Đồng chí Nguyễn Minh Giao, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương: Phát huy sức mạnh tổng hợp để làm tốt công tác tuyên truyền

Cập nhật: 31-07-2013 | 00:00:00

Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 - 1.8.2013), phóng viên Báo Bình Dương đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Minh Giao, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo của tỉnh trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới.

- Xin ông cho biết tình hình tư tưởng và công tác tuyên truyền của ngành tuyên giáo tỉnh trong thời gian qua?

 - Cùng với việc tập trung lãnh đạo công tác phát triển kinh tế, trong thời gian qua, Tỉnh ủy rất quan tâm đến công tác tuyên giáo. Đặc biệt, công tác tuyên truyền được xem là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác tư tưởng nhằm đưa các quan điểm chỉ đạo, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong xã hội đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền. Với những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh, đại đa số CB, ĐV trong Đảng bộ biểu thị sự nhất trí cao và tin tưởng vào đường lối của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, gương mẫu trong sinh hoạt, lối sống, thể hiện cụ thể bằng sự tích cực, năng động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân qua các phong trào thi đua sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, dân chủ ở cơ sở không ngừng được phát huy.

Đặc biệt, thời gian gần đây, trước những khó khăn của tình hình trong nước và những biến động phức tạp của tình hình thế giới, công tác tuyên truyền đã làm tốt nhiệm vụ nâng cao nhận thức chính trị của CB, ĐV và nhân dân về tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước; về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đấu tranh các quan điểm sai trái, nhất là âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ đất nước. Thông qua việc tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội cả về ý chí và hành động, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Thưa ông, để Bình Dương phát triển nhanh và bền vững, trong thời gian tới, công tác tuyên giáo cần phải thực hiện như thế nào?

- Về mục tiêu, ngành tuyên giáo của tỉnh sẽ tập trung tuyên truyền sâu, rộng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm trong cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên giáo dục về lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức, lối sống cho CB, ĐV, chống tự diễn biến ở từng cơ sở Đảng gắn với việc tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nội bộ Đảng và các tầng lớp nhân dân.

Về nhiệm vụ chung, tập trung nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để làm tốt công tác tuyên truyền. Thông qua công tác tuyên truyền, tạo ra sự thống nhất cao hơn nữa cả trong ý chí và hành động trong nội bộ từng cấp ủy, CB, ĐV ở từng cơ sở Đảng và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân về các mặt thuận lợi, các nguy cơ và thời cơ, những nhiệm vụ phải ra sức thực hiện để giữ vững tốc độ tăng trưởng về kinh tế theo hướng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, phát huy hơn nữa dân chủ ở cơ sở, bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đó, công tác tuyên giáo cần những giải pháp gì, thưa ông?

- Trước hết là phải đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền. Theo đó, tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng, có sức thuyết phục, đồng thời gắn với nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng nội dung thông tin, chú trọng lựa chọn và cung cấp những thông tin mới, bảo đảm độ chính xác, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên. Coi trọng việc định hướng đúng và cung cấp kịp thời những thông tin có định hướng, phát sinh theo từng thời điểm; đồng thời, tăng cường mở rộng, đa dạng hóa các nội dung thông tin, duy trì tốt chế độ cung cấp thông tin theo định kỳ, phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng được nhu cầu thông tin của đa số CB, ĐV và quần chúng nhân dân.

Thứ hai là, xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên bảo đảm phục vụ công tác tuyên truyền. Củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và tổ chức xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở. Bảo đảm tất cả các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang… từ tỉnh đến huyện, thị, thành phố, xã, phường và Đảng bộ cơ sở, cấp nào, ngành nào, cơ sở nào cũng có đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Thứ ba là, tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị làm công tác tuyên truyền; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền kết hợp với tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hiện đại hóa phương tiện tuyên truyền. Mở rộng mối quan hệ giao lưu báo chí trong và ngoài tỉnh, tạo sự đồng thuận cao, đồng thời, tăng cường quản lý và định hướng thông tin đối với các loại hình báo chí, chú ý khai thác và sử dụng mạng internet để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

Thứ tư là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của Nhà nước; vai trò nòng cốt của Ban Tuyên giáo các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Cấp ủy các cấp, trước hết là bí thư cấp ủy và thủ trưởng đơn vị phải thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là trong nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, các cấp ủy phải bảo đảm nội dung cung cấp các thông tin về tình hình trong nước và thế giới, cũng như các sự kiện chính trị quan trọng và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; đồng thời, cần xác định rõ yêu cầu, nội dung sinh hoạt chính trị tư tưởng, các mục tiêu cần phải xây, phải chống; thực hiện thường xuyên và nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng…

- Xin cảm ơn ông!

Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1.8.1930 - 1.8.2013), phóng viên Báo Bình Dương đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Minh Giao, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo của tỉnh trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới.

Những chặng đường lịch sử

...Trong giai đoạn 1930-1945, điểm nổi bật của công tác tuyên giáo thời kỳ này là thắng lợi của công tác giác ngộ, giáo dục, động viên, tập hợp lực lượng rèn luyện và tổ chức các phong trào quần chúng, biến lý tưởng và tư tưởng cách mạng thành sức mạnh. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo tuyên truyền, cổ vũ các cao trào cách mạng, tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8-1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Giai đoạn 1945-1954, hoạt động công tác tuyên giáo đóng vai trò trọng yếu, góp phần trực tiếp nuôi dưỡng, xây dựng, phát triển sức mạnh của nhân tố con người Việt Nam. Sức mạnh tổng hợp to lớn đã được chứng minh bằng thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ, giải phóng miền Bắc, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam (năm 1954).

Giai đoạn 1954-1975, công tác tuyên giáo tập trung phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ trong cả nước. Điểm nổi bật của công tác tuyên giáo trong thời kỳ từ năm 1975 đến nay là tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn; cổ vũ, động viên phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn của đất nước…

Trải qua 83 năm, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng không ngừng phát triển, ngày càng đông đảo và trưởng thành theo mỗi bước tiến lên của sự nghiệp cách mạng. Đội ngũ đó đã và đang không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, từng bước hiện đại về phương tiện kỹ thuật, công nghệ, trưởng thành về bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ.

Trước những diễn biến trên thực tiễn của đất nước, của tình hình thế giới và khu vực, những người làm công tác tuyên giáo của Đảng hơn bao giờ hết phải kiên định nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vững vàng trước mọi biến cố, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ra sức tu dưỡng đạo đức cách mạng, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương pháp, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

(Nguồn: Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng)

 

HOÀNG ANH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter