Nhìn lại một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Cập nhật: 11-07-2013 | 00:00:00

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, với nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, nhìn chung các cấp ủy, tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” một cách nghiêm túc, với một khối lượng công việc lớn, phức tạp và đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng.

 Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng

 Đợt tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cơ bản đạt yêu cầu, tạo được sự chuyển biến bước đầu trong việc ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và trong việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

1. Về đánh giá kết quả sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Thứ nhất, các cấp ủy tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, thấy rõ tính cấp bách và sự cần thiết phải tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Từ đó xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc, đề cao ý thức tự giác trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng.

Thứ hai, qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, lắng nghe ý kiến góp ý của CB, ĐV, nhân dân, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và từng CB, ĐV nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn ưu, khuyết điểm của mình; đồng thời phân tích, làm rõ nguyên nhân của các khuyết điểm, hạn chế, nhất là các khuyết điểm, hạn chế kéo dài qua một số nhiệm kỳ để đề ra phương hướng, giải pháp sửa chữa, khắc phục. Ngay trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp từ Trung ương đến cơ sở đã giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Đảng và nhân dân.

Thứ ba, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nhất là chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã tạo được một số chuyển biến tích cực, siết lại kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh và góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến cơ sở có điều kiện hiểu biết, học hỏi lẫn nhau để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, đổi mới lề lối làm việc; nghiêm khắc với mình hơn, giữ gìn đạo đức, lối sống. Từ các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến các cán bộ chủ chốt các cấp và đảng viên bình thường bước đầu có tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi và các hoạt động của mình trong công tác và trong cuộc sống hàng ngày của gia đình, vợ con và người thân.

Thứ tư, đã bước đầu làm rõ tình trạng CB, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thứ năm, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã góp phần thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động hội nhập, nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của đất nước. Không vì tập trung thực hiện nghị quyết mà sao nhãng công việc thường xuyên; ngược lại, việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm càng được chú trọng và đem lại những kết quả rất đáng ghi nhận.

Thứ sáu, tạo được chuyển biến bước đầu tích cực trong công tác xây dựng Đảng, mặc dù thời gian còn ngắn, nhiều việc mới triển khai hoặc chưa đạt được kết quả như mong muốn, chưa đáp ứng được kỳ vọng của CB, ĐV và nhân dân. Các cấp ủy tổ chức Đảng, từ Trung ương đến cơ sở có thêm kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng nói chung, kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong Đảng nói riêng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân.

Đạt được kết quả nói trên là do Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được ban hành là chủ trương đúng và kịp thời, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện với quyết tâm chính trị cao, bài bản và chặt chẽ, CB, ĐV đồng tình, thống nhất cao và thực hiện nghiêm túc.

 

Phương hướng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong năm 2013 và những năm tiếp theo

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa Xl) về xây dựng Đảng trong năm 2013 và những năm tiếp theo, với tinh thần kiên quyết kiên trì, từng bước vững chắc, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa ngay những yếu kém, khuyết điểm đã được kết luận qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

(2) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát thực hiện những việc cần làm ngay sau kiểm điểm, nhất là việc xử lý, giải quyết có hiệu quả, nghiêm minh những vấn đề bức xúc, nồi cộm (Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ lập các đoàn kiểm tra do các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở 31 cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc và tập thể lãnh đạo cơ quan Trung ương, trong đó trọng tâm là kiểm tra việc khắc phục các khuyết điểm, hạn chế đã chỉ rõ trong kiểm điểm). Cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa Xl) ở địa phương, đơn vị mình.

(3) Tiếp tục đổi mới lề lối, phong cách làm việc trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Lãnh đạo chặt chẽ việc tổ chức thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với cán bộ lãnh đạo các cấp trong hệ thống chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

(4) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Hoàn thành quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Chuẩn bị tốt nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và cấp ủy các cấp nhiệm kỳ sắp tới.

(5) Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) và Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI). Tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm, dứt điểm những vụ việc tiêu cực mà dư luận xã hội quan tâm.

(6) Thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với việc kiểm điểm và lấy phiếu tín nhiệm hàng năm.

(7) Khẩn trương hoàn thành các đề án còn lại về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI (theo Kế hoạch số 08-KH/ TW của Bộ Chính trị) bảo đảm chất lượng để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua và tổ chức triển khai thực hiện. Cụ thể là:

- Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; cơ chế để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng điều tra dư luận xã hội, tập hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tham khảo trước khi quyết định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ.

- Quy định giám sát cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

- Quy định trách nhiệm, quyền hạn người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, trong hoạt động công vụ; đề án quy định thực hiện và kiểm soát việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước.

- Đề án tái cơ cấu Vinashin.

(8) Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

(9) Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng trong Đảng và xã hội; giữ gìn kỷ luật phát ngôn tạo sự thống nhất cao trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường thông tin, tuyên truyền về việc triển khai đồng bộ, toàn diện các nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ, về cơ chế, chính sách, về giáo dục chính trị tư tưởng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), chú ý những cách làm hay, những điển hình làm tốt. Thực hiện việc định kỳ điều tra dư luận xã hội về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để nắm được dư luận xã hội kịp thời hơn, từ đó có chủ trương, giải pháp phù hợp.

H.ANH (Nguồn: Tạp chí Báo cáo viên)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter