Khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường; khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Cập nhật: 12-10-2021 | 19:53:11

Tỉnh ủy Bình Dương vừa ban hành kế hoạch học tập và triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (chuyên đề toàn khóa và hàng năm). Dịp này, phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc phỏng vấn bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xoay quanh nội dung của kế hoạch này.

Tạo sự thống nhất trong học tập, làm theo Bác

- Thưa bà, Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, mục đích của kế hoạch này là gì?

- Thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 33-KH/TU về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 và năm 2021. Mục đích là tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền chuyên đề toàn khóa - chuyên đề hàng năm, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức trong việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề hàng năm, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021, do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Ảnh: QUỐC CHIẾN

- Kế hoạch Tỉnh ủy đề ra để học tập vàlàm theo Bác bao gồm những nội dung cơ bản nào, thưa bà?

- Học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa - chuyên đề hàng năm tập trung vào một số nội dung cơ bản, như: Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác; thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định.

- Thưa bà, việc tổ chức thực hiện chuyên đề toàn khóa sẽ thực hiện thế nào?

- Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh gắn với quán triệt học tập, triển khai chuyên đề hàng năm phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh. Đối với tập thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nghiên cứu bổ sung nội dung chuyên đề toàn khóa - cũng là chuyên đề năm 2021 vào các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và chương trình, kế hoạch công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đối với cá nhân, căn cứ kế hoạch của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch học tập và làm theo của cá nhân gắn với nội dung chuyên đề toàn khóa - cũng là chuyên đề năm 2021 để thực hiện, cuối năm có kiểm điểm, đánh giá kết quả trong nội dung kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, công chức, viên chức. Cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đăng ký cam kết làm theo của cá nhân theo nội dung chuyên đề toàn khóa và năm 2021 phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; cuối năm, có kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện gắn với việc kiểm điểm, đánh giá phân loại đảng viên, công chức, viên chức.

Đồng thời, các cấp ủy đưa nội dung chuyên đề toàn khóa trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung chuẩn mực, quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo nội dung chuyên đề toàn khóa và hàng năm; thực hiện tốt công tác giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên.

Chú trọng vai trò nêu gương

- Để tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, vai trò nêu gương rất quan trọng. Vậy trong chương trình toàn khóa, vai trònêu gương được xác định như thế nào, thưa bà?

- Tỉnh ủy xác định nội dung đột phá và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu xác định khâu đột phá, những vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung giải quyết; tiếp tục thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo phong cách gần dân, sát dân, trọng dân của Hồ Chí Minh; thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”; trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trước hết là đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp. Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên làm gương cho quần chúng”, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân.

- Xin cám ơn bà!

Với vai trò là cơ quan tham mưu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề hàng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương sát hợp với tình hình thực tế của tỉnh; hướng dẫn cụ thể việc đăng ký và đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan trong hệ thống chính trị hàng năm phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm thiết thực và hiệu quả.
“Cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên vànhân dân, nhất làcho thế hệ trẻ; làm cho việc học tập, làm theo Bác thấm sâu vào đời sống xã hội; bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cùng với đó là đẩy mạnh việc tuyên truyền gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập vàlàm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội...”.
(Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

THU THẢO (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258358
      [news_title] => Huyện Bàu Bàng: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,7% so cùng kỳ
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2021-10-21 14:23:27
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-10-21 14:38:14
      [news_picture] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258350
      [news_title] => Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự xây dựng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-10-21 13:29:39
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-10-21 13:29:31
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258325
      [news_title] => Giải quyết trên 2.500 hồ sơ mức độ 3, mức độ 4
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => cai-cach-hanh-chinh
      [news_publicdate] => 2021-10-21 08:40:04
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-10-21 08:33:11
      [news_picture] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258324
      [news_title] => Toàn tỉnh có 1.928 thủ tục còn hiệu lực
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-10-21 08:40:04
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-10-21 08:32:10
      [news_picture] => 
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258323
      [news_title] => Văn phòng UBND tỉnh: Ban hành kế hoạch đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => cai-cach-hanh-chinh
      [news_publicdate] => 2021-10-21 08:40:04
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-10-21 08:30:57
      [news_picture] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258322
      [news_title] => Bộ phận “Một cửa” các cấp trong tỉnh: Trở lại hoạt động trong “bình thường mới”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => cai-cach-hanh-chinh
      [news_publicdate] => 2021-10-21 08:40:04
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-10-21 08:28:22
      [news_picture] => 1634779702.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258312
      [news_title] => Đại biểu thảo luận tại tổ về các vấn đề kinh tế-xã hội và 2 dự án Luật
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-10-21 08:06:41
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-10-21 08:06:12
      [news_picture] => 1634778371.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258299
      [news_title] => Thông cáo báo chí số 1, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-10-21 06:42:22
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-10-21 06:42:04
      [news_picture] => 1634773324.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 257757
      [news_title] => Công an Nhân dân thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong cuộc chiến chống dịch COVID-19
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-10-12 06:08:32
      [news_createdate] => 2021-10-12 06:08:00
      [news_picture] => 1633993680.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 257746
      [news_title] => Trao 10 căn phòng lập thân, lập nghiệp cho thanh niên công nhân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-10-11 17:40:00
      [news_createdate] => 2021-10-11 17:39:39
      [news_picture] => 1633948779.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 257742
      [news_title] => Diễn đàn “Tư duy sáng tạo và đổi mới sáng tạo” cho thanh niên
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-10-11 16:52:16
      [news_createdate] => 2021-10-11 16:52:08
      [news_picture] => 1633945927.JPG
    )

)
Quay lên trên