Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam

Cập nhật: 04-06-2020 | 05:28:55

 Hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 15-5-2020, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2288/UBND-KT về việc tổ chức các hoạt hưởng ứng.

 Pano tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

 Phát triển bền vững kinh tế biển

Nước ta có vùng biển đặc quyền kinh tế rộng hơn 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền, có bờ biển dài 3.260km. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biển có vai trò, vị trí rất quan trọng, gắn bó mật thiết và ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường của nước ta. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 của Đảng ta khẳng định: “Phát triển mạnh kinh tế biển tương xứng với vị thế và tiềm năng biển của nước ta”. Bên cạnh nguồn lợi lớn thu được từ biển vẫn còn bộc lộ những vấn đề khó khăn, bất cập. Hàng ngày con người đã thải ra một lượng rác rất lớn và gây ảnh hưởng đến sự bình yên của biển cả. Hệ thống xử lý nước thải chưa được đầu tư đồng bộ, nguồn nước thải chủ yếu được xả thẳng ra đại dương rác thải chỉ xử lý bằng phương pháp chôn lấp; các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại các khu du lịch biển lơ là trong công tác vệ sinh môi trường... Những hành động vô trách nhiệm ấy gây nên nhiều hệ lụy như môi trường biển bị ô nhiễm, một số loài sinh vật quý hiếm bị tận diệt...

 Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức chọn ngày 8-6 hàng năm là Ngày Đại dương Thế giới. Từ năm 2009, Ngày Đại dương Thế giới đã trở thành sự kiện toàn cầu được nhiều quốc gia trên thế giới hưởng ứng nhằm tôn vinh, bày tỏ mối quan tâm gắn bó của loài người với biển và đại dương vì tương lai của toàn cầu. Mục tiêu chung của việc tổ chức kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò đặc biệt quan trọng của biển và đại dương trong đời sống hàng ngày và cổ vũ các hành vi “vì sự bền vững của biển cả”. Với tư cách là một quốc gia biển, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương có biển tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, từ ngày 1 đến 8-6 hàng năm để hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới.

Chủ đề Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 do Liên hợp quốc lựa chọn là “Đổi mới vì một đại dương bền vững”. Hưởng ứng sự kiện này, tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn chủ đề hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 là “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”. Để bảo đảm các hoạt động hưởng ứng sự kiện Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, căn cứ vào tình hình thực tiễn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, tăng cường các hoạt động truyền thông trực tuyến. Tập trung vào truyền thông điệp khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TƯ về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tăng cường tuyên truyền

Những năm qua, công tác khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng và đã có bước chuyển biến rõ rệt, đạt được những kết quả nhất định. Bình Dương đã từng bước chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, giảm phát thải khí nhà kính. Tỉnh có bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả và bền vững. Mức độ ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học đã được kiềm chế; chất lượng môi trường sống, cân bằng sinh thái được cải thiện; nền kinh tế của tỉnh đang hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường, góp phần tích cực vào việc sớm hoàn thành mục tiêu là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Mặc dù Bình Dương là một tỉnh không có biển, nhưng các chương trình, hoạt động về công tác bảo vệ môi trường biển của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn luôn được hưởng ứng, triển khai đẩy mạnh tuyên truyền.

Ngày 15-5-2020, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2288/UBND-KT về việc tổ chức hưởng ứng các hoạt động tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố, các đoàn thể và đơn vị có liên quan, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Kế hoạch 1053/KH-UBND ngày 11-3-2020 của UBND tỉnh, tổ chức triển khai các hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Biển có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh tồn của loài người. Bảo vệ biển là bảo vệ môi trường chung của nhân loại, tức là bảo vệ tương lai của loài người. Hưởng ứng các hoạt động, Bình Dương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển. Để mỗi người dân Bình Dương mỗi khi có dịp ra thăm biển thì ý thức bảo vệ môi trường biển được thể hiện bằng việc làm thíết thực, chung tay giữ vệ sinh môi trường biển như không vứt rác bừa bãi, phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi nylon, các sản phẩm nhựa dùng một lần... Trong đó tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng, treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu... Theo đó, các khẩu hiệu tuyên truyền là “Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, “Hoàng Sa - Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam”, “Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc”, “Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại dương khỏe mạnh”, “Giảm rác thải nhựa, tăng màu sống xanh”, “Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam”, “Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển”...

Chỉ có nhận thức đúng, suy nghĩ đúng mới hành động đúng, mỗi một hành động nhỏ sẽ góp một phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường biển.

Cấp mới và cấp lại 19 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

 Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, tháng 5-2020 trong lĩnh vực môi trường, khí tượng, thủy văn và biến đổi khí hậu, sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí thực hiện các đề án Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2020; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2016- 2020… Tổ chức họp Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường 6 dự án; phê duyệt 8 báo cáo đánh giá tác động môi trường; 2 kế hoạch bảo vệ môi trường; cấp mới và cấp lại 19 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, có văn bản hướng dẫn 9 doanh nghiệp chỉnh sửa việc đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Bên cạnh đó, sở đã trả lời báo cáo kết quả quan trắc môi trường và kế hoạch quan trắc môi trường đối với 119 doanh nghiệp; báo cáo quản lý chất thải nguy hại đối với 159 doanh nghiệp. Thông báo đối với nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của 35 doanh nghiệp với tổng số tiền 89 triệu đồng. Đến nay, số tiền nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp thu được hơn 2 tỷ đồng.

PHƯƠNG LÊ

PHƯƠNG LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter