Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Cập nhật: 29-01-2022 | 20:14:50

 Bình Dương đã và đang ra sức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đây là cơ sở, động lực để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

 Bà Trương Th Bích Hnh, y viên Thường v, Trưởng ban Tuyên giáo Tnh y, trao giy khen cho các tp th, cá nhân đạt thành tích trong cuc thi viết và thuyết trình v hc tp, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh năm 2021

 Nêu gương

Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điều này đã được cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trở thành tư tưởng chủ đạo và điểm nhấn của văn kiện: “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tại Bình Dương, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 58-KH/BTGTW, ngày 27-8-2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Hướng dẫn số 16-HD/BTGTW, ngày 27-7-2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 33-KH/TU về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và năm 2021.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết trong kế hoạch thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh đến việc xác định nội dung đột phá và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác. Cụ thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu xác định khâu đột phá, những vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết; tiếp tục thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo phong cách gần dân, sát dân, trọng dân; thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”; trong đó, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp. Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên làm gương cho quần chúng”, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân. Bởi như lời Bác đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Gieo “hạt giống điển hình”

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đạt hiệu quả cao, các cấp ủy Đảng cần xác định rõ việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm; chủ động, sáng tạo xây dựng những mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả cùng với sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm cá nhân, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên; chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục về kết quả đạt được trong quá trình thực hiện chỉ thị, nhất là về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao vai trò của cấp ủy, của đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tính gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong học tập và làm theo Bác. Trong đó, cần gieo những “hạt giống điển hình”, nêu gương và lan tỏa rộng khắp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và trong xã hội.

Với nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, việc học tập và làm theo Bác sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu. Đây là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để Đảng bộ và nhân dân Bình Dương phát huy nội lực, tinh thần tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 để vừa chống dịch có hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, phấn đấu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại.

 Thời gian qua, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã duy trì được các mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, được biểu dương, khen thưởng gắn với những việc làm cụ thể, ý nghĩa thiết thực vì sự nghiệp chung, vì cộng đồng; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp, thân thiện, nghĩa tình.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=662
Quay lên trên