Xây dựng các tổ chức công đoàn vững mạnh, đổi mới, sáng tạo; vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động...

Cập nhật: 22-03-2013 | 00:00:00

Thưa Đoàn Chủ tịch đại hội;

Thưa đồng chí Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam;

Thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể đại hội !

...Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018, ngày hội lớn của công nhân, công chức, viên chức, người lao động (CN, CC, VC, NLĐ) tỉnh nhà. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, tôi xin gửi đến các vị khách quý, các đại biểu ưu tú đại diện cho gần 800.000 đoàn viên công đoàn (CĐ), CN, VC, lao động (LĐ) trong toàn tỉnh về dự đại hội lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Trong những năm qua, khó khăn và thách thức đều lớn hơn so với dự báo, kinh tế thế giới tiếp tục có những diễn biến không thuận lợi và khó lường, tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. Trong bối cảnh chung của cả nước, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng trên cơ sở phân tích kỹ tình hình thực tế của tỉnh nhà, quán triệt đầy đủ và nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Bình Dương đã vận dụng đúng đắn, cụ thể hóa các quyết sách của Trung ương trong chỉ đạo, điều hành, thể hiện rõ sự sâu sát, kịp thời, tính quyết liệt và quyết tâm chính trị cao trong tổ chức chỉ đạo thực hiện, cùng với sự cố gắng, tích cực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình KT-XH của tỉnh trong những năm qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực, kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nhiều dự án quan trọng về phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp, đô thị và văn hóa - xã hội được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng. Giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục phát triển. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện khá tốt và mở rộng đối tượng thụ hưởng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, hoạt động lãnh đạo, điều hành ngày càng hiệu lực, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh ngày càng được mở rộng, tăng cường và phát huy được sức mạnh tổng hợp.

Những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Bình Dương đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp rất lớn, rất quan trọng và thiết thực với hiệu quả ngày càng cao của CĐ và của CN, VC, LĐ trong toàn tỉnh. Thực tiễn cho thấy nhiệm kỳ qua, CĐ các cấp đã có nhiều đổi mới, năng động, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động, với nhiều chương trình hoạt động cụ thể và phong phú, đã tổ chức, động viên đông đảo CN, CC, VC, NLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực phục vụ sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh cũng như chăm lo ổn định đời sống NLĐ; các mặt hoạt động luôn gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp CĐ đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, tuyên truyền giáo dục, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CN, VC, LĐ. Cùng với việc phối hợp với các ngành chức năng tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo địa phương với CN và cán bộ CĐ cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; các cấp CĐ đã tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật LĐ, chủ động tham gia giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp LĐ, đình lãn công, góp phần quan trọng trong việc xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức công đoàn (TCCĐ) cơ sở ngày càng phát triển và đa dạng hơn về loại hình, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tập hợp NLĐ, nhất là trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. CĐ các cấp đã có nhiều cố gắng tuyên truyền, vận động CN, VC, LĐ và tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 20 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp CN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đạt những kết quả thiết thực.

Những thành tích đó đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm to lớn của giai cấp CN và TCCĐ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, tôi xin ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, những tiến bộ của các cấp CĐ và của phong trào CN, VC, LĐ tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Bên cạnh những thành tích, ưu điểm và tiến bộ đạt được, chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế, nhược điểm trong hoạt động CĐ. Đó là: Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị và hiểu biết pháp luật cho CNLĐ chưa thường xuyên, chưa sâu rộng và hiệu quả chưa cao. Công tác giám sát và phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về LĐ, chế độ, chính sách đối với CN ở các doanh nghiệp chưa thường xuyên, quyền và lợi ích của NLĐ còn bị xâm phạm. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ chưa kịp thời nên chậm tháo gỡ những vướng mắc trong quan hệ LĐ, dẫn đến tình hình tranh chấp LĐ, đình lãn công còn xảy ra nhiều. Công tác xây dựng CĐ cơ sở, phát triển đoàn viên, xây dựng lực lượng nòng cốt ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước nhìn chung vẫn còn chậm. Trình độ và kỹ năng hoạt động của một bộ phận cán bộ CĐ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của phong trào. Hoạt động của CĐ cơ sở có nơi, có lúc còn hình thức, nặng về hành chính, chưa thể hiện đầy đủ vai trò trong việc xây dựng mối quan hệ LĐ hài hòa, chưa tạo được sự tin cậy cao của NLĐ và người sử dụng LĐ.

Những hạn chế, nhược điểm trên đang đặt ra cho TCCĐ, cho cán bộ, đoàn viên CĐ trong nhiệm kỳ mới những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đại hội cần thảo luận, đánh giá một cách khách quan và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, nhược điểm đó để có giải pháp khắc phục; đồng thời thống nhất đề ra những nội dung, những chương trình hành động cụ thể cho nhiệm kỳ IX.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

5 năm tới đối với Bình Dương là thời kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thời kỳ mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phải nỗ lực vượt bậc để phấn đấu xây dựng Bình Dương thành đô thị hiện đại, văn minh, giàu đẹp. Vì vậy, đại hội cần phân tích để thấy rõ đặc điểm của Bình Dương trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở đó có dự báo xu hướng phát triển chủ yếu để xác định vai trò, nhiệm vụ của TCCĐ trong thời gian tới.

Tôi cơ bản thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của CĐ nhiệm kỳ 2013-2018 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa VIII đã trình bày trước đại hội. Ở đây, tôi xin nêu một số nội dung trọng tâm để đại hội nghiên cứu, thảo luận và quyết định thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

1. Cần quan tâm chăm lo xây dựng TCCĐ các cấp thật sự vững mạnh, phát huy vai trò quan trọng của CĐ trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 66 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp CN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của CĐ. Đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp quần chúng để thu hút, động viên được ngày càng đông đảo CNLĐ trong các thành phần kinh tế vào TCCĐ và tự giác tham gia các hoạt động CĐ. Nhanh chóng xây dựng TCCĐ ở các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có đủ điều kiện theo quy định. Quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt phương châm hành động mà Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đề ra là: “Các cấp CĐ cần hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy CN, VC, LĐ làm đối tượng vận động, lấy chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CN, VC, NLĐ, xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH làm mục tiêu hoạt động”.

2. CĐ cần chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Phụ nữ để tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, tổ chức kỷ luật, tự lực, tự cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa cho CN. Công tác tuyên truyền, giáo dục phải phù hợp với từng loại hình cơ sở và từng đối tượng CN, VC, LĐ; chú trọng các nội dung liên quan trực tiếp đến NLĐ và trách nhiệm của đoàn viên, CNLĐ trong sản xuất, kinh doanh. Vận động CN, VC, NLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái làm việc, LĐ sản xuất với năng suất, chất lượng hiệu quả cao, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của mỗi cơ quan, doanh nghiệp và lợi ích thiết thực của NLĐ. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động.

3. Các cấp CĐ cần nhận thức rõ hơn các chức năng của mình trong tình hình mới, trong đó cần coi chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CN, VC, LĐ là chức năng trung tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành có liên quan và các doanh nghiệp giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CNLĐ; đồng thời quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ giai cấp CN lớn mạnh về mọi mặt.

Phối hợp chặt chẽ để tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở từng loại hình cơ sở, phát huy tính chủ động, sáng tạo và quyền làm chủ của CN, VC, LĐ. Cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CN; phát huy hơn nữa vai trò của TCCĐ trong việc chủ động phòng ngừa và tham gia giải quyết các vụ tranh chấp LĐ tập thể nhằm hạn chế tối đa các vụ đình, lãn công trái pháp luật; xây dựng quan hệ LĐ lành mạnh trên tinh thần hợp tác, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư, NLĐ và Nhà nước.

4. CĐ các cấp cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động của cán bộ CĐ, nhất là cán bộ CĐ cơ sở ở doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ có trình độ, năng lực, có phẩm chất, đạo đức và bản lĩnh, có nhiệt tình và tâm huyết với hoạt động CĐ. Không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của TCCĐ, để CĐ thực sự là chỗ dựa vững chắc và tin cậy của CN, VC, LĐ; có sức hấp dẫn đối với NLĐ và tạo được sự đồng tình, ủng hộ của người sử dụng LĐ...

Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của TCCĐ và đội ngũ CN, VC, LĐ tỉnh nhà, tôi tin tưởng rằng các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội CĐ tỉnh Bình Dương lần thứ IX đề ra sẽ được Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp CĐ tổ chức thực hiện tốt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ IX và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp CN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Cuối cùng, tôi xin chúc các đồng chí và quý vị sức khỏe, hạnh phúc; chúc TCCĐ và phong trào CN, VC, LĐ tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh; chúc đại hội thành công tốt đẹp.

* Tựa do Tòa soạn đặt

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=427
Quay lên trên