Đảng bộ huyện Dầu Tiếng: 20 năm xây dựng và trưởng thành

Cập nhật: 16-08-2019 | 07:18:00

Với tinh thần đoàn kết và truyền thống của huyện anh hùng, 20 năm qua, Đảng bộ huyện Dầu Tiếng đã không ngừng phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện cùng sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Dầu Tiếng anh hùng hôm nay đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.

 Trung tâm Hành chính huyện Dầu Tiếng được đầu tư đồng bộ, khang trang. Ảnh: QUỐC CHIẾN

 Đổi mới phương thức lãnh đạo

Trong suốt quá trình 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Dầu Tiếng luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo các nghị quyết, văn bản của Đảng về đổi mới hệ thống chính trị như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX “Về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa X “Về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28- 5-2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)… đã được Đảng bộ huyện triển khai thực hiện nghiêm túc và thu được những kết quả quan trọng, đáng khích lệ.

Tổ chức bộ máy hoạt động và chức năng giám sát của HĐND ngày càng được nâng cao và hiệu quả; định hướng các quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của chính quyền được thực hiện có trọng tâm và thực hiện bảo đảm đúng lộ trình được phê duyệt. Đồng thời, huyện tập trung xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tính tiên phong gương mẫu, trách nhiệm với công việc và thái độ phục vụ đối với nhân dân và doanh nghiệp.

Học và làm theo Bác gắn với xây dựng Đảng

Song song với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, những năm qua Đảng bộ huyện đã tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở đã nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 7-11-2006; Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, Huyện ủy đã phát động thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên và xây dựng các mô hình “làm theo Bác” phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị ở chi bộ, cơ quan, đơn vị và địa phương. Kết quả đã tạo nên sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tạo sức lan tỏa và ảnh hưởng tích cực trong toàn xã hội, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Một trong những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của huyện 20 năm qua là công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Đây là nhiệm vụ luôn được cấp ủy chú trọng và ngày càng hoàn thiện, bảo đảm số lượng, chất lượng và đồng bộ. Nếu như tại thời điểm tái lập, Đảng bộ huyện có 22 tổ chức cơ sở Đảng với 737 đảng viên thì đến nay Đảng bộ huyện đã có 46 tổ chức Đảng cơ sở và 203 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Công tác đảng viên được chú trọng nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Trong 20 năm qua, huyện đã phát triển mới 2.844 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện là gần 3.600 đảng viên (tính đến tháng 6-2019). Kết quả phân loại chất lượng đảng viên hàng năm, đảng viên được đánh giá chất lượng đạt tỷ lệ trên 90%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt bình quân 80%.

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Trao đổi với chúng tôi về một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị của huyện thời gian tới, ông Nguyễn Chí Trung, Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng cho biết, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra cho chặng đường phía trước, Đảng bộ huyện Dầu Tiếng quyết tâm xây dựng các cấp ủy Đảng vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, để xây dựng và phát triển huyện Dầu Tiếng ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Trên tinh thần đó, trong thời gian tới, toàn Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu với các mô hình “làm theo Bác” thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, Đảng bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; đồng thời xây dựng, đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn, năng lực công tác tốt, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm, để đáp ứng và ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

Song song đó, huyện sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND; thực hiện tốt chức năng giám sát có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các lĩnh vực triển khai thực hiện gặp khó khăn, những vấn đề mà nhân dân bức xúc và kiến nghị nhiều lần; tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật định. Mặt khác, UBND huyện sẽ tiếp tục sắp xếp, ổn định đội ngũ cán bộ quản lý để bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, có hiệu quả và sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Trung ương, của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo và việc làm, các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, các chương trình, kế hoạch, kết luận, chỉ đạo của tỉnh.

Với truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động, học tập, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Dầu Tiếng sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng và phát triển huyện Dầu Tiếng ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng.

 Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, dưới sự lãnh đạo dân chủ, kỷ cương sáng suốt của Đảng bộ huyện, sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong quản lý điều hành của chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là sự nỗ lực, đồng lòng của nhân dân, qua 20 năm xây dựng và phát triển, Dầu Tiếng đã đạt được những thành tựu hết sức nổi bật, làm thay đổi một cách toàn diện bộ mặt kinh tế - xã hội của huyện.
Kinh tế - xã hội phát triển đúng định hướng, đời sống nhân dân ngày một nâng lên. Kinh tế luôn giữ nhịp độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 12%, thu nhập đầu người đến cuối năm 2018 đạt trên 50 triệu đồng/người/năm; lĩnh vực văn hóa - xã hội không ngừng được quan tâm, quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định... Năm 2015, 11/11 xã đã đạt chuẩn xã nông thôn mới và năm 2015 huyện Dầu Tiếng được công nhận “Huyện đạt chuẩn nông thôn mới” đầu tiên của tỉnh Bình Dương.

 TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter