Chính sách mới

Ngày 12-8-2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 52/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31-3-2021 của Chính phủ...

Nghị định 66/2022/NĐ-CP ngày 20-9-2022 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

I. Chính phủ

Ngày 26-7-2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài (gọi tắt là Thông tư 11).

Ngày 29-8-2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 24/2022/ QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương...

Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 5-9-2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Nghị định 55/2022/NĐ-CP ngày 23- 8-2022 của Chính phủ về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

I. CHÍNH PHỦ

Ngày 2-8-2022, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2022/NĐ- CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (gọi tắt là Nghị định số 50).

Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 2-8-2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập...

Ngày 28-3-2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Ngày 28-7-2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy...

DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên