Không ngừng vun đắp, tô thắm truyền thống vẻ vang ngành kiểm tra của Đảng

Cập nhật: 16-10-2021 | 09:29:49

Cùng với quá trình 73 năm xây dựng và trưởng thành của ngành kiểm tra Đảng, ngành kiểm tra Đảng của tỉnh đã trải qua 52 năm nỗ lực phấn đấu thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh luôn kiên định lập trường, quan điểm, tỏ rõ bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu, trưởng thành, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.


Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp. Trong ảnh: Các cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Luôn coi trọng công tác kiểm tra

Trải qua 73 năm xây dựng, hoạt động, mặc dù có nhiều khó khăn về lực lượng, năng lực, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, ngành kiểm tra đã từng bước trưởng thành. Trong mọi thời kỳ cách mạng, kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, liên tục, bền bỉ phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngày nay, đất nước ta chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Văn kiện Đại hội X của Đảng đã chỉ rõ: “Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn đấu đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và vươn lên trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chúng ta nhất định làm hết sức mình cho việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện bằng được mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Để thực hiện được mục tiêu đó, đại hội đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có giải pháp: “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với nhận thức và yêu cầu mới: Công tác kiểm tra, giám sát phải góp phần phát hiện và khắc phục được những khuyết điểm, thiếu sót khi mới manh nha... bổ sung chức năng giám sát, tăng cường thẩm quyền và trách nhiệm xem xét kỷ luật của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp”.

Đại hội XIII của Đảng cũng đã đánh giá: “Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; chất lượng hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp được đẩy mạnh, đạt kết quả khá toàn diện, nhất là ở cấp Trung ương”. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đã có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng; những vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên được xử lý nghiêm minh, không có “ngoại lệ”, không có “vùng cấm”. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường không chỉ có tác dụng giáo dục những cá nhân, tổ chức có vi phạm mà còn “có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên”.

Cùng với việc thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, UBKT các cấp còn thường xuyên thực hiện có kết quả các nhiệm vụ do cấp ủy giao. Trong bất cứ nhiệm vụ nào đều phấn đấu quán triệt và thực hiện nghiêm tư tưởng chỉ đạo trong hoạt động công tác kiểm tra là “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” với phương châm xử lý “công minh, chính xác, kịp thời”, góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ luật của Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của Đảng, nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên về công tác kiểm tra của Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung.

Tuyệt đối trung thành

Cách đây 73 năm, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khóa I) đã ra Quyết nghị số 29-QN/TW, ngày 16-10-1948 thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, ngành kiểm tra Đảng đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. UBKT các cấp đã không ngừng được củng cố và phát triển, có hệ thống tổ chức vững mạnh từ Trung ương tới cơ sở, đội ngũ cán bộ luôn đem hết tinh thần trách nhiệm và nghị lực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tỉnh ủy Sông Bé trước đây và Tỉnh ủy Bình Dương hiện nay luôn dành sự quan tâm đầy đủ và sâu sắc cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ từ tỉnh đến cơ sở. Nhận thức về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, sớm được tổ chức Đảng ban hành. Bên cạnh đó, cấp ủy viên các cấp được phân công nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cụ thể nên việc thực hiện nhiệm vụ này có nhiều thuận lợi. Các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình hàng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT được triển khai thực hiện đầy đủ, có chất lượng và hiệu quả, góp phần tích cực vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, cấp ủy các cấp đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, chú trọng đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ, chăm lo về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cần thiết. Hoạt động của ngành kiểm tra luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong từng thời gian cụ thể. Nhiều thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng bộ tỉnh đã không ngừng phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, luôn bám sát và phục vụ nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và bộ máy Nhà nước các cấp vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua những giai đoạn bước ngoặt của cách mạng, đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường, quan điểm của Đảng, trung thành với lý lưởng cách mạng, đoàn kết nhất trí, sáng tạo và đổi mới phong cách làm việc nhằm giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng.

52 năm qua, các thế hệ làm công tác kiểm tra các cấp trong tỉnh đã nỗ lực không ngừng, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Thành quả đó đã góp phần vun đắp và tô đậm truyền thống vẻ vang 73 năm xây dựng và trưởng thành của ngành kiểm tra của Đảng: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Theo UBKT Tỉnh ủy, trong 9 tháng năm 2021, các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp đã ban hành các chương trình, kế hoạch… để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. UBKT các cấp phối hợp văn phòng và các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy tham mưu ban hành và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2021. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra đối với 271 tổ chức Đảng và 644 đảng viên, giám sát 338 tổ chức Đảng và 407 đảng viên. Nhìn chung các tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát thực hiện cơ bản tốt các nội dung kiểm tra, giám sát. UBKT các cấp hoàn thành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 đảng viên; kết luận 2 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên.

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261266
      [news_title] => Khai mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 11:02:51
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 11:01:37
      [news_picture] => 1638936097.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261265
      [news_title] => Đẩy mạnh xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 10:56:22
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 10:55:18
      [news_picture] => 1638935718.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261256
      [news_title] => Khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X: Tập trung phục hồi kinh tế, chăm lo an sinh xã hội
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 08:52:48
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 08:42:18
      [news_picture] => 1638927734.JPG
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261253
      [news_title] => Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X: Giải quyết những vấn đề “nóng” để “thích ứng an toàn”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 08:52:48
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 08:35:41
      [news_picture] => 1638927337.JPG
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261246
      [news_title] => Quyết tâm cao trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 08:20:49
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 08:20:31
      [news_picture] => 1638926431.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261232
      [news_title] => Tỉnh đoàn tổ chức chương trình “Đại biểu Quốc hội với cử tri trẻ tỉnh Bình Dương”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2021-12-08 06:35:45
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 07:35:27
      [news_picture] => 1638923726.JPG
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261227
      [news_title] => Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 06:33:10
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 06:26:44
      [news_picture] => 1638919603.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261215
      [news_title] => Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-07 15:51:26
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-07 15:51:04
      [news_picture] => 1638867059.JPG
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258030
      [news_title] => Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, khóa XI (mở rộng): Kinh tế - xã hội đang từng bước phục hồi
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-10-16 09:21:41
      [news_createdate] => 2021-10-16 09:21:18
      [news_picture] => 1634350874.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258010
      [news_title] => Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-10-16 06:34:05
      [news_createdate] => 2021-10-16 06:33:51
      [news_picture] => 1634340830.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258006
      [news_title] => Họp mặt Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-10-15 20:12:16
      [news_createdate] => 2021-10-15 19:49:45
      [news_picture] => 1634302183.JPG
    )

)
Quay lên trên