Những kinh nghiệm rút ra từ đại hội điểm cấp cơ sở

Cập nhật: 14-04-2020 | 10:40:40

Sau khi tổ chức đại hội điểm chi, Đảng bộ cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình tổ chức đại hội. Trên cơ sở những ưu điểm, hạn chế được nhìn nhận sau khi các chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các chi, Đảng bộ cơ sở còn lại trong toàn Đảng bộ huyện nghiên cứu tổ chức đại hội đúng quy trình, quy định, bảo đảm thành công tốt đẹp.

Các chi, Đảng bộ được chọn tổ chức đại hội điểm đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Trong ảnh: Lãnh đạo Huyện ủy, các Ban Xây dựng Đảng của tỉnh, huyện và lãnh đạo xã Thanh An tại Đại hội Đảng bộ xã Thanh An

Chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/ TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 101-KH/ TU, ngày 14-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 12-KH/HU, ngày 17- 9-2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng đã chọn Chi bộ Văn hóa Thông tin - Thể thao (VHTT-TT) - Đài Truyền thanh và Đảng bộ xã Thanh An tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho toàn huyện. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra trực tiếp công tác chuẩn bị đại hội tại 4 chi, Đảng bộ cơ sở (Chi bộ VHTT-TT - Đài Truyền thanh, và Đảng bộ xã Thanh An, Đảng bộ thị trấn Dầu Tiếng và Đảng bộ xã Minh Tân).

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, sở dĩ các chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội là bởi có sự chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc. Theo đó, bên cạnh việc xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội và triển khai trong toàn thể cán bộ, đảng viên, Chi ủy, Chi bộ VHTT-TT - Đài Truyền thanh và Đảng bộ xã Thanh An đã nghiêm túc, tập trung trí tuệ trong công tác xây dựng văn kiện; thảo luận lấy ý kiến đóng góp cũng như thẳng thắn đánh giá những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Sau khi xây dựng văn kiện, chi ủy chi bộ đã 3 lần tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cán bộ đảng viên để hoàn chỉnh văn kiện trình đại hội. Đối với Đảng bộ Thanh An, sau khi xây dựng dự thảo văn kiện đã gửi lấy ý kiến đóng góp của các chi bộ, MTTQ, các đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ hưu trí được 20 cuộc với 324 lượt đồng chí. Đảng ủy đã 4 lần tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến văn kiện trước khi trình đại hội.

Bên cạnh đó, việc xây dựng Đề án nhân sự Ban Chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 (đối với Chi bộ VHTT-TT - Đài Truyền Thanh) và phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bí thư và các phó bí thư; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (đối với Đảng bộ xã Thanh An) được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt quy định. Các bước tiến hành bầu cử Ban Chi ủy, bí thư, phó bí thư và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên được thực hiện theo quy trình, quy định của điều lệ Đảng; Quyết định 244- QĐ/TW, ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương về quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng phương án được duyệt với tỷ lệ phiếu bầu đạt khá cao.

Một trong những điều kiện góp phần vào thành công của Đại hội Chi bộ VHTT-TT - Đài Truyền thanh đó là cơ sở vật chất phục vụ đại hội như hội trường, phòng họp, âm thanh, ánh sáng, trang trí, công tác tiếp dân, đón tiếp đại biểu, khách mời được tổ chức khá chu đáo. Công tác bảo vệ trước trong và sau đại hội được bảo đảm trật tự, an toàn tuyệt đối cho đại hội và đại biểu tham dự.

Những kinh nghiệm rút ra

Báo cáo với đoàn công tác của Tỉnh ủy về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Dầu Tiếng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Chí Trung, Bí thư Huyện ủy Dầu Tiếng, cho biết việc tổ chức đại hội điểm và đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy cấp cơ sở đã được tổ chức hoàn thành vào cuối tháng 3-2020. Công tác tổ chức đại hội bảo đảm đúng quy trình, quy định; nhân sự bầu cử đúng phương án đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt.

Bên cạnh những ưu điểm được nhìn nhận, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong việc tiến hành một số nội dung như thảo luận tại đại hội còn ít ý kiến; phần điều hành của đoàn Chủ tịch đại hội đa phần bám vào đề dẫn xây dựng trước nên chưa linh hoạt, chưa tạo không khí cởi mở. Một vài đồng chí trong đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu còn lúng túng, chưa tự tin trong phần điều hành của mình...

Trên cơ sở những ưu điểm và tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức đại hội điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng đã rút ra một số kinh nghiệm và lưu ý đối với các chi, Đảng bộ cơ sở còn lại nghiên cứu, áp dụng. Theo đó, để đại hội các chi, Đảng bộ diễn ra thành công, bảo đảm đúng theo quy trình, quy định, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Huyện ủy viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình đơn vị, địa bàn mình phụ trách để kịp thời chỉ đạo công tác chuẩn bị các mặt của đại hội. Bên cạnh đó, cần cósựphối hợp với Thường trực các tiểu ban của Huyện ủy tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy thẩm định, phê duyệt văn kiện, nhân sự trình đại hội.

 Đối với văn kiện đại hội cần bám sát tình hình địa phương, đơn vị, gắn với các chỉ tiêu, phương hướng của cấp trên có liên quan đến địa phương, đơn vị mình. Văn kiện phải đánh giá thẳng thắn, trung thực kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là phân tích kỹ lưỡng những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu; xác định tiềm năng, thế mạnh của địa phương đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Một trong những lưu ý trong công tác tổ chức đại hội được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ ra đó là, việc thảo luận văn kiện tại đại hội phải được quan tâm, chú trọng, tránh làm đại khái, qua loa. Đồng thời, nên dành thời gian để thảo luận văn kiện cấp mình tại đại hội phiên chính thức nhất là về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Phải có báo cáo tiếp thu, giải trình trong trường hợp văn kiện cấp mình đã được góp ý tại các hội nghị trước đó để toàn thể đại hội và khách mời được biết.

Mặt khác, cần tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Về trang trí, khánh tiết thực hiện theo hướng dẫn của ngành tuyên giáo trên tinh thần nội dung nào không có trong quy định, hướng dẫn thì không được tự ý đưa vào chương trình đại hội. Bên cạnh đó, các chi, Đảng bộ cơ sở thường xuyên liên hệ các Ban Xây dựng Đảng của Huyện ủy và đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực để cho ý kiến chỉ đạo chuẩn bị các khâu bảo đảm tổ chức đại hội thành công tốt đẹp

 Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, sở dĩ các chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội là bởi có sự chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc. Theo đó, bên cạnh việc xây dựng kếhoạch tổ chức đại hội và triển khai trong toàn thể cán bộ, đảng viên, Chi ủy, Chi bộ VHTT-TT và Đài Truyền thanh, Đảng bộ xã Thanh An đã nghiêm túc, tập trung trí tuệ trong công tác xây dựng văn kiện; thảo luận lấy ý kiến đóng góp cũng như thẳng thắn đánh giá những ưu điểm, hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳqua, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳmới.

TRÍ DŨNG

 

Chia sẻ bài viết
Tags
cơ sở

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter