Liên minh hợp tác xã tỉnh: Hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả

Cập nhật: 29-10-2020 | 07:40:20

Với phương châm hành động “Liên kết - Đổi mới - Phát triển”, Nghị quyết Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh đã đề ra và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Trong 5 năm qua, khu vực kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh mà nòng cốt là HTX có những bước phát triển, chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Các đại biểu tham quan sản phẩm nông nghiệp trưng bày tại đại hội

Kết quả tích cực

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Liên minh HTX tỉnh ngày càng có hiệu lực và hiệu quả, thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đơn vị đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoạch định chủ trương, chính sách phát triển KTTT. Cùng với đó, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động phát triển KTTT bằng nhiều hình thức phong phú, thích hợp; tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả khá toàn diện, mở rộng đối tượng phục vụ đến tổ hợp tác (THT), câu lạc bộ, chủ trang trại, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, một bộ phận nhân dân, một số doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ đó, tạo ra sức mạnh tổng hợp, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Ông Võ Minh Chánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị QTDND An Thạnh (phường An Thạnh, TP.Thuận An): Trong 5 năm qua, Hội đồng quản trị và ban điều hành đã đề ra các giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương. Dư nợ cho vay của QTD đối với thành viên đa số là để phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ phục vụ đời sống, buôn bán nhỏ và xây dựng nhà trọ cho công nhân thuê ổn định, phục vụ các khu công nghiệp trên địa bàn.

- Ông Nguyễn Văn Điện, Giám đốc HTX Vận tải - Xây dựng và Cầu đường Thanh Long (phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát): Tính đến nay HTX có 22 thành viên, tổng giátrịtài sản trên 14 tỷ đồng. Có được thành quảấy lànhờHội đồng quản trịHTX luôn năng động, liên doanh liên kết, mở rộng ngành nghề, tạo nhiều việc làm cho thành viên vàngười lao động. Những năm qua, tập thểcán bộthành viên HTX luôn có nhiều cốgắng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong sản xuất, kinh doanh, thu hút trên 100 lao động, thu nhập bình quân của thành viên HTX từ trên 6 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với đó, Liên minh HTX tập hợp, tuyên truyền, vận động tư vấn và hỗ trợ HTX đạt kết quả cao, đã triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ các HTX liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm; triển khai tốt các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, xây dựng được mối liên kết chặt chẽ về nghiệp vụ với các huyện, thành phố, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Liên minh HTX tỉnh trong hệ thống chính trị. Các phong trào thi đua phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành, tổ chức ngày càng vững mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu do Đại hội V (nhiệm kỳ 2015- 2020) đề ra.

Hiện nay, toàn tỉnh có 187 HTX (tăng 102 HTX so với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ tăng thêm đạt 120,1%, vượt chỉ tiêu nghị quyết, với 30.380 thành viên, vốn điều lệ 801 tỷ đồng (tăng 24,9%). Trong đó, hoạt động hiệu quả trên các lĩnh vực như vận tải, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ, môi trường và quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Lợi nhuận bình quân của HTX đạt 726 triệu đồng/năm/HTX. Thu nhập bình quân của người lao động từ 6 triệu - 6,5 triệu đồng/lao động/tháng đối với HTX và 14,5 triệu đồng/lao động/tháng đối với QTDND (đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết).

Trong giai đoạn 2016-2020, bình quân hàng năm HTX phát triển mới tăng trên 10%; các HTX không ngừng được củng cố về tổ chức và hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần xây dựng nông thôn mới. HTX phát triển về số lượng và chất lượng, hỗ trợ khá tốt cho kinh tế hộ gia đình; xây dựng một số mô hình HTX liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất, kinh doanh đa ngành nghề, kết hợp dịch vụ với kinh doanh tổng hợp. Các HTX mở rộng kết nạp thành viên mới, huy động thêm vốn góp thành viên, duy trì đại hội thành viên định kỳ, đổi mới quản lý điều hành. Hàng năm số HTX tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả đạt từ 66 - 79% (trên tổng số HTX hiện có); doanh thu hàng năm tăng từ 12 - 15%/năm.

Tiếp tục phát triển, đổi mới

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đáng ghi nhận, tình hình KTTT tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật về KTTT tuy đã được quan tâm, chú trọng thay đổi bằng nhiều hình thức phong phú nhưng chưa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Mặt khác, cán bộ quản lý nhà nước trong khu vực KTTT ở cấp huyện thường xuyên biến động …

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cho biết: Liên minh HTX tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX; đẩy mạnh xây dựng hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên là định hướng, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTTT và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh giai đoạn 2020- 2025. Mục tiêu tổng quát của KTTT 5 năm tới (2020-2025) là phát triển HTX, Liên hiệp HTX, THT theo hướng bền vững với phương châm “Hợp tác - Đổi mới - Phát triển - Hiệu quả”, góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, phát triển cộng đồng, cùng chia sẻ sự thịnh vượng và gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện đạt được các mục tiêu nói trên, ông Nguyễn Tiến Dũng, cho rằng cần phải tập trung các giải pháp trọng tâm: Nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về phát triển KTTT, HTX theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tăng số lượng HTX, thành lập mới, tạo điều kiện cho HTX huy động các nguồn lực phát triển và hoạt động đúng pháp luật; tăng cường hỗ trợ, tư vấn, giải quyết khó khăn vướng mắc cho HTX. Mặt khác, nâng cao năng lực quản trị, tăng quy mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX. Thúc đẩy các HTX, liên hiệp HTX, THT đầu tư sản xuất, kinh doanh liên kết chuỗi giá trị.q

Đại hội thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ VI họp phiên trù bị
Sáng qua (28-10), đại hội thành viên Liên minh HTX tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên trù bị. Dự phiên trù bị có đại diện Liên minh HTX Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị, thành phố và gần 200 đại biểu chính thức. Trong ngày làm việc thứ nhất, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng đã thông qua chương trình, quy chế làm việc; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ V (2015-2020); báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nhiệm kỳ V và phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra nhiệm kỳ VI (2020-2025); báo cáo góp ý Văn kiện Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI và dự thảo điều lệ sửa đổi của Liên minh HTX Việt Nam. Phiên trù bị cũng đã thông qua bầu Ban Chấp hành, bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX tỉnh khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, Đại hội thống nhất 100% bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh và 7 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thành viên Liên minh HTX tỉnh lần thứ VI họp phiên chính thức sẽ diễn ra vào hôm nay (29-10).

THOẠI PHƯƠNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter