Chính sách mới

Từ 1/1/2024, giảm thuế giá trị gia tăng 2%; khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa; xác nhận thông tin về cư trú có giá trị sử dụng 01 năm kể từ ngày cấp;... là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2024.

Nghị định 27/2023/NĐ-CP ngày 31-5-2023 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

I. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Nghị định 22/2023/NĐ-CP ngày 12-5-2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

I. CHÍNH PHỦ

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 82 Nghị định 100/2019/ NĐ-CP và Điểm a Khoản 32 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP thì để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính,

Nghị định 18/2023/NĐ-CP ngày 28-4-2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ- CP ngày 12-3-2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Ngày 21-4-2023, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 09/2023/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29-5-2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện...

Nghị định 15/2023/NĐ-CP ngày 25-4-2023 của Chính phủ quy định về thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Một loạt chính sách mới về tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ; quy định mới về thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính; quy định mới về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17-4-2023 của Chính phủ bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Nghị định 11/2023/NĐ-CP ngày 13-4-2023 của Chính phủ về thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa.

Nghị định 10/2023/NĐ- CP ngày 4-3-2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Quay lên trên