Điểm mới về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Cập nhật: 22-06-2019 | 09:28:30

Ngày 31-5-2019, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 11/2019/ QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 3-4-2015 của UBND tỉnh Bình Dương, theo đó, quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND có nhiều điểm mới so với quy trình giải quyết khiếu nại hành chính tại Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND, cụ thể:

Thứ nhất, gia hạn thời gian xác minh nội dung khiếu nại khi thời hạn xác minh nội dung khiếu nại đã hết mà người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại chưa thực hiện xong việc xác minh thì người được giao nhiệm vụ xác minh gửi Tờ trình (nêu rõ lý do xin gia hạn) và Dự thảo Quyết định về việc gia hạn thời gian xác minh để người giải quyết khiếu nại xem xét gia hạn thời gian xác minh. Thời gian giải quyết khiếu nại sau khi được gia hạn không vượt quá thời hạn giải quyết khiếu nại.

Thứ hai, xác định rõ hơn trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại, người giải quyết khiếu nại, người có trách nhiệm xác minh gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại. Văn bản yêu cầu nêu rõ thời hạn thực hiện báo cáo và bộ phận tiếp nhận. Trong trường hợp làm việc trực tiếp, người có trách nhiệm xác minh thông báo trước thời gian, địa điểm, nội dung làm việc và yêu cầu cung cấp các thông tin, tài liệu, bằng chứng phục vụ cho buổi làm việc; đồng thời, các thông tin, tài liệu, bằng chứng thu thập trong quá trình giải quyết khiếu nại phải được sử dụng đúng quy định, quản lý chặt chẽ; thực hiện việc cung cấp hoặc công bố thông tin, tài liệu, bằng chứng theo quy định của pháp luật thay vì chỉ cung cấp hoặc công bố khi người có thẩm quyền cho phép như trước kia.

Thứ ba, việc trưng cầu giám định được thực hiện theo Điều 15 Thông tư số 07/2013/ TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ và Khoản 5, Điều 1 Thông tư số 02/2016/ TT-TTCP ngày 20-10-2016 của Thanh tra Chính phủ thay vì chỉ thực hiện theo Điều 15 Thông tư số 07/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ như trước đây.

Thứ tư, sửa đổi quy định trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai thì người giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan; đồng thời, sửa đổi thành phần tham dự đối thoại và trường hợp người khiếu nại hoặc người đại diện hợp pháp vắng mặt khi được thông báo bằng văn bản đến lần thứ hai thì người giải quyết khiếu nại lập biên bản chấm dứt đối thoại.

Thứ năm, sửa đổi quy định về trách nhiệm của người xác minh khi báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, theo đó, trên cơ sở tổng hợp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, hoàn chỉnh báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại, dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại, trình người ra quyết định giao xác minh phê duyệt. Báo cáo kết quả xác minh của Tổ xác minh phải được các thành viên trong Tổ xác minh thảo luận, đóng góp ý kiến. Trường hợp các thành viên có ý kiến khác nhau về kết quả xác minh thì được quyền bảo lưu ý kiến của mình và ghi rõ trong báo cáo kết quả xác minh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-6-2019.

SỞ TƯ PHÁP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter