“Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị...” (*)

Cập nhật: 28-06-2014 | 00:00:00

  Hôm nay, trong không khí phấn khởi và trang trọng trong ngày hội lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh nhà, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh Bình Dương lần thứ VIII. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các vị khách quý có mặt trong đại hội và qua các đại biểu, tôi xin gửi đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đồng bào tỉnh nhà sinh sống ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!

Bình Dương trong những năm qua, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng nhờ đoàn kết một lòng, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Trung ương phù hợp với thực tiễn của địa phương, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực, tiếp tục phát huy tính năng động, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh, cùng với sự cố gắng, tích cực của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình KT-XH của tỉnh có những chuyển biến tích cực, đúng hướng và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và cơ bản được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, hiệu quả hoạt động từng bước được nâng lên.

   Ông Mai Thế Trung (bên trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh Bình Dương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 Ảnh: Q.CHIẾN

Những thành tựu mà Bình Dương đạt được trong công cuộc đổi mới những năm qua là toàn diện và quan trọng, là niềm tự hào của mỗi chúng ta. Đây vừa là tiền đề, điều kiện, vừa là kết quả của việc tăng cường, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ qua, MTTQVN các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã có nhiều cố gắng đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt phương châm hướng mạnh về cơ sở, đưa công tác Mặt trận đến từng khu dân cư và hộ gia đình; làm tốt nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong các tầng lớp nhân dân. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục được mở rộng và nâng cao chất lượng, lồng ghép được các phong trào của các tổ chức thành viên và phối hợp tổ chức thực hiện mang lại nhiều kết quả thiết thực. Song song đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã thường xuyên quan tâm tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, xây dựng cộng đồng dân cư tự quản. Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh cũng đã góp phần quan trọng thực hiện tốt công tác tôn giáo, công tác dân tộc và công tác đối ngoại nhân dân. Vai trò của Mặt trận các cấp từng bước được nâng cao; sự phối hợp, thống nhất hành động giữa Ủy ban MTTQVN tỉnh với các tổ chức thành viên, giữa Mặt trận với chính quyền ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả, nhất là trong những phong trào, những cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện.

Những kết quả đạt được trên đây đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, khẳng định sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh, nâng cao vai trò, uy tín của MTTQVN tỉnh trong thời kỳ mới. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của hệ thống MTTQVN và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua.

Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng, công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục. Đó là: Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc trong các tầng lớp nhân dân từng lúc, từng nơi còn chưa kịp thời. Vai trò nhân dân làm chủ thông qua Mặt trận và các đoàn thể chưa được phát huy đúng mức, làm cho Mặt trận một số nơi chưa làm tròn vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Một số hoạt động phong trào chưa thật đồng đều giữa các địa phương, cơ sở; có nơi chưa thật sự đi vào chiều sâu và chưa nâng cao chất lượng. Một số mô hình tập hợp, vận động quần chúng có hiệu quả những chưa được sơ, tổng kết và kịp thời nhân rộng. Một số Ban công tác Mặt trận ở khu, ấp, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng còn yếu, chưa được quan tâm củng cố kịp thời. Nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể một số nơi còn chậm đổi mới, chưa thật phù hợp với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư và nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng quần chúng.

Tôi đề nghị đại hội cần phân tích sâu sắc, đánh giá đúng những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những kinh nghiệm hữu ích để làm cơ sở cho việc xác định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình phối hợp, thống nhất hành động cụ thể trong nhiệm kỳ tới.

Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ chung và Chương trình hành động của MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ 2014- 2019 được trình bày trước đại hội. Ở đây, tôi xin trao đổi thêm một số nội dung để đại hội nghiên cứu và quyết định thực hiện trong nhiệm kỳ tới:

1. 5 năm tới, đối với Bình Dương là thời kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thời kỳ mà toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh phải phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực với quyết tâm chính trị cao trong tổ chức chỉ đạo thực hiện để xây dựng Bình Dương phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, trở thành thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Để đạt được mục tiêu trên, ngoài sự nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình cần có kế hoạch, biện pháp cụ thể tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong đó, cần chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình chính sách, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Mặt khác, cần phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng khác nhau để nhân dân thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức nhằm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, giải pháp của Đảng và chính quyền về phát triển KT-XH trong từng thời gian.

 2. Xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là trách nhiệm của hệ thống chính trị, là tình cảm và trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó có vai trò rất quan trọng của MTTQVN. Các cấp Mặt trận trong tỉnh cần thực hiện đoàn kết trên cơ sở vừa huy động sức dân, vừa bồi dưỡng sức dân, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện dân chủ trong xã hội, tập hợp mọi lực lượng có thể tập hợp được, động viên mọi khả năng có thể động viên được, cùng Đảng bộ và chính quyền chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của quần chúng. Lợi ích của quần chúng hiện nay rất phong phú và đa dạng nhưng cũng rất cụ thể ở từng lứa tuổi, từng giới, từng tầng lớp khác nhau và đều phải được chăm lo, tôn trọng. Vì vậy, để có thể thiết thực chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của quần chúng, MTTQ và các đoàn thể cần tăng cường tham gia quản lý nhà nước, thực hiện quyền giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội” do Bộ Chính trị ban hành.

3. Yêu cầu mới của tình hình hiện nay đòi hỏi các phong trào thi đua yêu nước cần đi vào chiều sâu, bảo đảm tính hiệu quả thiết thực, có tác động thúc đẩy phát triển KT-XH. Do đó, MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào, các cuộc vận động, hướng vào thi đua làm kinh tế giỏi, giảm nghèo khó, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận và các đoàn thể phải dựa trên cơ sở tâm tư, nguyện vọng và đáp ứng được nhu cầu, lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân, của đoàn viên, hội viên; phù hợp với từng đối tượng, từng khu vực, các hoạt động phải hướng mạnh về cơ sở, đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình.

4. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cũng là chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc. Vì vậy, cần có kế hoạch cụ thể, phù hợp để triển khai thực hiện thật tốt Quy định của Bộ Chính trị về “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Trên cơ sở tập hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân, MTTQ các cấp cần cung cấp cho tổ chức Đảng các thông tin trung thực, khách quan, không né tránh để các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt, có chất lượng hoạt động tự phê bình và phê bình trong Đảng; đồng thời, MTTQ các cấp cần làm tốt việc tổ chức, động viên nhân dân tham gia phát hiện, đấu tranh với những cán bộ, đảng viên tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo dư luận xã hội phê phán, lên án mạnh mẽ các tệ nạn này; kiến nghị kịp thời với Đảng và Nhà nước tôn vinh những người có công đóng góp với công tác xây dựng Đảng và bảo vệ những người có dũng khí đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực…

5. Để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của MTTQ trong nhiệm kỳ tới do đại hội đề ra, Ủy ban MTTQ các cấp cần không ngừng đổi mới, củng cố, mở rộng tổ chức và nâng cao thực lực, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo tinh thần Kết luận 62-KL/ TW của Bộ Chính trị. Các cấp Mặt trận phải thực sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mình theo hướng: Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phát huy cao độ vai trò, khả năng và tiềm lực của các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng, các chuyên gia, các cộng tác viên trên các lĩnh vực có liên quan; bám sát nhiệm vụ chính trị, KT-XH của tỉnh, của địa phương, sát với cơ sở và cộng đồng dân cư; phù hợp với sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, dân cư và nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng quần chúng. Thực tiễn trong những năm qua cho thấy MTTQ chỉ thực sự là một liên minh chính trị khi thực hiện tốt chức năng phối hợp và thống nhất hành động. Vì vậy, yếu tố quan trọng nhất là mọi hoạt động của Mặt trận phải bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, có hiệu quả của các cấp chính quyền và sự phối hợp, thống nhất hành động của các tổ chức thành viên trong Mặt trận thông qua các quy chế phối hợp công tác.

Ủy ban MTTQ gồm nhiều thành viên đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, các giới, các dân tộc, tôn giáo và các cá nhân tiêu biểu trong xã hội nên có nhiều ý kiến khác nhau là lẽ đương nhiên. Công tác Mặt trận chính là một khoa học, một nghệ thuật xử lý những điểm còn khác nhau để tăng thêm đoàn kết, hiểu biết và nhất trí cao hơn vì lợi ích chung, làm cho sự đồng thuận xã hội ngày càng rộng hơn và vững chắc hơn. Để làm được như vậy, mỗi cán bộ Mặt trận cần xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, rèn luyện tác phong công tác linh hoạt, năng động, sáng tạo, gần gũi với nhân dân đúng với tư chất người cán bộ làm công tác vận động quần chúng.

Về phần mình, ý thức được tầm quan trọng của chính sách Mặt trận và công tác Mặt trận, Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp việc xây dựng, củng cố và phát triển MTTQ các cấp trong tỉnh vững mạnh để MTTQ thật sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là tổ chức tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

Với tư cách là một tổ chức thành viên trong Mặt trận, Đảng bộ Bình Dương tiếp tục có trách nhiệm góp phần tích cực để Mặt trận làm tròn vai trò, nhiệm vụ của mình; thực hiện thành nề nếp việc Đảng và chính quyền trình bày với Mặt trận và lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân thông qua Mặt trận và các đoàn thể về những quyết định, chủ trương, chính sách lớn, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, liên quan đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. Nhân đây, tôi đề nghị đại diện cấp ủy Đảng trong Ủy ban MTTQ các cấp có trách nhiệm tham gia sinh hoạt đầy đủ, thực hiện hiệp thương dân chủ và phối hợp, thống nhất hành động với các thành viên khác trong Ủy ban MTTQ. Các cấp chính quyền cần phối hợp chặt chẽ và bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho Ủy ban MTTQ các cấp hoạt động có hiệu quả, làm tròn nhiệm vụ cao cả của mình.

Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!

Trong ngày làm việc thứ nhất, đại hội đã hiệp thương dân chủ, cử ra Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019, gồm những vị vừa có năng lực hoạt động thực tiễn, vừa tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng rằng, Ủy ban MTTQVN tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ trân trọng và phát huy những thành tựu, những kinh nghiệm của Ủy ban MTTQ các khóa trước, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; đồng tâm hiệp lực, thu hút, hội tụ ngày càng nhiều những người có đức, có tài, có nhiệt huyết, cùng chung sức, chung lòng đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của tỉnh nhà.

Trong nhiệm kỳ này, có một số vị trong Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa VII vì lý do này hoặc lý do khác nên không tiếp tục tham gia khóa mới. Tỉnh ủy xin ghi nhận những đóng góp tích cực của các vị trong thời gian qua; chân thành cảm ơn và mong rằng trong điều kiện mới của mình, các vị tiếp tục có những đóng góp quý báu cho phong trào, cho sự nghiệp của tỉnh, tất cả vì một Bình Dương vững mạnh đi lên.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Bình Dương xin trân trọng cảm ơn Ủy ban Trung ương MTTQVN đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể cho MTTQ tỉnh trong những năm qua và mong rằng trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Ủy ban Trung ương MTTQVN để công tác Mặt trận của Bình Dương đạt nhiều thành tích cao hơn nữa.

Xin kính chúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh luôn bền vững, kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí cùng toàn thể đồng bào tỉnh nhà sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

(*) Tựa bài do tòa soạn đặt

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter