Đồng chí Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Nắm chắc, vận dụng, phát huy những bài học kinh nghiệm quý giá

Cập nhật: 01-08-2017 | 06:03:08

Trải qua quá trình thành lập và phát triển, cùng với ngành tuyên giáo của cả nước, ngành tuyên giáo Bình Dương đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vào công cuộc đổi mới phát triển kinh tế - xã hội đất nước, của địa phương. Nhân kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 - 1.8.2017), phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Hữu Phước, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Hữu Phước cho biết, ngành tuyên giáo của tỉnh sẽ tiếp tục nắm chắc và vận dụng, phát huy các bài học kinh nghiệm quý giá đã được hun đúc trong gần 90 năm lịch sử hoạt động của ngành trong thời gian tới. 

- Kể từ khi được thành lập đến nay, cùng với ngành tuyên giáo của cả nước, ngành tuyên giáo của tỉnh đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vào công cuộc đổi mới phát triển kinh tế - xã hội đất nước, của địa phương, đồng chí có thể khái quát lại một vài nét cơ bản về truyền thống của ngành tuyên giáo tỉnh Bình Dương trong thời gian qua?

- Trải qua hơn 68 năm hoạt động, từ khi Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Thủ Dầu Một được thành lập (10-5-1949), cùng với ngành tuyên giáo của cả nước, ngành tuyên giáo của tỉnh đã có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vào công cuộc đổi mới phát triển kinh tế - xã hội đất nước, của địa phương trong những năm qua. Có thể đúc kết lại những nét truyền thống cơ bản của ngành tuyên giáo đó là: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với cách mạng; luôn đi đầu, đi trước trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; luôn sẵn sàng xung kích trong hoạt động chuẩn bị cho các chuyển hướng chiến lược của Đảng và cách mạng. Ngành luôn gần dân, sát thực tế, được nhân dân ủng hộ, giúp đỡ, nhờ vậy mà luôn năng động, sáng tạo trong hoạt động để có thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; thường xuyên tham mưu Tỉnh ủy định hướng tư tưởng đúng và kịp thời, nhất là khi có tình hình biến động phức tạp và trong các bước ngoặt của cách mạng; luôn đoàn kết, trung thực, tập hợp được các nguồn lực để xây dựng ngành ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và tình cảm yêu mến của nhân dân. Dù trải qua nhiều lần tách nhập, tổ chức biên chế nhiều lần thay đổi nhưng ngành vẫn kiên trì xây dựng lực lượng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục mọi khó khăn, ổn định công tác, hoàn thành nhiệm vụ. Cán bộ, đảng viên của ngành đều là những đồng chí có phẩm chất đạo đức và năng lực tốt, luôn xứng đáng là những cán bộ ngành tuyên giáo của Đảng. Vấn đề đổi mới công tác tuyên giáo đã và luôn được ngành quan tâm và nỗ lực thực hiện.

- Xin đồng chí cho biết thêm những kết quả nổi bật đã đạt được trong hoạt động chuyên môn của ngành tuyên giáo tỉnh trong giai đoạn xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương từ năm 1997 đến nay?

- Ngày 1-1-1997, tỉnh Bình Dương được thành lập (tách ra từ tỉnh Sông Bé). Trong 20 năm xây dựng và phát triển, công tác tuyên giáo đã góp phần tạo nên những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Công tác tuyên giáo từng bước được đổi mới và đạt được những thành tựu quan trọng. Nhiều lĩnh vực công tác của ngành có chuyển biến, tiến bộ; phong cách lề lối công tác được đổi mới, hiệu quả, đã tham mưu làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương góp phần quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên, củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự ổn định chính trị - tư tưởng. Đặc biệt là ngành đã tham mưu cấp ủy tổ chức tốt việc học tập, tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, cung cấp và định hướng thông tin cho cơ sở nhất là nội dung về công tác đấu tranh chống những quan điểm sai trái, âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Các cựu cán bộ làm công tác Tuyên giáo Thủ Dầu Một - Sông Bé - Bình Dương trong buổi gặp mặt ngày truyền thống. Ảnh: P.V

Thành tích của ngành tuyên giáo Bình Dương đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh; góp phần đưa tỉnh Bình Dương, từ một tỉnh nghèo trở thành một trong những địa phương phát triển kinh tế năng động và hội nhập quốc tế có hiệu quả, là điểm sáng về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Những năm qua, dù trong bối cảnh kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp, nhưng Bình Dương vẫn luôn là tỉnh đạt mức tăng trưởng kinh tế khá; cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng dịch vụ, giảm nông nghiệp. Đến cuối năm 2016, cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế nhập khẩu trừ trợ cấp sản phẩm với tỷ trọng tương ứng 63% - 23,5% - 4,3% - 9,2%; văn hóa, giáo dục, y tế đều có bước phát triển vượt bậc, đời sống của nhân dân tăng lên rõ rệt với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 108,6 triệu đồng/năm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

- Thưa đồng chí, ngành tuyên giáo của tỉnh đã xác định trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, nhất là việc đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Đồng chí có thể chia sẻ thêm về vấn đề này và những giải pháp cụ thể nào sẽ được ngành thực hiện để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm đề ra?

- Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời xuất phát từ điều kiện thực tế của Bình Dương, trong thời gian tới, công tác tuyên giáo của tỉnh cần đổi mới một số nội dung sau:

Tiếp tục nắm chắc và vận dụng các bài học kinh nghiệm quý giá có giá trị như những truyền thống cách mạng của ngành đã hun đúc được trong mấy mươi năm lịch sử hoạt động của ngành. Đó là 7 bài học kinh nghiệm đã được đúc kết và chứng minh; nâng cao tính khoa học trong công tác tuyên giáo; thực hiện dân chủ trong công tác tuyên giáo; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo ngày càng tinh nhuệ, chuyên sâu gắn với hoàn thiện các chế độ chính sách phù hợp để phát huy năng lực, sử dụng nhân tài.

Để thực hiện những nội dung trên, ngành tuyên giáo tỉnh Bình Dương sẽ thực hiện một số giải pháp cụ thể như: Chủ động, tích cực tham mưu kịp thời giúp Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; tiếp tục tham mưu sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, khoa giáo; tăng cường chỉ đạo công tác báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên địa bàn, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp...

- Xin cảm ơn đồng chí!

 Ngày 1-1-1997, tỉnh Bình Dương được thành lập (tách ra từ tỉnh Sông Bé). Trong 20 năm xây dựng và phát triển, công tác tuyên giáo đã góp phần tạo nên những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh. Công tác tuyên giáo từng bước được đổi mới và đạt được những thành tựu quan trọng. Nhiều lĩnh vực công tác của ngành có chuyển biến, tiến bộ; phong cách lề lối công tác được đổi mới, hiệu quả, đã tham mưu làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương góp phần quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên, củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự ổn định chính trị - tư tưởng.

 

CAO SƠN (thực hiện) 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter