Cụ thể hóa chương trình hành động

Cập nhật: 04-06-2020 | 08:41:22

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX.Tân Uyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy Tân Uyên đã xây dựng Chương trình hành động số 09-CTr/ TU ngày 16-12-2015 với 5 chương trình mang tính đột phá. Đến nay, các chương trình đã hoàn thành, đạt mục tiêu đề ra, đưa TX.Tân Uyên phát triển bền vững.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, TX.Tân Uyên đã chú trọng xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại làm động lực cho sự phát triển. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Ông Đoàn Hồng Tươi, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX.Tân Uyên, cho biết trong nhiệm kỳ 2010-2015, TX.Tân Uyên duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn ở mức cao; thu nhập bình quân đầu người được tăng lên. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được chú trọng đầu tư theo hướng hiện đại. Thu hút đầu tư thực hiện đạt kết quả tốt. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện...

Tuy nhiên, BTV Thị ủy nhận thấy vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục như việc đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội còn chậm. Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp chưa nhiều. Dịch vụ phát triển nhưng chất lượng chưa tương xứng với tiềm năng của thị xã. Chất lượng, hiệu quả, tính chiến đấu của một vài tổ chức cơ sở Đảng còn có một số hạn chế. Công tác xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước chưa đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa được nâng cao. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nơi chất lượng còn hạn chế...

Vì vậy, nghị quyết Đại hội đại biểu TX.Tân Uyên nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát cần đạt được, là: Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, phát triển công nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, đô thị và các khu dân cư theo quy hoạch; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại làm động lực cho sự phát triển. Bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt việc cải cách hành chính gắn liền với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Tân Uyên đáp ứng yêu cầu phát triển, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; xây dựng TX.Tân Uyên văn minh, phát triển đồng bộ và bền vững.

Cụ thể hóa chương trình hành động, Thị ủy Tân Uyên xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tạo đột phá để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đó là xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng (ngoài khu, cụm công nghiệp) đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020; đồng thời chọn phường Uyên Hưng làm điểm để xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn thị xã. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, ưu tiên cho giáo dục, y tế, văn hóa - thể dục thể thao, môi trường đến năm 2020; đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, địa phương trong giai đoạn mới đến năm 2020 và những năm tiếp theo; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn 2015-2020 gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; đổi mới lề lối làm việc, gắn với thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân”, mô hình “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” và thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hoàn thành các mục tiêu

Ông Đoàn Hồng Tươi đánh giá đến nay các chương trình đã hoàn thành, đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể, công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao được tập trung triển khai thực hiện, bước đầu phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân trong việc tham gia đóng góp phát triển hạ tầng kỹ thuật, văn hóa, thể dục, thể thao, giáo dục, y tế trên địa bàn thị xã. Nhận thức vềcông tác xãhội hóa của nhân dân được nâng lên. Công tác xã hội hóa được thực hiện bằng nhiều hình thức, phù hợp với quy hoạch phát triển, yêu cầu và đặc điểm trên từng lĩnh vực. Đến nay, thị xã có 25 trường mầm non ngoài công lập và 107 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư nhân, 1 bệnh viện đa khoa, 7 phòng khám đa khoa, 48 phòng khám chuyên khoa, 12 dịch vụ y tế, 11 phòng chẩn trị y học cổ truyền, 1 trạm y tế công ty, 411 cơ sở hành nghề dược tư nhân, 94 cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao theo hình thức xã hội hóa.

Thực hiện việc đổi mới lề lối làm việc gắn với mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện”, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức cho đến hành động, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thay đổi tư tưởng từ chính quyền quản lý sang chính quyền thân thiện, phục vụ. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tiếp dân khang trang hơn so với trước đây. Tỷ lệ người dân hài lòng khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của thị xã và xã, phường đạt trên 99%.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt nhiều kết quả khả quan. Người dân ngày càng nhận thức rõ hơn các chủ trương, chính sách và tầm quan trọng của việc học nghề, từ đó đã có nhiều nỗ lực, cố gắng học tập và tìm kiếm việc làm ổn định. 5 năm qua, thị xã đã tổ chức được 40 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 1.024 học viên; 38 lớp đào tạo nghề cho công nhân lao động hệ trung cấp và hệ sơ cấp với 847 học viên. Tỷ lệ lao động có việc làm ổn định đạt 86,2%, tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm đạt 80%.

Chương trình phát triển ngành dịch vụ chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp và đô thị TX.Tân Uyên giai đoạn 2016- 2020 đạt nhiều kết quả khả quan, góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Thị xã có 11 chợ truyền thống và trên 5.000 cơ sở kinh doanh thương mại, trong đó có các trung tâm mua sắm tổng hợp đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân. Lĩnh vực du lịch từng bước phát triển. Các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị đã phát huy hiệu quả. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại tăng dần qua từng năm.

Năm 2018, TX.Tân Uyên được công nhân đạt chuẩn đô thị loại III. Sau kết quả đó, UBND thị xã đã tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm hoàn thiện một số tiêu chí, phấn đấu đạt đô thị loại II trước năm 2025. Nhiều công trình mới được đưa vào sử dụng như nâng cấp mở rộng, bê tông nhựa hóa, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, chiếu sáng các tuyến đường giao thông; các công trình công sở, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; cây xanh - công viên - xử lý nước thải… tạo sự phấn khởi trong nhân dân, góp phần thay đổi tích cực diện mạo đô thị.

Bằng các giải pháp thực hiện quyết liệt đồng bộ, các chương trình đột phá đã đạt kết quả cao, đưa TX.Tân Uyên phát triển theo định hướng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

THU THẢO

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter