Ph.Ăng-ghen: Nhà lý luận lỗi lạc - chiến sĩ cách mạng vĩ đại trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Cập nhật: 28-11-2012 | 00:00:00

  Tình bạn giữa Các Mác và Ph.Ăng-ghen (bên trái)

Ph.Ăng-ghen là người bạn, người đồng chí, người cộng sản gần gũi nhất của Các Mác, đã cùng Các Mác sáng lập nên chủ nghĩa Mác, học thuyết khoa học và cách mạng, hệ tư tưởng của GCCN và những người cộng sản, vũ khí tư tưởng của GCCN trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ tư bản, xây dựng xã hội mới XHCN, cộng sản chủ nghĩa. Đồng thời, Ph.Ăng-ghen đã cùng Các Mác nhiệt tình truyền bá tư tưởng cách mạng, xây dựng các tổ chức cách mạng của GCCN, trở thành lãnh tụ của phong trào đấu tranh của GCCN các nước châu Âu ở nửa cuối thế kỷ XIX. V.I.Lê-nin cho rằng “không thể hiểu chủ nghĩa Mác và không thể trình bày chủ nghĩa Mác một cách hoàn chỉnh nếu không chú ý đến những tác phẩm của Ph.Ăng-ghen” và “sau bạn ông là Các Mác, Ph.Ăng-ghen là nhà bác học và người thầy lỗi lạc nhất của giai cấp vô sản hiện đại trong toàn thế giới văn minh”.

Trong thời gian 40 năm, Ph.Ăng-ghen đã cùng Các Mác dày công nghiên cứu, kế thừa những tinh hoa tư tưởng của nhân loại, mà trước hết và trực tiếp là triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị học Anh và CNXH Pháp; đồng thời tắm mình vào trong thực tiễn phong phú, sinh động của phong trào đấu tranh cách mạng của GCCN, xây dựng nên chủ nghĩa Mác, một học thuyết, một hệ thống lý luận khoa học và cách mạng, bao gồm triết học Mác-xít, kinh tế chính trị học Mác-xít và CNXH khoa học; sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, phát hiện ra những quy luật khách quan của sự phát triển xã hội và sứ mệnh lịch sử của GCCN; xây dựng nên lý luận giá trị thặng dư với các quy luật chi phối sự vận động, phát triển và diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản. Đây là những cơ sở lý luận khoa học, là vũ khí tư tưởng cho cuộc đấu tranh cách mạng của GCCN.

Sau khi Các Mác qua đời, Ph.Ăng-ghen đã gác bỏ nhiều dự định riêng của mình, tập trung thời gian, công sức để thực hiện một công việc vô cùng nặng nề, khó khăn mà chỉ Ph.Ăng-ghen mới có thể làm được là chỉnh lý, biên tập và cho xuất bản quyển II, quyển III Bộ “Tư bản” mà Mác để lại còn dưới dạng các bản thảo. Đây là tác phẩm lớn nhất, vĩ đại nhất của Các Mác và chủ nghĩa Mác.

Sự nghiệp cách mạng 82 năm qua của đất nước ta, nhân dân ta do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại: đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, là bằng chứng hùng hồn, thực tiễn sinh động khẳng định sự đúng đắn, vai trò và ý nghĩa to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, mà Ph.Ăng-ghen là một trong những lãnh tụ sáng lập.

Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, với truyền thống yêu nước quật cường, nhân dân ta đã nhiều lần vùng lên khởi nghĩa, nhưng tất cả các cuộc khởi nghĩa, các phong trào kháng chiến đều thất bại vì thiếu một đường lối đúng đắn có thể tập hợp, phát huy được sức mạnh của toàn dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh trên con đường tìm đường cứu nước đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin, lý luận cách mạng để cứu dân, cứu nước. Người đã truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, đào tạo, huấn luyện cán bộ, kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với chủ nghĩa yêu nước, phong trào công nhân và phong trào yêu nước, sáng lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. 80 năm qua, Đảng ta luôn trung thành với những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của thực tiễn cách mạng nước ta, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, đưa cách mạng nước ta hòa chung vào phong trào cách mạng của thời đại, đáp ứng những nguyện vọng, lợi ích căn bản, sống còn của nhân dân lao động và dân tộc ta, nên đã tập hợp, đoàn kết, phát huy được sức mạnh to lớn của nhân dân, của toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, tạo thành sức mạnh vô địch chiến thắng mọi kẻ thù.

Trong lịch sử hơn 100 năm qua, kể từ khi ra đời, chủ nghĩa Mác - Lênin đã nhiều lần bị các trào lưu tư tưởng khác phê phán, đả kích. Ngày nay, sau sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu, các thế lực phản động, chống Đảng Cộng sản, chống CNXH trên thế giới và một số phần tử cơ hội chính trị trong nước lại được dịp đẩy mạnh phê phán, xuyên tạc, vu cáo, phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin; bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, bác bỏ con đường XHCN là mục tiêu của các thế lực phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Trong bối cảnh đó, Đảng ta luôn khẳng định: lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động... Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của việc vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam 82 năm qua, Đảng ta rút ra bài học: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo và góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng và chống các nguy cơ lớn: sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên.

Kiên định những nguyên lý cơ bản và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện thực tế Việt Nam trong bối cảnh mới của thời đại, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có tầm trí tuệ, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức giải quyết những vấn đề của đất nước đặt ra, phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới để xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, mà trực tiếp là đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Thực hiện thắng lợi mục tiêu đó là cách tốt nhất, thiết thực và có ý nghĩa nhất để kỷ niệm, bày tỏ sự kính phục và lòng biết ơn của chúng ta đối với Ph.Ăng-ghen vĩ đại. Những cống hiến vĩ đại của Ph.Ăng-ghen đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đời đời bất diệt.

 C.T (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258220
      [news_title] => Phiên họp thứ 2 Ban chỉ đạo đề án xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-10-19 16:55:00
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-10-19 16:54:40
      [news_picture] => 1634637279.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258216
      [news_title] => Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Giám sát học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2021-10-19 16:17:19
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-10-19 16:16:49
      [news_picture] => 1634635007.JPG
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258194
      [news_title] => Người nữ cán bộ luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => theo-guong-bac
      [news_publicdate] => 2021-10-19 11:59:47
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-10-19 10:05:01
      [news_picture] => 1634612701.jpg
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258173
      [news_title] => Xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại Tp.Thủ Dầu Một: Cần nhiều giải pháp đồng bộ hơn
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-10-19 07:14:40
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-10-19 07:13:23
      [news_picture] => 1634602402.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258170
      [news_title] => Tỉnh đoàn: Ra mắt các ấn phẩm chào mừng đại hội Đoàn các cấp
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-10-19 07:14:40
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-10-19 07:06:09
      [news_picture] => 
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258168
      [news_title] => Triển khai công tác đại hội Đoàn các cấp
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2021-10-19 07:14:40
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-10-19 06:57:42
      [news_picture] => 
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258162
      [news_title] => Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc bắt nguồn từ cơ sở
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-10-19 06:22:30
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-10-19 06:22:16
      [news_picture] => 1634599336.jpg
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 258159
      [news_title] => Tọa đàm giữa đoàn Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài với lãnh đạo các địa phương khu vực phía Nam
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2021-10-18 18:10:27
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2021-10-18 18:07:48
      [news_picture] => 1634555266.JPG
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 47027
      [news_title] => Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Bến Cát, TX.Dĩ An và Thuận An
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2012-11-27 00:00:00
      [news_createdate] => 2012-11-27 00:00:00
      [news_picture] => 7055.1404034926.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 47026
      [news_title] => Tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung Ương 4 (Khóa XI): Bài thuốc “trị bệnh cứu người”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2012-11-27 00:00:00
      [news_createdate] => 2012-11-27 00:00:00
      [news_picture] => 1107.1404034925.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 47025
      [news_title] => Hãy giữ cái đẹp của bóng đá
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2012-11-27 00:00:00
      [news_createdate] => 2012-11-27 00:00:00
      [news_picture] => 
    )

)
Quay lên trên