Ngành Tổ chức - Xây dựng Đảng của tỉnh: Phát huy truyền thống vẻ vang

Cập nhật: 14-10-2021 | 09:08:08

Năm nay, dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức - xây dựng Đảng (14.10.1930 - 14.10.2021) diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Các hoạt động tổ chức kỷ niệm không diễn ra như mong muốn nhưng trong tâm trí những người làm công tác tổ chức - xây dựng Đảng luôn ghi nhớ tới lịch sử vẻ vang của ngành…

Tự hào truyền thống

Ngày 3-2-1930, Ðảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi mới thành lập, Ðảng ta đã quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, quyết định sự vững mạnh của Ðảng. Ngày 14-10-1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất, Trung ương Ðảng đã quyết định thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức kiêm giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay) nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác tổ chức, cán bộ của Ðảng. Qua 91 năm xây dựng và trưởng thành, ngành tổ chức - xây dựng Ðảng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực, là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Được sự phân công của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiều cán bộ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh đã xông pha về địa phương “vùng đỏ” hỗ trợ công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

Cùng chung dòng chảy của lịch sử cách mạng, hoạt động tổ chức - xây dựng Đảng ở Thủ Dầu Một - Bình Dương đã diễn ra song song quá trình xúc tiến thành lập các chi bộ cộng sản đầu tiên ở địa phương. Nhiệm vụ quan trọng là phải thành lập được các tổ chức cộng sản dưới hình thức là các chi bộ. Như vậy, lúc này công tác tổ chức - xây dựng Đảng ở địa phương nổi lên là hoạt động xây dựng hệ thống tổ chức Đảng, trước hết là hệ thống tổ chức cơ sở Đảng. Tháng 8-1930, Chi bộ cộng sản Bình Nhâm được thành lập, mấy năm sau một loạt các chi bộ cộng sản khác lần lượt ra đời ở Tân Khánh, An Thạnh, An Sơn... Từ đó, công tác tổ chức - xây dựng Đảng đã luôn được Tỉnh ủy quan tâm thực hiện và được các thế hệ cán bộ, đảng viên ngành tổ chức - xây dựng Đảng của Đảng bộ Thủ Dầu Một nỗ lực đóng góp để hệ thống tổ chức Đảng ngày càng hoàn thiện, đội ngũ cán bộ được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nhiều quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, phương thức và cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của cấp ủy Đảng ngày càng hiệu quả, phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh nhân dân và thực tiễn cách mạng địa phương.

Những năm gần đây, ngành tổ chức - xây dựng Đảng của tỉnh đã tham mưu và giúp Tỉnh ủy xây dựng hệ thống tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền và các đoàn thể ngày càng vững mạnh, đáp ứng ngày càng cao nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Bình Dương sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Thực hiện tốt vai trò tham mưu

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, trong 9 tháng năm 2021, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã tích cực, tập trung tham mưu cho cấp ủy công tác kiện toàn cấp ủy, nhất là việc chuẩn bị bộ máy của hệ thống chính trị; nỗ lực, nhất trí, đoàn kết trong công tác tạo nguồn, xây dựng các kế hoạch làm tốt công tác tổ chức - cán bộ. Thể hiện rõ nhất là trong đợt tham mưu công tác nhân sự người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác tổ chức - cán bộ, công tác chính sách đào tạo cán bộ của tỉnh được thực hiện tốt. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu thực hiện tốt việc nhận xét, đánh giá cán bộ là trưởng đầu ngành của tỉnh; thực hiện đúng chức năng phân cấp nhận xét, đánh giá cán bộ. Ban Tổ chức các cấp đã tham mưu tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ để bảo đảm công tác kiện toàn bộ máy tổ chức của địa phương theo đúng quy định, quy trình. Song song đó, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã chú trọng công tác rà soát, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp thực hiện tốt việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với những cán bộ, đảng viên được đề bạt, đề cử, ứng cử, bảo đảm công tác bộ máy tổ chức được kiện toàn, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân trong tỉnh và yêu cầu của sự phát triển của địa phương.

Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện từ cấp tỉnh đến cơ sở. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trong việc khắc phục tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết trong suốt quý III-2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều mặt công tác, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, toàn ngành tổ chức - xây dựng Đảng của tỉnh đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, tập trung cao độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; nhất là vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy phân bổ cán bộ cấp tỉnh, cán bộ quản lý cấp tỉnh xuống cơ sở hỗ trợ các địa phương phòng, chống đại dịch tại các “điểm đỏ”, “vùng đỏ” phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Các kế hoạch tham mưu này đã phát huy tác dụng, tiếp sức cho các địa phương TX.Tân Uyên, TP.Dĩ An, TP.Thuận An… kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Trong những tháng cuối năm 2021, toàn ngành tổ chức - xây dựng Đảng của tỉnh sẽ tập trung hoàn thành chương trình công tác năm 2021 bảo đảm tiến độ, chất lượng; tiếp tục đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức - xây dựng Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên; tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ theo thẩm quyền phân cấp; góp phần xây dựng ngành tổ chức - xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngành tổ chức - xây dựng Đảng cũng luôn bám sát và thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Ðảng; tiền phong, gương mẫu, trung thành tuyệt đối, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Ngành tổ chức - xây dựng Đảng luôn bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và coi trọng tổng kết thực tiễn, nắm chắc tình hình để làm tốt công tác tham mưu; triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, của các cấp ủy, tổ chức Đảng; trong đó tập trung xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; kiên định nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng, phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thường xuyên đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp làm việc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu của Ðảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng các kế hoạch huy động, phân công đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cấp tỉnh tham gia phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể, từ ngày 10-8 đến ngày 30-9-2021, tỉnh đã huy động và cử 1.128 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động (trong đó có 30 đồng chí là trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh) tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại 7 cơ quan, đơn vị và địa phương.
Trong thời gian tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị, các lực lượng luôn được sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, sự phân công, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan, đơn vị tiếp nhận. Theo nhận định chung, tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cấp tỉnh đãtích cực tham gia, hỗ trợ địa phương, đơn vị mọi lĩnh vực liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đây cũng là đóng góp quan trọng của ngành tổ chức - xây dựng Đảng trong quý III-2021.

HỒ VĂN

Chia sẻ bài viết
Tags
Covid-19

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261279
      [news_title] => Thành ủy Thủ Dầu Một: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 14
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 13:00:40
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 13:00:09
      [news_picture] => 1638943208.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261278
      [news_title] => Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh: Quyết tâm vượt qua khó khăn, phục hồi kinh tế
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 12:50:59
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 12:50:45
      [news_picture] => 1638942640.JPG
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261267
      [news_title] => Kinh tế tập thể, hợp tác xã phi nông nghiệp phát triển, đổi mới
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 11:23:19
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 11:15:03
      [news_picture] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261266
      [news_title] => Khai mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 11:02:51
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 11:01:37
      [news_picture] => 1638936097.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261265
      [news_title] => Đẩy mạnh xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 10:56:22
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 10:55:18
      [news_picture] => 1638935718.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261256
      [news_title] => Khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X: Tập trung phục hồi kinh tế, chăm lo an sinh xã hội
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 08:52:48
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 08:42:18
      [news_picture] => 1638927734.JPG
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261253
      [news_title] => Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X: Giải quyết những vấn đề “nóng” để “thích ứng an toàn”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 08:52:48
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 08:35:41
      [news_picture] => 1638927337.JPG
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 261246
      [news_title] => Quyết tâm cao trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-12-08 08:20:49
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-12-08 08:20:31
      [news_picture] => 1638926431.jpg
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 257895
      [news_title] => Những mục tiêu cải cách hành chính đến năm 2030
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => cai-cach-hanh-chinh
      [news_publicdate] => 2021-10-14 08:50:53
      [news_createdate] => 2021-10-14 07:39:59
      [news_picture] => 1634176221.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 257882
      [news_title] => Trao tặng công trình “Khát vọng thanh niên”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-10-13 17:32:58
      [news_createdate] => 2021-10-13 17:29:55
      [news_picture] => 1634120994.JPG
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 257871
      [news_title] => Thành lập tổ giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-10-13 16:02:20
      [news_createdate] => 2021-10-13 16:02:06
      [news_picture] => 1634115725.jpg
    )

)
Quay lên trên