Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết TW 9

Cập nhật: 03-07-2014 | 00:00:00

 Ông Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Ngày 3-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI).

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị.

Tạo thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Hồng Anh nêu rõ Hội nghị Trung ương 9 đã thảo luận, bàn bạc, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Hội nghị đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa và ban hành Nghị quyết về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.”

Hội nghị tập trung vào công tác xây dựng Đảng: thông qua Quy chế bầu cử trong Đảng; quyết định tiếp tục thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tổ chức Đảng bộ Ngoài nước trực thuộc Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Bí thư; cho ý kiến về các đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 trình Đại hội XII; về dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 8 đến Hội nghị Trung ương 9; cho ý kiến về tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường.

Trung ương đã cho ý kiến đối với báo cáo của các cơ quan chức năng về việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) là một trong những hội nghị đặc biệt quan trọng. Những nội dung được Hội nghị thông qua vừa là những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, vừa là những vấn đề mang tính cấp bách, trước mắt. Để Nghị quyết Trung ương đi vào cuộc sống, hội nghị nghiên cứu, quán triệt nghị quyết này là bước triển khai có ý nghĩa hết sức cần thiết, nhằm thống nhất và nâng cao nhận thức, biến thành quyết tâm hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Ông Lê Hồng Anh đề nghị cần quán triệt sâu sắc và thống nhất cao trong nhận thức về sự cần thiết ban hành, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung nghị quyết và các chủ trương của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI), từ đó nghiêm túc chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị mình công tác.

Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung của Văn kiện hội nghị, nhất là Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam và các chủ trương khác phải gắn với công tác tuyên truyền, để tạo ra sự chuyển biến căn bản về nhận thức và thống nhất cao về hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước một số vấn đề thời sự nhạy cảm, bức xúc và cấp bách, như vấn đề Biển Đông; vấn đề phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng và trong xã hội; chống “lợi ích nhóm,” chống “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức..., ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh.

Đối với Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, ông Lê Hồng Anh lưu ý cần nắm vững những nhận định, đánh giá của Trung ương về tình hình và nguyên nhân; nhận thức đầy đủ và sâu sắc về mục tiêu, 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp mà Trung ương đã thống nhất; đề ra các nhiệm vụ và biện pháp cụ thể, sát thực, làm cho Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc triển khai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết xuống tận cơ sở; xây dựng chương trình hành động thiết thực, khả thi để thực hiện Nghị quyết, chú ý những nhiệm vụ cụ thể và điều kiện thực hiện đồng thời, các cấp ủy đảng cần chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động tại cơ quan, đơn vị, coi việc xây dựng chương trình hành động sát, đúng, khả thi và quyết tâm tổ chức thực hiện là khâu đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định để Nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn đời sống.

Để chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Lê Hồng Anh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần nghiêm túc quán triệt tinh thần, chủ trương và thực hiện tốt những quyết định của Trung ương về Quy chế bầu cử trong Đảng; Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm và Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, cần phải gắn việc đề ra chủ trương, nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đơn vị với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ông Lê Hồng Anh yêu cầu cần tiếp tục đổi mới hình thức và phương pháp học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng theo hướng ngày càng chất lượng, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, áp dụng ngày càng nhiều công nghệ thông tin hiện đại.

Ông Lê Hồng Anh biểu dương ngành tuyên giáo đã kịp thời và có sáng kiến đổi mới việc tổ chức Hội nghị bằng hình thức trực tuyến, để việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Cả nước một lòng, tỉnh táo, sáng suốt, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam, vi phạm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, vi phạm DOC, Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam-Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan khác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo của các cơ quan chức năng về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam và chủ trương, giải pháp của Việt Nam; khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, cả nước một lòng, tỉnh táo, sáng suốt, kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Bộ Chính trị đã đề ra các chủ trương đúng đắn, kịp thời để xử lý tình hình.

Ông Lê Hồng đề nghị cần phải thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin có định hướng cho các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể quần chúng tại địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào các chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, cần phải cảnh giác với những âm mưu, lời nói và việc làm mang tính kích động, lợi dụng, nhân danh "lòng yêu nước" để chống phá Đảng, Nhà nước. Khi đất nước đứng trước những khó khăn, thử thách, thì càng phải đoàn kết một lòng; việc chia rẽ, kích động, rõ ràng không giúp đất nước vượt qua thử thách, mắc mưu các thế lực phản động, thù địch.

Tại hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu những nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Ông Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương thông tin, quán triệt một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng, được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter