Học và làm theo Bác: Cần có sự thống nhất cao

Cập nhật: 12-12-2010 | 00:00:00

“Để nâng cao hiệu quả Cuộc vận động, đầu tiên là phải tạo ra được sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, trước hết là trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở tất cả các cấp, các ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung, trách nhiệm triển khai cuộc vận động” - Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói về Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Bốn năm đã qua, kể từ ngày cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động rộng khắp trên cả nước. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động sẽ tổ chức lễ tổng kết vào hôm nay (12-12), tại Thủ đô Hà Nội,

 

 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đại tưóng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng cá nhân Điển hình tiên tiến trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 

Nói về những kết quả nổi bật trong bốn năm qua, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, việc tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân là một chủ trương lớn, có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đất nước ta.

 

Theo đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, qua bốn năm thực hiện, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã làm rất nhiều việc để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống. Việc học tập đã được tổ chức khá nghiêm túc trong Đảng và hệ thống chính trị, lôi cuốn được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị.

 

Hoạt động tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã được quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh và đã đóng góp tích cực vào kết quả triển khai Cuộc vận động. Công tác tuyên truyền về Cuộc vận động đã huy động được tất cả các lực lượng, phương tiện tuyên truyền hiện có, phát huy sức mạnh tổng hợp, thu hút được sự quan tâm cao của xã hội về cuộc vận động. Nội dung tuyên truyền khá toàn diện và thể hiện ngày càng sâu sắc. Tuyên truyền đối ngoại về Cuộc vận động được chú trọng.

 

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động, kết quả nâng cao nhận thức về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện khá rõ rệt. Đa số cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đạo đức trong đời sống xã hội; trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của mỗi người... Đây là kết quả có ý nghĩa, tạo cơ sở nền tảng cho việc học tập và làm theo, cả trước mắt và lâu dài.

 

Theo đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ý thức trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân được nâng cao hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Nét nổi bật nhất là ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quyết tâm vượt qua những khó khăn thách thức đã thể hiện khá rõ trong điều kiện tình hình quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, qua đó thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Đó là kết quả của tinh thần và ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, chủ động, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi ngành, địa phương, đoàn thể, trong đó có sự đóng góp của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo cuộc vận động gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Trong năm 2009 và 2010, các nội dung của cuộc vận động được triển khai gắn với quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng.

 

Làm theo Bác, ở nhiều địa phương, đơn vị, cơ sở, tiết kiệm đã trở thành phong trào. Các giải pháp tiết kiệm tài sản công, hạn chế hoặc tạm dừng xây dựng trụ sở cơ quan, mua sắm xe con được quan tâm chỉ đạo và thực hiện kiên quyết. Cải cách hành chính được coi là một trong những giải pháp đột phá, được triển khai mạnh mẽ cả ở Trung ương và địa phương. Chính phủ đã xây dựng Đề án 30, chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính khẩn trương, quyết liệt. Các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đều có những chuyển biến khá rõ trong cải cách thủ tục hành chính; rà soát, hủy bỏ nhiều các thủ tục hành chính không cần thiết gây phiền nhiễu trong nhân dân; đẩy nhanh việc hoàn thành các giấy tờ, các thủ tục hành chính, dịch vụ công, phòng chống tham nhũng, lãng phí... được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

 

Kết quả điều tra dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo một số tỉnh, thành phố cho thấy, qua 4 năm triển khai, đã có sự chuyển biến khá rõ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Về tác động của Cuộc vận động đến nhận thức, có 84% người được hỏi cho rằng đã có chuyển biến, trong đó có 19% cho rằng đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc, gắn liền với ý chí tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên...

 

Qua 4 năm triển khai, Cuộc vận động đã đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và bước đầu tạo chuyển biến trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân tiên tiến. Qua triển khai Cuộc vận động, vấn đề đạo đức và rèn luyện đạo đức đã được đặt ra một cách nghiêm túc, toàn diện trong Đảng và toàn xã hội, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng. Sự khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã góp phần củng cố niềm tin vào tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Nhìn tổng thể, sau 4 năm triển khai, Cuộc vận động đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng, nhất là trong nhận thức chung của toàn Đảng và toàn xã hội, tạo cho chúng ta niềm tin và quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm chủ quan để nâng cao hiệu quả triển khai Cuộc vận động trong những năm tới.

 

Theo đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, nhìn lại 4 năm triển khai Cuộc vận động, có thể rút ra một số điểm, coi đây là kinh nghiệm và giải pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả Cuộc vận động trong những năm tới: Trước hết, phải tạo ra được sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, trước hết là trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở tất cả các cấp, các ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung, trách nhiệm triển khai cuộc vận động. Phải tiếp tục quán triệt sâu sắc trong Đảng, bộ máy quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về yêu cầu, trách nhiệm của mỗi người học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Làm được điều này sẽ tạo được sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân để tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động.

 

Hai là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo cần chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sắc của cấp ủy đảng; chú trọng sự phối hợp và phân công trách nhiệm của các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai. Nội dung cuộc vận động cần được cụ thể hóa, gắn với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Quan tâm đến các hoạt động đôn đốc, kiểm tra, giám sát, giao ban, sơ kết, tổng kết, chỉ đạo điểm để đúc rút kinh nghiệm. Có sự tập trung đúng mức đối với các lĩnh vực, khu vực, địa phương, đơn vị còn nhiều khó khăn, yếu kém, qua đó tạo sự chuyển biến cụ thể, thiết thực và góp phần thúc đẩy phong trào chung.

 

Ba là, cần tập trung triển khai có hiệu quả Cuộc vận động trong Đảng từ đó tác động đến xã hội. Kết hợp giữa xây và chống. Kết hợp đẩy mạnh vận động tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nêu gương, bắt đầu từ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, từ trong Đảng ra ngoài xã hội với thực hiện nghiêm các quy định của tổ chức Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và sự giám sát của nhân dân...

 

Bốn là, chú trọng phát huy vai trò của tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về Cuộc vận động, về các điển hình tiên tiến để tạo không khí xã hội thuận lợi cho triển khai cuộc vận động, tạo sự lan tỏa và phong trào tự giác làm theo trong xã hội.

 

Năm là, phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội, huy động sự tự giác, tích cực của cán bộ, đảng viên, sự tham gia rộng rãi của quần chúng nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, tạo cơ sở quần chúng và động lực cho việc triển khai mạnh mẽ, hiệu quả cuộc vận động trong Đảng, từ đó tác động ra ngoài xã hội.

 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter