Đồng thuận đưa nghị quyết đi vào cuộc sống

Cập nhật: 29-10-2015 | 07:46:42

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 -2020 đã thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X được đại hội thông qua là kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; là sự tổng kết lý luận sâu sắc và trải nghiệm thực tiễn của quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Thống nhất trong tư tưởng và hành động, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh sẽ ra sức thi đua để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đi vào cuộc sống.

* Ông HUỲNH VĂN NHỊ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Nghị quyết đã thể hiện ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân

Qua Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đánh giá rất cao về nghị quyết của đại hội. Nghị quyết đã tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm vẫn là xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; đồng thời nghị quyết đã thể hiện được ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh trong việc quyết tâm xây dựng Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Sau đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng với các tổ chức thành viên sẽ tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đến các đoàn viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Trên cơ sở đó, xây dựng cho được các giải pháp, tập trung thực hiện nghị quyết đạt kết quả cao nhất. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ phát động các phong trào, các cuộc vận động để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đi sâu vào cuộc sống.

* Ông LÂM VĂN HÒA, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh: Nghị quyết đã đề cập cụ thể vấn đề phát triển nông nghiệp đô thị

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 mang tính khái quát rất cao và đã tập trung cụ thể vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đặc biệt, nghị quyết đã đề cập cụ thể đến việc phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của nhân dân, trong đó có nông dân; đề cập đến vấn đề điều kiện phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo xu hướng đô thị hóa, phát triển bền vững, xây dựng mô hình nông nghiệp phục vụ cho nhu cầu phát triển công nghiệp của tỉnh, đặc biệt là chú ý đến nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận được với các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của Trung ương và địa phương, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp đô thị và ứng dụng kỹ thuật cao. Bên cạnh đó, hội sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành tập trung thực hiện các hoạt động mang tính hỗ trợ nông dân về giống, thương hiệu, thị trường tiêu thụ, khoa học công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường; định hướng cho nông dân tập trung sản xuất theo vùng, theo các sản phẩm chủ lực. Song song đó, Hội Nông dân tỉnh sẽ tăng cường xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp hội, đáp ứng yêu cầu trong tình hình hội nhập quốc tế cũng như lộ trình phát triển của tỉnh.

* Đại tá LÊ MINH CHÍ, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Xác định 4 khâu đột phá để thực hiện nghị quyết

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2010 đã thành công tốt đep. Đại hội đã thông qua nghị quyết với nhiều mục tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình phát triển của địa phương. Trên cơ sở đó, thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ tập trung nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X của tỉnh, đặc biệt là về lĩnh vực quân sự - quốc phòng...

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã xác định 4 khâu đột phá là: Tham mưu trúng, kịp thời, có hiệu quả công tác quân sự - quốc phòng địa phương; nâng cao chất lượng hun luy̣n và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chnh quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất chính trị, năng lực công tác, đoàn kết, trách nhiệm, tâm huyết xây dựng quân đội, là tấm gương mẫu mực và chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định trong lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt của lực lượng vũ trang tỉnh.

* Bà NGUYỄN THỊ THU HỒNG, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Đẩy mạnh tuyên truyền để chị em hiểu rõ và thực hiện nghị quyết

Trong thời gian tới, các cấp hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức tuyên truyền, học tập nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết. Hội sẽ có biện pháp tuyên truyền, giáo dục hiệu quả để chị em hiểu, thông suốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Khi chị em hiểu rõ nội dung nghị quyết và chúng ta làm tốt công tác vận động, chị em sẽ có nhiều đóng góp để thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Bên cạnh các phong trào chung, các cấp hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” giai đoạn 2016-2020; “Giáo dục bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2; “Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020”...

* Ông BÙI THANH NHÂN, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh: Đẩy mạnh tuyên truyền trong công nhân lao động

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên và người lao động được đặc biệt quan tâm. Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, trên cơ sở chương trình hành động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh sẽ tập hợp cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp để triển khai. Song song đó, thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, công đoàn các cấp cũng sẽ triển khai các chỉ tiêu nghị quyết. Đồng thời, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng chương trình hành động để thực hiện nghị quyết.

Đặc biệt, LĐLĐ sẽ khắc phục khó khăn trong công tác tuyên truyền đối với công nhân lao động bằng cách phát đĩa CD để tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh; xây dựng các trung tâm văn hóa - thể thao để tập hợp người lao động, thông qua đó tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Bởi khi người lao động hiểu rõ mới chấp hành, ra sức thi đua thực hiện, góp phần vào sự thành công của nghị quyết.

* Ông PHAN THÀNH SƠN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh: Xây dựng các chương trình hành động để thực hiện nghị quyết

Trước khi trở thành nghị quyết, các văn kiện đại hội đã được chuẩn bị rất công phu và được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tại đại hội, đã có rất nhiều ý kiến tham gia với không khí thảo luận dân chủ, khách quan, thẳng thắn và chất lượng cao. Trong đó, một số chỉ tiêu, giải pháp được thảo luận sôi nổi và tạo được sự đồng thuận cao. Thời gian tới, để góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đi vào cuộc sống, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến đến các hội viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, Hội CCB tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện quán triệt đầy đủ các nội dung, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu của hội là tiếp tục tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ nhân dân.

Hiện nay, Hội CCB tích cực tham gia công tác ở cấp ủy, các đoàn thể địa phương, khu phố, ấp với tỷ lệ 30% trong tổng số hội viên. Trên các mặt công tác của mình, hội viên sẽ tuyên truyền vận động nhân dân cùng phối hợp với các đoàn thể ở địa phương thực hiện nghị quyết; tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ và trong nhân dân; tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền; tích cực tham gia làm kinh tế, giúp các hội viên thoát nghèo bền vững bằng nguồn lực của hội; đồng thời vận động các nguồn lực khác hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, giúp các hội viên còn khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

 NHÓM P.V (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter