
      [news_createdate] => 2022-01-28 06:39:22
      [news_picture] => 1643326762.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 264527
      [news_title] => Tỉnh đoàn Bình Dương: Trao nhiều phần quà cho người dân khó khăn
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-01-27 21:19:24
      [news_createdate] => 2022-01-27 20:51:07
      [news_picture] => 1643291466.jpg
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên