Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy

Cập nhật: 18-10-2019 | 08:34:24

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thời gian qua Văn phòng Tỉnh ủy và hệ thống Văn phòng cấp ủy các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới cả về tổ chức, cán bộ, cơ sở vật chất, nội dung và phương thức công tác; chủ động phối hợp với đơn vị liên quan và các địa phương làm tốt công tác tham mưu phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trên tất cả các lĩnh vực. Hiện nay, hệ thống Văn phòng cấp ủy đang tiếp tục hiện đại hóa công tác văn phòng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa mọi hoạt động Văn phòng cấp ủy ngày càng đi vào nề nếp, chính quy.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, có chất lượng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Tham mưu kịp thời

Trong những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ của mình, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, cán bộ nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương đã luôn trung thành, đoàn kết, tận tụy, sáng tạo trong công việc. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và thực tiễn địa phương, Văn phòng Tỉnh ủy luôn chủ động tham mưu, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đạt kết quả cao.

Ngày 10-5-1949, chấp hành chỉ thị của Xứ ủy Nam bộ, Tỉnh ủy ra quyết định thành lập 3 ban thuộc hệ Đảng: Ban Văn thư, Ban Tuyên huấn và Ban Tài chính. Ban Văn thư chính là tiền thân của Văn phòng Tỉnh ủy. Đến năm 1950, Ban Văn thư chính thức được nâng lên thành Văn phòng Tỉnh ủy với nhiệm vụ nặng nề hơn, cơ cấu gồm các bộ phận như: Tổ nghiên cứu, Tổ văn thư đánh máy, Tổ cơ yếu, Tổ liên lạc, Tổ cấp dưỡng và Đội công tác.

Từ khi thành lập đến nay, tuy tên gọi, hoàn cảnh và điều kiện công tác có lúc khác nhau, nhưng các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng các cấp ủy của tỉnh Thủ Dầu Một - Sông Bé - Bình Dương luôn phát huy truyền thống vẻ vang của mình, lớp sau tiếp bước lớp trước, luôn hoàn thành tốt chức năng tham mưu, phục vụ cấp ủy, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực cấp ủy tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng bộ các cấp.

Văn phòng Tỉnh ủy luôn coi trọng việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc hàng năm của cấp ủy, hàng tháng, tuần của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, có hiệu quả công việc theo chương trình và các vấn đề đột xuất. Đồng thời, văn phòng chủ trì, phối hợp với các ban Đảng giúp Thường trực Tỉnh ủy giải quyết công việc hàng ngày của cấp ủy; chủ động phối hợp tham mưu, giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công các hội nghị định kỳ và chuyên đề theo kế hoạch. Qua đó, kịp thời phổ biến, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Đặc biệt, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); tham mưu tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; tham mưu sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Không ngừng đổi mới

Trong năm 2019, năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và chuẩn bị các nội dung, công việc quan trọng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ, tổng kết và quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, có chất lượng các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy. Trong đó, trọng tâm là tham mưu triển khai thực hiện Quy định số 10-QĐ/TW, ngày 12-12-2018 của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 168-QĐ/TW, ngày 28-12-2018 của Ban Bí thư ban hành quy chế làm việc mẫu của Tỉnh ủy, Thành ủy; chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Song song đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung tham mưu xây dựng chương trình công tác tháng và lịch công tác tuần sát thực hơn; đồng thời theo dõi và kịp thời đề xuất, bổ sung các nội dung, công việc cho phù hợp với diễn biến tình hình thực tế, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã tiếp tục nắm vững nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 và các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương để nâng cao chất lượng theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện ở các cấp, các ngành nhất là nhiệm vụ, mục tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp so với nghị quyết. Mặt khác, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành tổng kết một số nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của Tỉnh ủy phục vụ biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết các chuyên đề theo chỉ đạo của Trung ương phục vụ cho công tác biên tập văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để đưa hoạt động văn phòng ngày càng đi vào nền nếp, chính quy, thời gian qua Văn phòng Tỉnh ủy đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; tiếp tục xây dựng đồng bộ các quy chế, quy định, quy trình xử lý công việc của văn phòng, gắn với cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức của cơ quan đúng quy định và đạt hiệu quả tốt…

Phát huy truyền thống quý báu trong suốt quá trình 89 năm xây dựng và trưởng thành của ngành, tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Văn phòng cấp ủy trong toàn tỉnh hôm nay tiếp tục kế thừa công sức của các thế hệ đi trước, phấn đấu vượt mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy và trách nhiệm được giao phó.q

Hôm nay (18-10), lần đầu tiên tỉnh tổ chức họp mặt chung kỷ niệm ngày truyền thống các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy Bình Dương, cụ thể là kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống của các ngành: Tuyên giáo, Tổ chức Xây dựng Đảng, công tác Dân vận của Đảng và Văn phòng cấp ủy; kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng và 53 năm ngày truyền thống ngành Nội chính của Đảng.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp, tích cực tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội các Đảng bộ trực thuộc; giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Qua việc giúp cấp ủy tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội vừa qua đã đánh giá cụ thể kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ.

TRÍ DŨNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter