Công Nghệ mới (chụp ở Bệnh Viện Mỹ Phước, Bến Cát, chụp vào ngày 09/06/2022) (1 hình)
Quay lên trên