Vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Cập nhật: 29-06-2022 | 08:38:46

Sáng qua (28-6), Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp ở cấp tỉnh và trực tuyến đến cấp huyện, xã.

Toàn cảnh hội nghị giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Đúc kết những thành tựu phát triển lý luận

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực II báo cáo các nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay. Những bài viết, bài phát biểu này đã đúc kết những thành tựu phát triển lý luận, những kết quả tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng ta về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách hướng đến đối tượng tiếp nhận là cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân, nhằm làm rõ những cơ sở khoa học, thực tiễn, định hướng nhận thức và thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Mỗi bài viết, bài phát biểu đều có những nội dung thể hiện các vấn đề lý luận chung; đồng thời cũng phân tích tình hình thực tế, tổng kết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra của đất nước, của các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng

Trong 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư được tuyển chọn thì tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” có ý nghĩa như cơ sở dẫn dắt việc tuyển chọn và sắp xếp các bài viết, bài phát biểu trong cuốn sách, với 4 nội dung cơ bản mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra bao gồm: CNXH là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên CNXH ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

Mục đích xuất bản cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm phục vụ công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đặc biệt là tổng kết lý luận về đường lối đổi mới và những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính quy luật từ thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ta. Đồng thời, đây cũng là tài liệu để quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện những mục tiêu chiến lược Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục tổng kết lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta; là tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về CNXH và con đường đi lên CNXH, tạo nên sự đồng thuận xã hội để khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình CNXH Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên nền tảng tư duy lý luận sâu sắc, cuốn sách đã trình bày, phân tích, lý giải các vấn đề lý luận và thực tiễn về mô hình CNXH Việt Nam và nội dung, giải pháp để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam một cách khúc triết, rành mạch, rõ ràng, dung dị và dễ hiểu.

Bên cạnh việc xuất bản sách giấy truyền thống, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản thêm phiên bản điện tử của cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” trên trang Stbook.vn và Thuviencoso.vn để đông đảo bạn đọc, các tầng lớp nhân dân và cán bộ, đảng viên… có thể dễ dàng tiếp cận và tìm đọc cuốn sách giá trị này.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như lãnh đạo các sở, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở phải hiện thực hóa, đưa những nội dung cơ bản chủ đề được truyền đạt tại hội nghị cũng như các chủ đề liên quan vào sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Trong đó ngành tuyên giáo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có vai trò cung cấp thông tin cho báo cáo viên cũng như định hướng để đợt sinh hoạt chính trị này đi vào đời sống từng cán bộ, đảng viên, nhân dân và xã hội, từ đó nhận thức đầy đủ về con đường đi lên CNXH của đất nước. 

- Bà Nguyễn Thị Diễm Đang, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo):
“Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình CNXH ở Việt Nam. Tổng Bí Thư đã đem tâm huyết của mình viết thành sách để khẳng định với toàn Đảng, toàn dân con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là con đường duy nhất, đúng đắn nhất và phù hợp nhất mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn, là nhân tố thành công cách mạng. Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Phước Hòa sẽ triển khai nội dung của sách trong cuộc họp sinh hoạt chi bộ để đưa nội dung lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt ngay sau khi có sách lưu hành sẽ trang bị cho Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các chi bộ để làm tài liệu nghiên cứu và học tập...”.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Mỹ (TP.Thủ Dầu Một):
“Cuốn sách tuyển chọn những bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các bài viết đã thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của CNXH trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội... bằng ngôn ngữ diễn đạt dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối với mọi tầng lớp nhân dân, được chắt lọc từ đời sống thực tiễn sinh động của đất nước. Cuốn sách cũng là cơ sở để quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Từ đó, tạo nên sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện những mục tiêu mà đại hội Đảng các cấp đã đề ra…”.
- Ông Nguyễn Tấn Thy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phú Chánh (TX.Tân Uyên):
“Qua nội dung các bài viết của Tổng Bí thư trong cuốn sách, chúng ta thêm hiểu, thêm vững tin rằng CNXH với giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp mà nhân loại hướng tới là một xã hội thực sự vì con người, sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân...”.
KHÁNH PHONG (thực hiện)

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277574
      [news_title] => Phường đoàn Dĩ An (TP.Dĩ An): Tổ chức hành trình “Kết nối yêu thương”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-08-13 08:49:56
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-13 08:49:42
      [news_picture] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277573
      [news_title] => Huyện Bàu Bàng: Thành lập mới 12 chi hội thanh niên công nhân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-08-13 08:49:56
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-13 08:48:19
      [news_picture] => 
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277572
      [news_title] => Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh: Thành lập Chi đoàn Công ty Cổ phần phát triển Giáo dục Đông Bắc Âu
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-08-13 08:46:28
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-13 08:46:10
      [news_picture] => 
    )

  [3] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277571
      [news_title] => TP.Thuận An: Chú trọng nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-08-13 08:44:03
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-13 08:43:55
      [news_picture] => 1660355034.jpg
    )

  [4] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277570
      [news_title] => Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng: Tổ chức trại hè “Hoa phượng đỏ”
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-08-13 08:44:03
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-13 08:41:12
      [news_picture] => 1660354872.jpg
    )

  [5] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277569
      [news_title] => Bạn đồng hành, giúp thiếu nhi trở thành con ngoan, trò giỏi
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-08-13 08:44:03
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-13 08:39:10
      [news_picture] => 1660354749.jpg
    )

  [6] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277568
      [news_title] => Tin vắn
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-08-13 08:31:07
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-13 08:30:47
      [news_picture] => 
    )

  [7] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 277567
      [news_title] => Đoàn Thanh niên thị trấn Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng): Tặng quà cho học sinh và người già có hoàn cảnh khó khăn
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-08-13 08:31:07
      [news_type] => 0
      [news_createdate] => 2022-08-13 08:29:16
      [news_picture] => 
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 274395
      [news_title] => Chủ tịch Quốc hội đến London, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Anh
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => 
      [news_publicdate] => 2022-06-29 06:42:48
      [news_createdate] => 2022-06-29 06:29:14
      [news_picture] => 1656458954.jpg
    )

  [1] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 274393
      [news_title] => Tỉnh đoàn Bình Dương: Tổng kết công tác tuyên truyền, giáo dục nhiệm kỳ 2017-2022
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => thanh-nien
      [news_publicdate] => 2022-06-28 22:47:19
      [news_createdate] => 2022-06-28 19:55:28
      [news_picture] => 1656420927.jpg
    )

  [2] => Array
    (
      [news_lang] => vi
      [news_id] => 274390
      [news_title] => Đảng bộ Báo Bình Dương: Các chi bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
      [newcate_code1] => chinh-tri
      [newcate_code2] => all
      [news_publicdate] => 2022-06-28 18:10:36
      [news_createdate] => 2022-06-28 17:38:59
      [news_picture] => 1656422161.jpg
    )

)
DOANH NGHIỆP - THƯƠNG HIỆU
Quay lên trên