Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Cập nhật: 16-10-2019 | 08:34:04

Trải qua 71 năm xây dựng và trưởng thành, từ Ban Kiểm tra, nay là Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp ủy Đảng đã không ngừng được củng cố và phát triển, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của ngành kiểm tra Đảng: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”. Cấp ủy và UBKT các cấp luôn trân trọng gìn giữ, phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, gian khổ, bằng tinh thần liêm khiết và sự tận tụy, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng giao phó.

Công tác KT-GS và kỷ luật Đảng góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh

Công minh, chính xác, kịp thời

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện; đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Cuối năm 1948, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quy mô và tổ chức hoạt động của Đảng, cơ quan kiểm tra chuyên trách của Đảng được chính thức thành lập, từng bước phát triển, ngày càng được kiện toàn và lớn mạnh.

Với phương châm xử lý “Công minh, chính xác, kịp thời”, 71 năm qua, ngành kiểm tra Đảng luôn luôn ý thức: Công tác KT-GS phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thường xuyên lấy đó là mục tiêu để xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình. Mặc dù có nhiều khó khăn về lực lượng, năng lực, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của các cấp ủy Đảng, ngành kiểm tra Đảng đã từng bước trưởng thành.

Trong mỗi thời kỳ cách mạng, kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, liên tục bền bỉ phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Với phương châm xử lý “Công minh, chính xác, kịp thời”, 71 năm qua, ngành kiểm tra Đảng luôn luôn ý thức: Công tác kiểm tra - giám sát (KT-GS) phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thường xuyên lấy đó là mục tiêu để xây dựng phương hướng, chương trình hành động của mình. Mặc dù có nhiều khó khăn về lực lượng, năng lực, đội ngũ cũng như điều kiện hoạt động nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của các cấp ủy Đảng, ngành kiểm tra Đảng đã từng bước trưởng thành. Trong mỗi thời kỳ cách mạng, kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, liên tục bền bỉ phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong những năm gần đây, cùng với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, UBKT các cấp đã thường xuyên thực hiện có kết quả các nhiệm vụ do cấp ủy giao, trong đó đã tham gia tích cực phục vụ cấp ủy thực hiện nhiều cuộc vận động lớn như kiểm tra việc thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiểm tra việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí và đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng làm trong sạch Đảng…

Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm

Ngày 14-8-1969, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang diễn ra quyết liệt và giành được những thắng lợi to lớn, Trung ương Cục miền Nam ra Nghị quyết số 13 thành lập Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam. Từ đây, Ban Kiểm tra của các phân khu, các tỉnh, trong đó có tỉnh Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương ngày nay), lần lượt được thành lập, tích cực hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Có thể khẳng định, Tỉnh ủy Sông Bé trước đây và Tỉnh ủy Bình Dương hiện nay luôn dành sự quan tâm đầy đủ và sâu sắc cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KT-GS trong toàn Đảng bộ tỉnh. Công tác KT-GS và kỷ luật của Đảng được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Trung ương về công tác KT-GS được tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ từ tỉnh đến cơ sở. Nhận thức về vị trí vai trò mục đích, ý nghĩa, tác dụng của công tác KT-GS của cấp ủy, tổ chức Đảng ngày càng nâng cao; cấp ủy viên các cấp được phân công nhiệm vụ KT-GS cụ thể nên việc thực hiện nhiệm vụ có nhiều thuận lợi. Các cuộc KT-GS theo chương trình hàng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT được triển khai thực hiện đầy đủ, có chất lượng và hiệu quả, góp phần tích cực vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.

Song song với việc giao nhiệm vụ cho UBKT, cấp ủy các cấp đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp, chú trọng đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ; chăm lo về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cần thiết. Qua từng giai đoạn cách mạng, đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường, quan điểm của Đảng, trung thành với lý lưởng cách mạng, đoàn kết nhất trí, sáng tạo và đổi mới phong cách làm việc nhằm đạt mục tiêu chung nhất của công tác KT-GS trong Đảng là phải bảo đảm cho các quyết định của Đảng được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

Theo UBKT Tỉnh ủy, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác KT-GS trong thời gian tới sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục triển khai quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, quyết định, quy định của Trung ương, của Đảng bộ các cấp quy định về công tác KT-GS, thi hành kỷ luật trong Đảng. UBKT các cấp phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tiếp tục triển khai thực hiện chương trình KT-GS nhiệm kỳ 2015-2020 của cấp ủy với phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, trong đó lấy phòng ngừa là chính. Song song đó là cụ thể hóa chương trình KT-GS, giúp cấp ủy triển khai thực hiện hoàn thành theo kế hoạch, trong đó chú trọng KT-GS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/ TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành, đội ngũ cán bộ làm công tác KT-GS của tỉnh tiếp tục ra sức tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức cách mạng, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới phương pháp công tác, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác KT-GS, phấn đấu vươn lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tỉnh ủy Sông Bé trước đây và Tỉnh ủy Bình Dương hiện nay luôn dành sự quan tâm đầy đủ và sâu sắc cho việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KT-GS trong toàn Đảng bộ tỉnh. Công tác KT-GS và kỷ luật của Đảng được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Trung ương về công tác KT-GS được tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ từ tỉnh đến cơ sở. Nhận thức về vị trí vai trò mục đích, ý nghĩa, tác dụng của công tác KT-GS của cấp ủy, tổ chức Đảng ngày càng nâng cao; cấp ủy viên các cấp được phân công nhiệm vụ KT-GS cụ thể nên việc thực hiện nhiệm vụ có nhiều thuận lợi. Các cuộc KT-GS theo chương trình hàng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT được triển khai thực hiện đầy đủ, có chất lượng và hiệu quả, góp phần tích cực vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.

TRÍ DŨNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter