Chủ động đi trước mở đường

Cập nhật: 31-07-2020 | 08:33:00

Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng gắn liền với sự kiện Ban Cổ động và Tuyên truyền, cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8” năm 1930 nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình. Tài liệu này đã tạo được tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Tuy vậy, trước sự kiện “Ngày Quốc tế đỏ 1-8”, lịch sử công tác tuyên giáo của Đảng đã gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Việc truyền bá tư tưởng Mác xít và tổ chức huấn luyện, đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng… đã góp phần quan trọng làm nên sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc: Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930. Trong các cao trào cách mạng, công tác tuyên giáo đã góp phần đắc lực, tuyên truyền, cổ động làm dấy lên phong trào cách mạng sôi nổi, rộng khắp trong cả nước, tạo nên lực lượng chính trị to lớn trong các cao trào 1930-1931, 1936-1939, đặc biệt là cao trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1939-1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Tiếp đó, công tác tuyên giáo đã tích cực tham gia huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; động viên toàn dân kháng chiến trường kỳ đi đến thắng lợi cuối cùng bằng Đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến nay, công tác tuyên giáo đã tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến nhanh trên con đường đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đi đầu mở đường trong các cao trào cách mạng, trong kháng chiến, ngày nay công tác tuyên giáo lại chủ động đi đầu tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về Tổ quốc Việt Nam; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ĐÀM THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter