Chính sách mới

Từ 1/1/2024, giảm thuế giá trị gia tăng 2%; khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa; xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 01 năm kể từ ngày cấp;... là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2024.

Nghị định 81/2023/NĐ-CP ngày 27-11-2023 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

I.CHÍNH PHỦ

Thông tư 19/2023/TT-BYT ngày 6-11-2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành y tế.

Ngày 1-11-2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một sốđiều của Luật Phòng chống bạo lực gia đình (gọi tắt là Nghị định 76).

I. NGHỊ ĐỊNH

Thông tư 09/2023/TT-BNNPTNT ngày 24-10-2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.

Danh dự, nhân phẩm, uy tín là quyền nhân thân của mỗi cá nhân và được pháp luật bảo vệ. Mỗi cá nhân đều có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ danh dự,

Ngày 19-10-2023, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Nghị định 69/2023/NĐ-CP ngày 14-9-2023 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngày 2-10-2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 08/2023/ TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng (gọi tắt là Thông tư 08). Theo đó, nội dung tập sự hành nghề công chứng bao gồm:

I. CHÍNH PHỦ

Nghị định 73/2023/NĐ-CP ngày 29-9-2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Quay lên trên