Ông Thái Thanh Bình, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên: Chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, bảo đảm đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra thành công tốt đẹp…

Cập nhật: 12-03-2020 | 07:26:13

Cùng với các Đảng bộ khác trong tỉnh, Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên đang tích cực chuẩn bị các nội dung để việc tổ chức đại hội Đảng các cấp thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc trao đổi với ông Thái Thanh Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Tân Uyên xoay quanh công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện.

 Trong nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, diện mạo kinh tế - xã hội huyện Bắc Tân Uyên đã có nhiều khởi sắc. Trong ảnh: Trung tâm hành chính huyện đang được tích cực hoàn thành

 - Thưa ông, xin ông cho biết đến thời điểm hiện nay công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp đã được Huyện ủy Bắc Tân Uyên thực hiện ra sao?

- Toàn Đảng bộ xác định việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và xã hội. Chính vì vậy, ngay sau khi nhận được các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nhanh chóng xây dựng và ban hành Kế hoạch số 133-KH/HU để tổ chức thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân với Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo tổ chức thật tốt đại hội chi, Đảng bộ cấp cơ sở, nhất là đại hội điểm tại Đảng bộ xã Lạc An và Chi bộ khối Đảng; đại hội thí điểm tại Đảng bộ xã Đất Cuốc; đồng thời chỉ đạo các tiểu ban khẩn trương chuẩn bị chu đáo văn kiện, nhân sự và các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến thời điểm hiện nay, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên lần thứ XII đã cơ bản hoàn thành. Báo cáo chính trị của Đảng bộ được xây dựng trên tinh thần đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh..., nhất là 4 chương trình đột phá của Tỉnh ủy và 8 chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Báo cáo chính trị cũng chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện đại hội Đảng của cấp trên, cũng như điều kiện thực tế địa phương, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Tân Uyên lần thứ XII đã được Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn bị chu đáo. Tiểu ban tổ chức đại hội cũng đang chuẩn bị chương trình đại hội, kịch bản điều hành đại hội; nội dung và quy chế làm việc đại hội; diễn văn khai mạc, bế mạc đại hội… Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã ban hành kế hoạch tuyên truyền đại hội; hướng dẫn nội dung, khẩu hiệu tuyên truyền đại hội, hình thức trang trí phông sân khấu, bên trong, bên ngoài hội trường đại hội từ huyện đến cơ sở bảo đảm thống nhất và đúng quy định.

- Công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng của đại hội Đảng các cấp và nhận được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Như vậy, nội dung công tác nhân sự các cấp ủy trong nhiệm kỳ mới đã được Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện ra sao thưa ông?

- Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới đủ đức, đủ tài, có uy tín, có triển vọng trong hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ... Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể, chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính xác, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc...

- Thưa ông, Huyện ủy Bắc Tân Uyên đã xác định nhiệm vụ trọng tâm nào cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để bảo đảm tổ chức thành công tốt đẹp đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện?

- Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Tân Uyên đã tổ chức quán triệt cho các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy về Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và xây dựng kế hoạch thực hiện đúng theo yêu cầu, nội dung đề ra; lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng ở cấp mình, nhất là đại hội điểm và đại hội thí điểm; đồng thời lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở và lãnh đạo cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2015-2020; đặc biệt chỉ đạo thực hiện quyết liệt các công trình, dự án trọng điểm theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp các cơ quan khối nội chính, các cấp ủy cơ sở tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo rà soát, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những kiến nghị, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc, các vụ việc khiếu nại, tố cáo mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn trước thời điểm tiến hành đại hội. Các cấp ủy Đảng, bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân gắn với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020…

- Xin cảm ơn ông!

 CAO SƠN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter