MTTQ và các đoàn thể: Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Cập nhật: 07-11-2019 | 08:35:08

Thời gian qua, MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Dầu Tiếng đã không ngừng tự đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tập trung thực hiện tốt Kết luận 62- KL/ TW, ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội”. Nhờ đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

MTTQ xã Minh Hòa vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: T.D

Nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động

Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện luôn xác định công tác vận động quần chúng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhằm đưa nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước đi vào cuộc sống. Trên cơ sở đó, hệ thống MTTQ đã chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc vận động (CVĐ), các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Việc thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được hệ thống MTTQ trong huyện quan tâm thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, MTTQ chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu Ban Chỉ đạo huyện, các xã, thị trấn và các Ban vận động ở khu dân cư tổ chức thực hiện CVĐ. Nhiều mô hình mới được xây dựng và thực hiện có hiệu quả thiết thực ở địa phương. Hàng năm, có trên 99% hộ gia đình và 100% khu, ấp, cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký các danh hiệu văn hóa và cuối năm bình xét theo các tiêu chí luôn đạt trên 88% hộ gia đình văn hóa; 75% khu, ấp tiên tiến, văn hóa và 95% cơ quan văn hóa. Đến nay, có thể khẳng định CVĐ đã thu được nhiều kết quả quan trọng góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong các tầng lớp nhân dân.

Song song đó, huyện đã tập trung thực hiện có hiệu quả CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong 10 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cơ sở và các tổ chức thành viên đã tổ chức tuyên truyền 930 cuộc, thu hút hơn gần 60.000 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. MTTQ huyện đã phối hợp với Sở Công thương tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn thông qua các “Phiên chợ vui”, hội chợ triển lãm thương mại hàng tiêu dùng Việt; Tuần lễ mua sắm hàng khuyến mại ở các xã, thị trấn... Đến nay đã có 260 lượt doanh nghiệp tham gia, thu hút 86.000 lượt người đến mua sắm với trị giá hàng hóa trên 11 tỷ đồng; đồng thời duy trì 2 điểm bán hàng bình ổn giá tại thị trấn Dầu Tiếng. Nhờ có nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ trong triển khai thực hiện CVĐ, MTTQ huyện, cơ sở và các tổ chức thành viên đã từng bước nâng cao ý thức dùng hàng Việt trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, thực hiện CVĐ “ Ngày vì người nghèo” và phong trào “Toàn dân đoàn kết thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo”, MTTQ huyện và các thành viên đã tăng cường vận động, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, từng bước góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo giúp họ vươn lên khắc phục khó khăn, thử thách để thoát nghèo.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được củng cố về tổ chức, duy trì phát triển mô hình, mở rộng quy mô. Nhiều mô hình đã phát huy tốt hiệu quả của tinh thần tự quản ở cộng đồng, ý thức trách nhiệm của công dân như: Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm, khu dân cư tự quản, tổ xe ôm tự quản, trường tự quản… Ủy ban MTTQ huyện phối hợp cùng Công an huyện và 12 xã, thị trấn tổ chức ký kết các chương trình phối hợp giữa MTTQ, Công an, Hội Cựu chiến binh, Huyện đoàn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở từng địa bàn.

Phối hợp chặt chẽ

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến các xã, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND cùng cấp và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức năng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện; vận động nhân dân tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Mặt khác. MTTQ huyện đã tổ chức phối hợp tốt trong việc vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ thông qua việc tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp để trình bày  

 những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp…Chủ tịch UBND và trưởng các ngành chuyên môn từ huyện đến các xã, thị trấn dự nghe và trả lời trực tiếp những vấn đề cử tri quan tâm hoặc bằng văn bản sau kỳ tiếp xúc cử tri.

Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt các nội dung theo quy chế phối hợp đã đề ra. Từ đó, tạo điều kiện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp thực hiện tốt chức năng giám sát cơ quan chính quyền, đại biểu dân cử, cán bộ và công chức Nhà nước, thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thời gian qua, từng bước phát huy được chức năng giám sát. MTTQ đã tham gia giám sát cùng Thường trực HĐND, các ban của HĐND về việc thực hiện các chính sách kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giám sát việc thi hành pháp luật. Ngoài ra, MTTQ cũng đã chủ động thực hiện vai trò giám sát như: Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; giám sát việc bầu cử trưởng khu, ấp, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, việc kiểm điểm các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND cấp xã, thị trấn và trưởng khu, ấp; việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu; giám sát việc bình xét phân bổ vốn vay xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nhà đại đoàn kết, văn phòng khu phố, ấp, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng …

Bà Lê Thị Thanh Huệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Dầu Tiếng khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, MTTQ Việt Nam huyện đã cùng các tổ chức thành viên thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động, tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy khối đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị ở từng cấp, đa dạng các hình thức tập hợp, vận động để hướng dẫn, tổ chức, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều đoàn thể đã phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào quần chúng, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với các cấp ủy Đảng và chính quyền; thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo cán bộ và quần chúng nhân dân trong huyện.

Có thể nói, việc thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) là cơ sở thuận lợi để Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Dầu Tiếng và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân cùng chung sức, chung lòng xây dựng huyện Dầu Tiếng phát triển văn minh, giàu đẹp.

Từ năm 2009 đến nay, kết quả xây dựng “Quỹ vì người nghèo” cấp huyện được trên 6,9 tỷ đồng; cấp xã, thị trấn được trên 6,9 tỷ đồng. Toàn huyện đã xây dựng và bàn giao 413 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương với trị giá trên 10 tỷ đồng; vận động các hình thức khác như hỗ trợ cây con giống, phân bón, mượn vốn không tính lãi của các tổ chức thành viên quy ra tiền trị giá hơn 10 tỷ đồng; giúp khám, chữa bệnh 471 trường hợp trị giá trên 135 triệu đồng; 1.634 trường hợp hỗ trợ học sinh học tập trị giá gần 2.5 tỷ đồng.

TRÍ DŨNG

 

 

Chia sẻ bài viết
Tags
MTTQ

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter