Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018: Sở khoa học - công nghệ tiếp tục dẫn đầu

Cập nhật: 22-08-2019 | 07:48:34

Hôm nay (22-8), UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các sở, ngành, huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn và triển khai Chỉ số CCHC mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019. Theo kết quả công bố, Sở Khoa học - Công nghệ tiếp tục đứng đầu trên bảng xếp hạng của Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2018 và là đơn vị đạt nhất bảng cấp tỉnh 5 năm liền.

Việc ký kết triển khai ứng dụng Zalo trong công tác CCHC đã có tác động đến nhiều sở, ngành luôn cố gắng trong công tác CCHC

 

Tổng quan tình hình triển khai

Ông Lý Văn Đẹp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết trong tháng 9-2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2535/ QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC của các sở, huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Thành viên Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC của tỉnh là lãnh đạo các đơn vị như: Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư. Đây là những đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020. Ngày 11-10-2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4851/KH-UBND về việc triển khai xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh, Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC đã ban hành các văn bản hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018. Đến nay, Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC đã hoàn  thành việc triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2018 và tiến hành tổng hợp báo cáo kết quả triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2018.

 Sở Nội vụ đã triển khai công tác điều tra xã hội học theo kế hoạch, đồng thời phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức các hội nghị tập huấn điều tra xã hội học cho các điều tra viên trong tháng 4-2019. Trong quá trình đó, Cục Thống kê tỉnh tổ chức điều tra xã hội học, Sở Nội vụ cũng đã tiến hành giám sát và thẩm tra thực tế tại một số đơn vị (30% các đơn vị đã được điều tra). Nội dung thẩm tra tập trung vào sự chính xác, phù hợp trong quá trình lấy ý kiến các đối tượng được điều tra. Kết quả thẩm tra làm cơ sở để đánh giá, xác định chỉ số CCHC các đơn vị, địa phương.

Ông Lý Văn Đẹp thông tin thêm, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC đã ban hành các văn bản hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần để xác định Chỉ số CCHC và tổ chức hội nghị triển khai trong tháng 11-2018. Việc tổng hợp kết quả tự đánh giá và tài liệu kiểm chứng đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần được các sở, huyện, xã gửi cho Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC thông qua Sở Nội vụ. Về công tác điều tra xã hội học, Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-HĐĐG ngày 1-2-2019 về điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC của các sở, huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Thực hiện kế hoạch của hội đồng, Sở Nội vụ đã phối hợp với Cục Thống kê tỉnh triển khai xây dựng các mẫu phiếu và tổ chức điều tra theo kế hoạch.

Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC đã ban hành các Quyết định số 400, 401, 402 về thành lập tổ thẩm định, tổ điều tra xã hội học giúp việc cho hội đồng. Thành viên các tổ giúp việc cho hội đồng là đại diện các đơn vị tương ứng với thành viên hội đồng đánh giá. Việc tổ chức thẩm định nhằm rà soát lại kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các sở, huyện, xã, bảo đảm tính chính xác, khách quan, công bằng trong đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC. Các kết quả tự đánh giá của các sở, huyện, xã đã được rà soát kỹ để bảo đảm kết quả đánh giá từng tiêu chí, tiêu chí thành phần được chính xác, công bằng giữa các sở, các huyện, các xã với nhau. Trong quá trình thẩm định, các thành viên của tổ thẩm định đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan nhằm hướng tới kết quả chỉ số của các sở, huyện, xã được công bằng.

Điểm trung bình: 72,45%

Ông Lý Văn Đẹp cho biết kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ban, ngành cho thấy không có đơn vị nào đạt xuất sắc. Kết quả điểm trung bình là 72,45%, đạt mức khá. Qua phân tích, Chỉ số CCHC năm 2018 của các sở, ngành tập trung vào 2 nhóm điểm. Nhóm thứ nhất, đạt kết quả Chỉ số CCHC tốt (trên 80%) có 6 đơn vị, gồm Sở Khoa học - Công nghệ (82,94%), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (82,91%), Ban Quản lý các KCN (82,47%), Sở Thông tin - Truyền thông (81,81%), Sở Tài nguyên - Môi trường (81,71%), Sở Nội vụ (80,70%). Kết quả phân tích cho thấy, Sở Khoa học - Công nghệ tiếp tục đứng đầu trên bảng xếp hạng của Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2018 và là đơn vị đạt nhất bảng cấp tỉnh 5 năm liền. Nhóm thứ hai, đạt kết quả Chỉ số CCHC khá (65% đến dưới 80%), gồm: Sở Tư pháp (78,38%), Sở Giao thông - Vận tải (78,16%), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (77,80%), Sở Công thương (75,62%), Sở Tài chính (75,12%), Sở Kế hoạch - Đầu tư (74,35%), Sở Xây dựng (73,52%), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (72,31%), Sở Ngoại vụ (70,94%), Sở Y tế (67,82%), Ban Quản lý KCN VSIP (67,61%), Sở Giáo dục - Đào tạo (66,62%).

Đối với Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh, năm 2018, Hội đồng đánh giá Chỉ số CCHC của tỉnh quyết định không đánh giá tác động của CCHC (điều tra xã hội học) để xác định chỉ số đối với hai đơn vị này. Kết quả chỉ số của Văn phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh năm 2018 chỉ đánh giá dựa trên kết quả triển khai công tác CCHC. Vì vậy, chỉ so sánh, đánh giá hai đơn vị này với các đơn vị khác dựa trên điểm tự đánh giá. Nếu so sánh kết quả Chỉ số CCHC năm 2018 với năm 2017 của các sở, ban, ngành cho thấy, có 4 đơn vị tăng điểm, tăng bậc trên bảng xếp hạng. Cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng 16 bậc, từ vị trí thứ 18 năm 2017 lên vị trí thứ 2; Sở Tài chính, tăng 3 bậc, từ vị trí thứ 14 năm 2017 lên vị trí thứ 11; Sở Kế hoạch - Đầu tư tăng 1 bậc, từ vị trí thứ 13 năm 2017 lên vị trí thứ 12; Sở Xây dựng tăng 4 bậc, từ vị trí thứ 16 năm 2017 lên vị trí thứ 12.

Có 6 đơn vị giữ nguyên vị trí trên bảng xêp hạng, là: Sở Khoa học - Công nghệ (hạng 1), Ban Quản lý các KCN (hạng 3), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hạng 9), Sở Công thương (hạng 10), Ban Quản lý KCN VSIP (hạng 17) và Thanh tra tỉnh (hạng 20). Có 8 đơn vị giảm thứ hạng, là: Sở Thông tin - Truyền thông (giảm 2 bậc), Sở Tài nguyên - Môi trường (giảm 3 bậc), Sở Nội vụ (giảm 2 bậc), Sở Tư pháp (giảm 2 bậc), Sở Giao thông - Vận tải (giảm 1 bậc), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (giảm 3 bậc), Sở Y tế (giảm 4 bậc), Sở Giáo dục - Đào tạo (giảm 5 bậc).

 Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp sở được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 40 tiêu chí và 97 tiêu chí thành phần (trong đó có 7 tiêu chí, 26 tiêu chí thành phần thực hiện điều tra xã hội học), cụ thể như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC 6 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật 4 tiêu chí và 14 tiêu chí thành phần; cải cách TTHC 4 tiêu chí và 5 tiêu chí thành phần; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước 5 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 8 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần; cải cách tài chính công 4 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần; hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước 5 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông 4 tiêu chí và 9 tiêu chí thành phần.

HỒ VĂN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter