"Đồng Nai phát huy vai trò kinh tế trọng điểm phía Nam"

Cập nhật: 28-03-2013 | 00:00:00

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn Đồng Nai phát huy hơn nữa vai trò, vị thế hết sức quan trọng của tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam với tiềm năng đất đai, vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng được đầu tư hiện đại hóa.

Tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Đồng Nai, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay, trọng tâm là việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay,” công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trên địa bàn tỉnh, sáng 28/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Đồng Nai là một trong số những tỉnh, thành phố trong cả nước đã làm tương đối tốt công tác lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, với những cách làm phù hợp, có vận dụng sáng tạo và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, có thể tổng kết những kinh nghiệm tốt cho Đồng Nai và các nơi khác.

Về kinh tế-xã hội, Đồng Nai phát triển tương đối đều, liên tục, đúng hướng, theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quyết tâm thực hiện mục tiêu năm 2015 trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đi trước cả nước 5 năm. Đồng Nai cũng đã phát triển tương đối hài hòa giữa các mặt, giữa chiều rộng với chiều sâu, giữa công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, giữa các loại hình doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, giữa kinh tế và xã hội, văn hóa, giữa các vùng, giữa đồng bào các dân tộc, giữa đồng bào tại chỗ và đồng bào các nơi khác đến, giữa chủ doanh nghiệp và công nhân, người lao động... kết hợp được cả trước mắt và lâu dài.

Hướng phát triển của tỉnh cũng đã rõ, vấn đề là tổ chức chỉ đạo thực hiện, Đồng Nai đã tích lũy được một số kinh nghiệm, thấy rõ thành tích để phát huy, cũng như khuyết điểm, hạn chế để khắc phục.

Tổng bí thứ nhấn mạnh với những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình phát triển, Đồng Nai cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác dân tộc, tôn giáo...

Về công tác xây dựng Đảng, Đồng Nai đã tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XI với 8 nhóm giải pháp, trong đó Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng được triển khai thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ, khoa học, quyết tâm cao, có sự vận dụng sáng tạo cần thiết, bám sát chủ trương của Trung ương. Tỉnh đã tiến hành bài bản, từ công tác chuẩn bị kiểm điểm, điều tra dư luận, nắm bắt, tổng hợp tình hình làm căn cứ xây dựng báo cáo, gợi ý kiểm điểm, xây dựng các tiêu chí sát hợp với địa phương, thường xuyên sơ kết, rút kinh nghiệm, có xử lý kỷ luật, có yêu cầu kiểm điểm lại, kiểm điểm bổ sung...

Tổng Bí thư yêu cầu Đồng Nai tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng một cách kiên trì, liên tục, không buông lơi. Cụ thể là thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, bảo đảm sinh hoạt nền nếp, có nội dung, chất lượng, có tính chiến đấu cao, đồng thời làm tốt công tác cán bộ, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, đấu tranh phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, thực hiện đồng bộ ba nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng đã đề ra.

Thực tế hơn một năm qua cho thấy Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng là rất trúng và đúng, đã được các cấp bộ Đảng từ Trung ương đến địa phương, cơ sở, triển khai thực hiện nghiêm túc, qua đó chỉ ra nhiều hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa.

Nhưng còn một số ý kiến băn khoăn, cuối cùng bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất nằm ở đâu? Phải chăng đó chính là số cán bộ, đảng viên có vi phạm đã bị thi hành kỷ luật, xử lý hình sự; những cán bộ, đảng viên nói khác, làm khác cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết của Đảng... bị bên ngoài tác động, lôi kéo, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Và ngay trong mỗi con người đều có cái thiện, cái ác, nếu không cảnh giác, mặt tiêu cực trong con người trỗi dậy, mặt trái, mặt bản năng trong con người nổi lên.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Mỗi con người nếu được sống trong tập thể tốt, tự rèn luyện tốt, đấu tranh bản thân tốt, thì mặt thiện tốt lên, chúng ta sẽ tốt lên. Lần này Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng với ý nghĩa sâu xa, ý nghĩa nhân văn là đánh thức lòng thiện của mỗi con người, đấu tranh đẩy lùi cái ác, cái xấu.

Tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị xác đáng, xuất phát từ thực tế phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

 

Theo báo cáo của tỉnh Đồng Nai, trong điều kiện khó khăn chung, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh đã đề cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Năm 2012, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của tỉnh tăng 12,1% so với năm 2011; GDP bình quân đầu người đạt 41,5 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên 28.000 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao.

Toàn tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 38/44 chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội mà Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy đã đề ra. Trong quí 1 năm nay, GDP của tỉnh tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước; các lĩnh vực: xuất nhập khẩu, đầu tư phát triển toàn xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài... đều đạt kết quả khả quan, tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, cụ thể, sâu sát, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức Đảng đã đem lại một số kết quả và kinh nghiệm bước đầu. Sau kiểm điểm, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những mặt còn hạn chế, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh thời gian qua, đồng thời chỉ đạo kiểm tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ các trường hợp đảng viên có dấu hiệu vi phạm, cố ý làm trái trong sử dụng kinh phí dự án; vi phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng đất, gây mất đoàn kết hoặc có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ; kết quả đã thi hành kỷ luật 2 tập thể cấp ủy cơ sở và 34 đảng viên (trong đó có 12 cấp ủy viên cơ sở), khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 trường hợp sai phạm làm thất thoát kinh phí.

Nhìn chung, dư luận trong đảng viên và quần chúng nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết quả khảo sát 1.000 phiếu thăm dò ý kiến của đại diện các thành phần: công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, tôn giáo, dân tộc... cho thấy, 89,1% ý kiến cho rằng thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, cán bộ tiến bộ so với những năm trước đây; 73,57% ý kiến cho rằng các cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm trong việc ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân và đề nghị tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; 86% ý kiến cho rằng rất tin tưởng đối với các cấp ủy Đảng; 81% ý kiến cho rằng rất tin tưởng đối với các cấp chính quyền hiện nay; 78% ý kiến cho rằng uy tín của Đảng tăng lên.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (DOFICO) - Tổng công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con, nhằm đổi mới quản lý doanh nghiệp Nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trải qua 8 năm thành lập, đi vào hoạt động, từ quy mô 10 đơn vị thành viên ban đầu, đến nay DOFICO có 32 công ty con, công ty liên kết hoạt động trong các ngành: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Vốn chủ sở hữu tăng từ 886 tỷ đồng năm 2005 lên 3.000 tỷ đồng năm 2012, dự kiến năm 2015 đạt 4.200 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt từ 19% đến 31%; nộp ngân sách hàng năm tăng từ 595 tỷ đồng năm 2005 lên gần 1.400 tỷ đồng trong năm 2012; đảm bảo thu nhập cho gần 10.000 lao động với mức thu nhập bình quân của năm 2012 là 6 triệu đồng/người/tháng.

Nói chuyện thân mật với cán bộ, công nhân viên Tổng công ty DOFICO, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, DOFICO vẫn khẳng định hướng phát triển bền vững, đầu tư kinh doanh đúng ngành nghề, đúc kết kinh nghiệm quản lý và phát triển doanh nghiệp, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể. Đây là minh chứng sống động về hiệu quả hoạt động và vai trò đầu tàu của doanh nghiệp Nhà nước, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, định hướng và tổ chức triển khai các dự án lớn có sức lan tỏa đối với sự phát triển chung trên địa bàn.

Tổng Bí thư chia sẻ những băn khoăn, trăn trở và cả những khó khăn mà doanh nghiệp phải vượt qua nhằm tiếp tục phát triển, đứng vững trong cơ chế thị trường, đồng thời tích cực tham gia công tác xã hội, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể và giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp.

Tổng Bí thư nhấn mạnh kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò nòng cốt; kinh tế Nhà nước cùng với kinh tế tập thể là nền tảng của nền kinh tế quốc dân, cùng với các thành phần kinh tế khác bình đẳng, cùng phát triển; mong muốn DOFICO sẽ tiếp tục phát huy thành tích, kinh nghiệm đã đạt được, gặt hái nhiều thành công to lớn hơn nữa trong sản xuất kinh doanh.

Tiếp đó, Tổng Bí thư và đoàn đã đến thăm Công ty cổ phần Việt-Pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco - công ty liên kết của DOFICO; tham quan dây chuyền sản xuất và tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh, công tác phát triển Đảng, đoàn thể tại Công ty.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter