Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật nghiêm minh các tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

Cập nhật: 15-08-2022 | 08:26:32

Thời gian qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ kiểm tra - giám sát (KT-GS) và thi hành kỷ luật Đảng (THKLĐ); tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; tạo chuyển biến rõ rệt, kịp thời xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm một cách nghiêm minh.

Chủ động, kịp thời

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp đã chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy; kịp thời tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt, hướng dẫn các văn bản của Trung ương về công tác KT-GS và THKLĐ; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra. UBKT các cấp đã chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy triển khai, quán triệt, hướng dẫn các văn bản của Trung ương về công tác KT-GS và THKLĐ; phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng tham mưu cấp ủy xây dựng chương trình KT-GS của Ban Thường vụ các cấp và chương trình KT-GS của UBKT năm 2022 có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; trong đó chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 4, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. UBKT các cấp tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng, đặc biệt công tác kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã được UBKT các cấp chú trọng thực hiện, số lượng tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra đều tăng so với cùng kỳ năm 2021…

Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Công tác KT-GS và THKLĐ thời gian qua đã có tác dụng và hiệu quả rõ rệt trong việc phòng ngừa, ngăn chặn những khuyết điểm, vi phạm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng; đã làm thay đổi nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu trong việc chấp hành và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, từ kết quả công tác KT-GS, THKLĐ đã tạo được sự ủng hộ, đồng thuận và củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Bình Dương; góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Nhìn chung, việc KT-GS, THKLĐ được tiến hành chặt chẽ, đúng thẩm quyền, đúng người, đúng vi phạm; bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, có tình, có lý; góp phần giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. UBKT Tỉnh ủy thường xuyên, chủ động triển khai thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên; đã kịp thời xử lý kỷ luật đối với các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản tại Tổng Công ty 3-2, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước… Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm, cụ thể:

Đối với Văn phòng Tỉnh ủy: Cảnh cáo Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; khiển trách đồng chí Đỗ Khắc Điệp, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Đối với Văn phòng UBND tỉnh: Cảnh cáo Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; khiển trách đồng chí Trương Thành Tạo, Đảng ủy viên Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Chi bộ 1, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh; kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các đồng chí: Đoàn Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trần Hữu Tiến, chuyên viên Phòng Kinh tế ngành, Văn phòng UBND tỉnh. Đối với Sở Tài chính: Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020; cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Nguyễn Kim Liên, nguyên Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Tài chính, nguyên Bí thư Chi bộ 3, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính; cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đối với đồng chí Vũ Thị Lợi, Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Tài chính, Phó Bí thư Chi bộ 3, Phó trưởng Phòng Tài chính Doanh nghiệp, Sở Tài chính; kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các đồng chí: Dương Ngọc Vân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc; Nguyễn Quang Nhựt, nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp; Nguyễn Hồng Thắm, chuyên viên Chi cục Tài chính doanh nghiệp. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư: Kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020 cùng các đồng chí: Huỳnh Văn Trai, nguyên Giám đốc sở; Nguyễn Trung Tín, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy sở, Phó Giám đốc sở; Dương Tấn Thành, Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch; Nguyễn Thanh An, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh; Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường: Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020; khiển trách đồng chí Phạm Danh, nguyên Bí thư Đảng ủy sở nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các đồng chí: Phạm Xuân Ngọc, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc sở; Nguyễn Thị Bích Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Phạm Thanh Tùng, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai; Võ Thanh Vân, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; Đinh Hoàng Bảo, Phó trưởng Phòng Quy hoạch thống kê đất đai; Phạm Thị Tường Vi, chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai; Hồ Hữu Nam, Phó trưởng phòng Văn phòng Đăng ký đất đai. Đối với Cục Thuế tỉnh: Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015; khai trừ ra khỏi Đảng đồng chí Nguyễn Thái Thanh, Chi ủy viên Chi bộ 8, Phó trưởng Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Bình Dương; riêng 2 đồng chí: Nguyễn Minh Nhựt, Phó trưởng Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác; Dương Quốc Chính, Bí thư Chi bộ 1, Trưởng phòng Thanh tra, kiểm tra thuế số 5 có vi phạm đến mức phải kỷ luật khiển trách, tuy nhiên theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị thì đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật, nên UBKT Tỉnh ủy không ban hành quyết định kỷ luật 2 trường hợp này; kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với đồng chí Võ Thế Phương, Kiểm thu viên Trung cấp Thuế thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh. Đối với Tổng Công ty 3-2: Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty 3-2 nhiệm kỳ 2015-2020; cảnh cáo các đồng chí: Lý Thanh Châu, đảng viên Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Tổng Công ty 3-2, Trợ lý Tổng Giám đốc Tổng Công ty 3-2; Đỗ Thị Thanh Thúy, Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Tổng Công ty 3-2, chuyên viên Tài chính - Kế toán Tổng Công ty 3-2.

Ngoài các đối tượng do UBKT Tỉnh ủy xử lý kỷ luật theo thẩm quyền, Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 trường hợp sau: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thi hành kỷ luật: Cảnh cáo đối với đồng chí Phạm Văn Hảo, nguyên Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật: Cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 đối với đồng chí Hà Văn Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - Công ty Cổ phần, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính.

UBKT Tỉnh ủy đã đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật Đảng. 

NGUYỄN PHÚC (UBKT Tỉnh ủy)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280676
      [news_title] => Chủ tịch nước gặp mặt các nhà lãnh đạo dự lễ quốc tang ở Nhật Bản
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-09-28 06:24:29
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-28 06:17:51
      [news_picture] => 1664320671.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280664
      [news_title] => Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương họp Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn tỉnh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-09-27 20:36:58
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-27 20:35:26
      [news_picture] => 1664285726.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280663
      [news_title] => Cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, có giải pháp bình ổn giá cả hàng hóa…
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-09-27 20:44:22
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-27 20:11:16
      [news_picture] => 1664286179.JPG
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280649
      [news_title] => Ban Bí thư khai trừ Đảng đối với Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-09-27 14:52:21
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-27 14:51:51
      [news_picture] => 1664265111.png
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280643
      [news_title] => Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30 về chính sách phòng, chống dịch
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-09-27 14:16:44
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-27 14:14:54
      [news_picture] => 1664262894.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280642
      [news_title] => Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-09-27 14:19:42
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-27 14:14:45
      [news_picture] => 1664262884.png
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280640
      [news_title] => Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương tiếp Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Champasak (Lào)
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-09-27 13:38:07
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-27 13:37:42
      [news_picture] => 1664260657.jpeg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 280629
      [news_title] => Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị triển khai chương trình giám sát 2023
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-09-27 10:47:51
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-09-27 10:46:23
      [news_picture] => 1664250383.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277638
      [news_title] => Câu lạc bộ Hạt giống đỏ: Nơi ươm mầm, phát triển Đảng
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-08-15 08:23:23
      [news_createdate] => 2022-08-15 08:00:06
      [news_picture] => 1660525205.jpeg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277635
      [news_title] => Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên chuyên đề thảo luận 8 dự án luật
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-08-15 06:34:20
      [news_createdate] => 2022-08-15 06:32:59
      [news_picture] => 1660519978.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277615
      [news_title] => TP.Dĩ An: Hơn 150 thanh niên tham gia tập huấn về hoạt động bảo vệ môi trường
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-08-14 19:15:52
      [news_createdate] => 2022-08-14 16:47:50
      [news_picture] => 1660470469.JPG
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên