Chính sách mới

Ngày 21-3-2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải ban hành Thông tư 02/2023/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ...

I. CHÍNH PHỦ

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2022/TT-BTC ngày 22-12-2022, có hiệu lực từ ngày 5-2-2023 quy định về mức thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.

Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 5-3- 2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước...

I. Bộ, Ngành Trung ương

Nghị định 06/2023/NĐ-CP ngày 21-2-2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Ngày 15-2, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4-7- 2011 của Chính phủ

I. Chính phủ

Thông tư 01/2023/TT-BYT ngày 1-2-2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp.

Lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú từ ngày 5-2-2023; quy định về thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án… là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 2-2023.

I. Thủ tướng Chính phủ:

Ngày 19-1-2023, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Quyết định 02).

Quay lên trên