Kế hoạch sản xuất sạch hơn (2016-2020): Tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp

Cập nhật: 04-07-2017 | 16:28:36

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 7-9-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp đến năm 2020”, ngày 19-7-2016, UBND tỉnh Bình Dương ký Quyết định số 1849/QĐ-UBND về việc ban hành “Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn (2016-2020)”. Theo kế hoạch này, tỉnh đã huy động toàn lực thực hiện 5 nhóm giải pháp để đạt mục tiêu SXSH.

Hoạt động sản xuất vì mục tiêu cải thiện môi trường, phát triển bền vững

Kế hoạch SXSH giai đoạn (2016-2020) nhấn mạnh: Hoạt động sản xuất phải chú trọng đến hiệu quả sử dụng nguyên liệu và năng lượng đầu vào; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm đầu ra; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và bảo đảm phát triển bền vững.

Nâng cao nhận thức và năng lực hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ áp dụng và thực hiện SXSH cho các đối tượng có liên quan. Hỗ trợ cơ quan quản lý tổ chức, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động SXSH, góp phần thực hiện mục tiêu chung của chiến lược. Hỗ trợ các doanh nghiệp (DN), cơ sở SXCN nâng cao nhận thức, năng lực và từng bước thực hiện áp dụng SXSH vào sản xuất.

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Triển khai rộng rãi, có hiệu quả các hoạt động SXSH trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Thực hiện 5 nhóm giải pháp nâng cao chỉ số SXSH trong công nghiệp

Kế hoạch SXSH của UBND tỉnh đã đề ra 5 nhóm giải pháp thực hiện SXSH. Giải pháp đầu tiên là nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH áp dụng SXSH với việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong công nghiệp. Gồm các việc tổ chức hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SXSH, giới thiệu các mô hình trình diễn, kết hợp nhân rộng các mô hình áp dụng công nghệ sạch, công nghệ tiết kiệm năng lượng, SXSH trong công nghiệp cho các cơ sở SXCN, các tổ chức quần chúng và cộng đồng dân cư. Tham quan, học tập các mô hình thí điểm, mô hình trình diễn về áp dụng SXSH. Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, để nâng cao khả năng chuyên môn, năng lực tư vấn, quản lý và triển khai SXSH; tổ chức đào tạo nâng cao năng lực về SXSH cho cán bộ phụ trách SXSH tại các huyện, thị xã, thành phố. Đầu tư trang thiết bị bổ sung cho các cơ quan được lựa chọn làm đầu mối, bảo đảm thực hiện các hoạt động tư vấn đánh giá SXSH, thực hiện nghiên cứu chuyển giao công nghệ áp dụng giải pháp SXSH trong công nghiệp.

Đồng thời với giải pháp nâng cao nhận thức và năng lực SXSH là nhóm giải pháp tăng cường cung cấp thông tin về SXSH. Ngành chức năng xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử về SXSH trong công nghiệp. Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về hiện trạng nhận thức và áp dụng SXSH tại các cơ sở SXCN trên địa bàn tỉnh. Vận hành và duy trì chuyên mục SXSH trên website của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, nhằm cập nhật các hoạt động, kế hoạch hàng năm và những thành tựu từ các hoạt động đã triển khai.

Nhóm giải pháp thứ ba là hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở SXCN. Chú trọng xây dựng, phổ biến các hướng dẫn kỹ thuật về áp dụng SXSH cho các ngành nghề sản xuất, ưu tiên các ngành nghề sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm cao trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đánh giá SXSH cho các cơ sở SXCN (sử dụng hiệu quả năng lượng, tiết kiệm nguyên vật liệu so với hiện trạng ban đầu). Hỗ trợ các cơ sở SXCN áp dụng các giải pháp SXSH: đầu tư máy móc, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, ứng dụng công nghệ SXSH, xử lý ô nhiễm môi trường. Xây dựng mô hình trình diễn cho DN SXCN mang tính đặc trưng ngành trên địa bàn tỉnh.

Nhóm giải pháp thứ tư là xây dựng, duy trì mạng lưới các tổ chức hỗ trợ SXSH trong công nghiệp: Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu báo cáo, mẫu báo cáo đánh giá SXSH cho DN. Xây dựng đơn vị đầu mối, cán bộ chuyên trách về SXSH (thuộc phòng Kinh tế) tại các huyện, thị xã, thành phố. Nhóm giải pháp thứ năm là kiện toàn chủ trương, chính sách của tỉnh về SXSH. Rà soát, xây dựng các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để thúc đẩy, áp dụng rộng rãi SXSH trong công nghiệp nhằm đạt được mục tiêu của “Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.

Huy động toàn lực thực hiện SXSH

Kế hoạch SXSH giai đoạn (2016-2020) nhấn mạnh vai trò xã hội hóa về nguồn vốn và huy động tổng lực của hệ thống chính trị. Theo đó, ngoài 2 nguồn ngân sách Nhà nước Trung ương và ngân sách địa phương, kế hoạch này còn khuyến khích việc huy động các nguồn vốn hợp pháp khác như nguồn vốn viện trợ, các nguồn tài trợ, đầu tư của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước. Bản kế hoạch cũng khuyến khích các cơ sở SXCN đầu tư kinh phí triển khai thực hiện SXSH tại đơn vị mình.

Về tổ chức thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương thực hiện công tác SXSH trong SXCN. Cụ thể là Sở Công Thương phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, hội thảo, tọa đàm, giới thiệu, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các quy định, chính sách SXSH trong các ngành công nghiệp; Phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tuyên truyền, phổ biến kế hoạch SXSH trong công nghiệp đến các DN trong khu công nghiệp; hướng dẫn các DN xây dựng kế hoạch và thực hiện các biện pháp SXSH. Phát triển và nhân rộng các mô hình thực hiện có hiệu quả. Nghiên cứu các giải pháp áp dụng SXSH, phù hợp với từng lĩnh vực, để triển khai ứng dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về SXSH, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Kế hoạch thực hiện SXSH giai đoạn (2016-2020) nhấn mạnh vai trò tuyên truyền. Theo đó, Sở Công Thương phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương tăng cường tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về SXSH trong công nghiệp, nêu điển hình về các giải pháp kỹ thuật, quản lý SXSH trong công nghiệp hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức, năng lực áp dụng SXSH của DN và nhân rộng các điển hình SXSH ngày càng sâu rộng trên địa bàn.

Kế hoạch SXSH trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 đề ra mục tiêu chung: Phấn đấu đưa nền sản xuất công nghiệp (SXCN) trên địa bàn tỉnh Bình Dương tiếp cận mục tiêu chung của “Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2020”.

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2020: 90% cơ sở SXCN, có tiềm năng áp dụng SXSH được tuyên truyền, phổ biến và nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp. 50% cơ sở SXCN có tiềm năng tiến hành áp dụng SXSH và tiết kiệm từ 8-13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm. 100% cán bộ chuyên trách về SXSH được đào tạo và có đủ năng lực hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ áp dụng SXSH cho các cơ sở SXCN.

Sau cùng, kế hoạch SXSH của tỉnh giai đoạn (2016-2020) nhấn mạnh vai trò chính cũng là trách nhiệm của các DN sản xuất: Các DN triển khai áp dụng các giải pháp SXSH, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phấn đấu đến năm 2020, tiết kiệm được từ 8-13% mức năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu tiêu thụ trên đơn vị sản phẩm.

BẢO ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter