Đại hội Đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới (*)

Cập nhật: 12-09-2014 | 09:01:35

(Phát biểu kết luận của đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và lấy ý kiến dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng)

Thưa các đồng chí đại biểu! Thưa toàn thể hội nghị!

Tại hội nghị lần này, các đồng chí đã nghiên cứu, thảo luận, quán triệt sâu sắc các yêu cầu, nội dung công tác chuẩn bị và công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nêu tại Chỉ thị của Bộ Chính trị; thảo luận về phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện Chỉ thị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương được nêu tại Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Từng nội dung, từng công việc phải làm, trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thể hiện khá rõ và đầy đủ. Sau đây, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nhằm thực hiện tốt các chủ trương, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo tại Chỉ thị 36- CT/TW của Bộ Chính trị và tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

Thứ nhất, cần nhận thức, quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các yêu cầu, chủ trương, biện pháp nêu tại Chỉ thị về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là chủ trương về xây dựng cấp ủy khóa mới, bảo đảm nâng cao chất lượng cấp ủy để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tính kế thừa phát triển, với độ tuổi tái cử cấp ủy được nới rộng (tất cả đều còn thời gian công tác 30 tháng trở lên, không phân biệt chức vụ trong Đảng. Tuổi tái cử cấp ủy của từng cấp trong kế hoạch của Ban Thường vụ có nêu cụ thể, căn cứ vào đó để thực hiện). Mặc dù số lượng cấp ủy viên của khóa tới có giảm so với nhiệm kỳ hiện tại, nhưng vẫn phải đáp ứng yêu cầu đổi mới không dưới 1/3 số lượng cấp ủy viên của mỗi cấp so với đầu nhiệm kỳ, yêu cầu trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ phải bằng hoặc cao hơn nhiệm kỳ hiện nay; lãnh đạo thực hiện một số chủ trương về bố trí một số chức danh lãnh đạo không là người địa phương; bố trí bí thư cấp ủy huyện và tương đương trở lên không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp; bố trí các đồng chí không tham gia cấp ủy thì cũng thôi giữ chức vụ lãnh đạo các cơ quan Nhà nước có cơ cấu cấp ủy viên… bảo đảm phát huy dân chủ trong Đảng đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Thứ hai, tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, căn cứ hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của cấp trên trực tiếp để chỉ đạo xây dựng kế hoạch về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ cấp mình, bảo đảm thực hiện tốt các yêu cầu, nội dung của Chỉ thị đề ra. Việc quán triệt Chỉ thị phải bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng bộ nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng Chỉ thị và thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ cấp mình. Các cấp ủy cần căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó chú ý quán triệt, thực hiện một số chủ trương sau đây:

- Thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp và mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp huyện, cấp xã đối với những nơi có đủ điều kiện.

Đối với chủ trương bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND đã được các địa phương trong tỉnh thực hiện khá tốt, cho thấy có hiệu quả, góp phần gắn định hướng lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác kiểm tra của cấp ủy Đảng với việc quyết định những chủ trương lớn về các lĩnh vực trên và hoạt động giám sát của HĐND các cấp. Vì vậy, tôi đề nghị các cấp ủy căn cứ đặc điểm tình hình của địa phương mình để phấn đấu thực hiện chủ trương này; trường hợp nơi nào quá khó thì báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, bố trí đồng chí phó bí thư cấp ủy làm chủ tịch HĐND.

Đối với mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp huyện, cấp xã. Trong nhiệm kỳ trước tỉnh chúng ta chỉ tiến hành thí điểm ở cấp xã theo Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 18-5-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ở nhiệm kỳ này tôi đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị và thành ủy Thủ Dầu Một xem xét, tiến hành thực hiện mô hình này ở một số địa phương cấp xã nếu xét thấy thuận lợi và có đủ điều kiện theo Hướng dẫn 25 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Chủ trương bố trí bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, chánh án tòa án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân và cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành công an, thanh tra, tài chính, thuế ở cấp huyện không là người địa phương.

Để thực hiện chủ trương này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị và thành ủy Thủ Dầu Một căn cứ vào phân cấp quản lý cán bộ cần chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đối với các chức danh cán bộ thuộc cấp mình quản lý trong quá trình chuẩn bị nhân sự cấp ủy hoặc điều động bố trí cán bộ sau đại hội. Đồng thời phối hợp với cấp ủy Đảng và lãnh đạo cơ quan ngành dọc của tỉnh trong việc bố trí một số chức danh cán bộ ngành dọc không là người địa phương. Chú ý quá trình thực hiện phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể và khi xét thấy có đủ điều kiện, không tiến hành đồng loạt để tránh xáo trộn lớn trong đội ngũ công tác cán bộ. Riêng chức danh bí thư, chủ tịch UBND cấp huyện sẽ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định khi thông qua phương án nhân sự đại hội.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương trở lên không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp tại một địa phương, đơn vị; đồng thời phấn đấu thực hiện chủ trương này ở cấp xã.

- Quán triệt, thực hiện về độ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và độ tuổi giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 thì cũng thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo UBND nhiệm kỳ 2011-2016 và các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước cần cơ cấu cấp ủy viên. Riêng đối với các chức danh lãnh đạo HĐND, nếu trường hợp nhân sự được chuẩn bị thay thế chưa là đại biểu HĐND thì có thể đồng chí đương nhiệm tiếp tục công tác đến hết nhiệm kỳ HĐND 2011-2016.

- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh dừng việc bổ sung cấp ủy viên và ủy viên ban thường vụ cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015 từ tháng 12-2014.

Thứ ba, lãnh đạo chuẩn bị tốt báo cáo chính trị của Đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy; đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của đại hội Đảng bộ cấp trên và của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Yêu cầu báo cáo chính trị của các Đảng bộ phải đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và phải làm rõ nguyên nhân chủ quan; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 03-CT/TW; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề ra lộ trình giải pháp khắc phục.

Quá trình xây dựng dự thảo văn kiện đại hội của cấp mình và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, các cấp ủy cần tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức và chuyên gia bằng hình thức thiết thực.

Thứ tư, việc lãnh đạo công tác nhân sự cấp ủy phải chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình, bảo đảm phát huy dân chủ trong phát hiện, giới thiệu và giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong lựa chọn, bầu cử cấp ủy, nhằm xây dựng cấp ủy khóa mới thực sự tiêu biểu, có lập trường tư tưởng chính trị, có năng lực và phẩm chất đạo đực tốt.

Việc xác định cơ cấu, số lượng cấp ủy cần căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện nghiêm chủ trương: vào đầu nhiệm kỳ, nơi nào chưa chuẩn bị đủ cơ cấu theo quy định thì tiến hành bầu cử cấp ủy với số lượng ít hơn, số còn lại sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ mới, bảo đảm đạt được các chỉ tiêu chỉ thị đề ra. Phấn đấu đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên so với đầu nhiệm kỳ (đối với yêu cầu này trừ 2 huyện Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên do cấp ủy mới được chỉ định từ 1-4-2014); trường hợp số lượng cấp ủy viên đủ tuổi tái cử cao hơn thì việc lựa chọn cấp ủy viên tái cử trước hết phải căn cứ vào trình độ, năng lực, kết quả hoàn thành nhiệm vụ, nhu cầu bố trí cấp ủy viên và sự tín nhiệm của cán bộ.

Các cấp ủy tiến hành công tác nhân sự phải trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thực hiện đầy đủ các bước quy trình theo hướng dẫn của cấp trên. Chú trọng rà soát về tiêu chuẩn chính trị; xem xét, kết luận hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận trước đại hội những trường hợp có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay hoặc có đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định.

Thứ năm, lãnh đạo công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp chặt chẽ, đúng nguyên tắc và tiến hành đồng thời với lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW; làm tốt công tác tư tưởng trong Đảng bộ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân.

Để thực hiện tốt yêu cầu này, các cấp ủy phải vừa chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình, vừa đồng thời quy định, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy và đại hội của Đảng bộ cấp dưới. Tập trung sự chỉ đạo đối với Đảng bộ mà nội bộ có dấu hiệu mất đoàn kết hoặc có cán bộ chủ chốt mắc sai phạm… sớm kiểm tra, kết luận, xử lý cán bộ có khuyết điểm và điều động, tăng cường cán bộ, bảo đảm đại hội ở các Đảng bộ thành công. Phải lãnh đạo tốt công tác tư tưởng, tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân theo tinh thần Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch vẫn tăng cuờng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta; đẩy mạnh các âm mưu nhằm lôi kéo cán bộ, làm chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ trong Đảng, thì công tác lãnh đạo về tư tưởng chính trị đối với cán bộ, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước càng phải được quan tâm, chú trọng và phải xác định rõ nội dung này trong kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội của cấp ủy các cấp; bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội trong quá trình diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp. Từng các cấp ủy phải chú trọng thực hiện đúng quy định về việc báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, cho ý kiến đối với công tác chuẩn bị nhân sự; về cơ cấu, số lượng, nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016- 2021 và nhân sự lãnh đạo cấp ủy dự kiến ứng cử đại biểu HĐND cấp trên khóa tới.

Trên đây là một số nội dung cần tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, nhằm thực hiện tốt nhất các yêu cầu, chủ trương, quan điểm nêu tại Chỉ thị Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và quy trình công tác nhân sự cấp ủy đã được nêu cụ thể tại Hướng dẫn số 26-HD/BCTTW, ngày 18-8-2014 của Ban Tổ chức Trung ương. Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch và lãnh đạo tổ chức thực hiện.

Đại hội Đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá kết quả công tác của một nhiệm kỳ và rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết cho việc đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới. Tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của các cấp ủy Đảng; tinh thần cách mạng tiến công của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, chúng ta sẽ tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

(*) Tựa do Tòa soạn đặt

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter