Chính sách mới

Từ 1/1/2024, giảm thuế giá trị gia tăng 2%; khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa; xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 01 năm kể từ ngày cấp;... là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2024.

I. CHÍNH PHỦ

Nghị định 69/2023/NĐ-CP ngày 14-9-2023 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngày 6-9-2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 67/2023/ NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới,

Nghị định 67/2023/ NĐ-CP ngày 6-9-2023 của Chính phủ quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư số 59/2023/TT-BTC ngày 30-8-2023 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Nghị định 62/2023/NĐ-CP ngày 18-8-2023 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 07/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp.

Ngày 16-8-2023, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2023/NĐ-CP về việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong cộng đồng dân cư.

I. Chính phủ

Quyết định 19/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Quyết định 61/2014/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp.

I. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Từ ngày 15-8-2023, Nghị định số 43/2023/NĐ- CP ngày 30-6-2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra 2022 (gọi tắt là Nghị định 43) có hiệu lực thi hành.

Nghị định 55/2023/NĐ- CP ngày 21-7-2023 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 75/2021/ NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Quay lên trên