"Tăng cường công tác tham mưu đổi mới tổ chức Đảng"

Cập nhật: 09-01-2014 | 00:00:00

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tăng cường công tác tham mưu trong việc tiếp tục đổi mới bộ máy tổ chức của Đảng, hệ thống chính trị.

  Toàn cảnh hội nghị

Sáng 9-1, tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014 được tổ chức tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã ghi nhận và biểu dương về những thành tích và kết quả của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2013.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định những kết quả công tác của ngành đã góp phần tích cực vào việc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém công tác tổ chức xây dựng Đảng cần phải khắc phục.

Đó là, việc nghiên cứu, tham mưu cho Trung ương và cấp ủy địa phương ban hành một số chủ trương, chính sách lớn liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng Đảng còn chưa kịp thời. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng ở một số địa phương, đơn vị kết quả còn hạn chế, nhưng cơ quan tổ chức xây dựng Đảng chưa tích cực, chủ động đề xuất biện pháp chỉ đạo khắc phục.

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ của một số cơ quan trong hệ thống chính trị còn cồng kềnh, hiệu lực, hiệu quả không cao. Mô hình tổ chức đảng ở một số loại hình còn có những bất hợp lý, chưa đồng bộ. Công tác đánh giá cán bộ, phân loại, bình xét tổ chức đảng và đảng viên ở một số nơi còn hình thức, chưa phản ánh đúng chất lượng…

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng luôn là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Năm 2014, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải tập trung sức thực hiện nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI đã đề ra, đồng thời tiến hành các công việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Đồng tình với phương hướng công tác năm 2014 của ngành tổ chức xây dựng Đảng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị các ngành đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế yếu kém trong công tác xây dựng Đảng.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ngành làm tốt công tác tham mưu nhằm tiếp tục đổi mới, kiến toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị.

Cùng với đó, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần sơ kết, tổng kết các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, tích cực tham mưu vào việc chuẩn bị các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. Ngành tích cực tham mưu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các khâu trong công tác cán bộ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ; thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý theo quy hoạch.

Ngành thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ, để tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đảng luân chuyển, đào tạo cán bộ theo quy hoạch; qua đó phát hiện nhân tài, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý lâu dài cho đất nước. Kết hợp việc luân chuyển, đào tạo cán bộ với việc sắp xếp, bố trí cán bộ, chủ động chuẩn bị một bước nhân sự lãnh đạo các cấp ủy ở địa phương, các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương và tham mưu về phương hướng xây dựng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tới.

Ngành tham mưu giúp các cấp ủy triển khai việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội theo sự chỉ đạo của Trung ương.

Ngành làm tốt công tác tham mưu giúp các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;” nhằm kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh, đây là những vấn đề vừa có tính cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, liên quan đến vận mệnh của Đảng, của chế độ và sự phát triển của đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị cần chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là cơ quan tham mưu cấp chiến lược vững mạnh về tư tưởng chính trị, có năng lực, trách nhiệm, công tâm, trung thực, khách quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương tại hội nghị nêu rõ năm 2013, nhiều chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn về công tác xây dựng đảng, về tổ chức, cán bộ được cụ thể hóa, thể chế hóa, bám sát hơn các chủ trương của cấp ủy, chú trọng hơn về chất lượng và tính khả thi.

Các ban tổ chức và các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ đã kiên trì, nghiêm túc và giữ vững nguyên tắc trong tham mưu, tổ chức và triển khai thực hiện. Các mặt công tác, nhất là công tác cán bộ được triển khai tương đối đồng bộ.

Các khâu trong công tác cán bộ như: Đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương pháp, cách làm.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tham luận nêu bật những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2014.

Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014 do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Các Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự hội nghị.

Theo chương trình, trong phiên họp buổi chiều 9-1 các đại biểu tiếp tục thảo luận. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ưng Tô Huy Rứa sẽ phát biểu tổng kết hội nghị.

Theo TTXVN
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=315
Quay lên trên