Nỗ lực vượt bậc và có quyết tâm chính trị cao hơn nữa để vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra (*)

Cập nhật: 05-12-2012 | 00:00:00

(Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, khóa IX (mở rộng) ngày 4-12-2012)

 Sau một ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 (khóa IX) đã hoàn thành chương trình làm việc đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành đã tập trung xem xét, thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2012, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2013; nghe kết quả bước đầu kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở cấp huyện, tương đương và cấp cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015 và xem xét một số văn bản khác.  

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Mai Thế Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chúng ta triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2012 trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động rất phức tạp và có nhiều khó khăn hơn so với dự báo, đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế nước ta nói chung và Bình Dương nói riêng.

Trên cơ sở phân tích kỹ tình hình thực tế, quán triệt đầy đủ và nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, chúng ta đã vận dụng, cụ thể hóa các quyết sách của Trung ương trong chỉ đạo, điều hành, thể hiện rõ sự sâu sát, kịp thời, tính quyết liệt và quyết tâm chính trị cao trong tổ chức chỉ đạo thực hiện, cùng với sự cố gắng, tích cực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2012 tiếp tục có những chuyển biến tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trong tỉnh tuy không đạt kế hoạch nhưng tăng hơn gấp đôi bình quân chung của cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ và kim ngạch xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng cao, tạo tiền đề thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những năm tới. Nhiều công trình quan trọng về phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp, đô thị và văn hóa - xã hội được khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng. Giáo dục, y tế, văn hóa có bước phát triển tích cực. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện khá toàn diện và mở rộng đối tượng thụ hưởng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Cùng với chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, chúng ta đã tập trung việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, thứ 5; đặc biệt là đã cơ bản hoàn thành đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đã mang lại kết quả khả quan bước đầu. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn, hoạt động lãnh đạo, điều hành ngày càng hiệu lực, hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh ngày càng được mở rộng, tăng cường và phát huy được sức mạnh tổng hợp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng phải thấy hết những mặt còn hạn chế, khó khăn cần tập trung tháo gỡ, khắc phục. Đó là: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tuy có tăng trưởng so cùng kỳ, nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra. Một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay và tiêu thụ sản phẩm. Tăng trưởng tín dụng cho vay còn thấp so với vốn huy động; nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tăng cao so với đầu năm. Các hoạt động của tội phạm các loại, tệ nạn xã hội tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn phức tạp. Hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên một số mặt còn hạn chế. Sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cấp, các ngành, một số nơi còn thiếu chủ động và chưa chặt chẽ và hiệu quả không cao.

Năm 2013, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế - xã hội nước ta và của tỉnh. Năm 2013 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh nhưng một số chỉ tiêu sau 2 năm thực hiện vẫn còn khá thấp so với mức đề ra cho cả nhiệm kỳ; đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực vượt bậc và có quyết tâm chính trị cao hơn nữa để vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Để thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2013 đạt kết quả cao nhất, ngoài việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể nêu trong báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, tôi xin lưu ý thêm các đồng chí một số vấn đề sau:

1. Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, giải pháp của Trung ương, vận dụng phù hợp với tình hình của tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, cần quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, giảm thiểu lượng hàng hóa tồn kho; vay vốn tín dụng với lãi suất hợp lý; ưu tiên tín dụng cho sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm tăng trưởng tín dụng hợp lý so với mức huy động. Tiếp tục rà soát các khoản nợ, áp dụng các biện pháp phù hợp và đồng bộ đẩy nhanh việc xử lý nợ xấu.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện nhanh các dự án, các công trình tạo lực, các công trình trọng điểm về phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp, đô thị, xã hội… để tạo tiền đề cho sự phát triển vững chắc của tỉnh trong tương lai. Chú ý giải quyết sớm nhất những tồn đọng, trong đó có công tác đền bù giải tỏa, làm cản trở việc triển khai các dự án, các công trình hiện nay. Cần chú ý tập trung thi công dứt điểm các công trình đang làm dở dang để đưa vào phục vụ Tết Nguyên đán tới.

3. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và về chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến. Nhân rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu, sản xuất có hiệu quả cao. Tăng đầu tư của Nhà nước và thu hút tốt các nguồn lực xã hội cho chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng nông thôn.

4. Thực hiện đồng bộ hơn nữa Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước và Chương trình cải cách tư pháp. Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục chấn chỉnh thái độ phục vụ của đội ngũ công chức và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước. Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh và chỉ số hài lòng của người dân.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), tập trung vào các lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý thu, chi ngân sách; quan hệ giữa các cơ quan Nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Tăng cường các biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ việc nhũng nhiễu, vòi vĩnh khi thực hiện công vụ. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tiêu cực, tham nhũng phải chịu trách nhiệm nếu không có kế hoạch phòng, chống, không phát hiện, không tích cực đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả.

5. Trước tình hình các loại tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, nhất là ở các địa bàn giáp ranh, các ngành, các cấp, nhất là các ngành chức năng cần rà soát, điều tra nắm kỹ tình hình cụ thể, tăng cường các biện pháp tốt nhất để tiếp tục tấn công, nhất là trấn áp các loại tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, các băng nhóm tội phạm mới hình thành; kiềm chế tai nạn giao thông và phòng, chống các tệ nạn xã hội. Song song đó, cần triển khai thực hiện sâu rộng Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 09/CT-TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc giải quyết cơ bản các vụ khiếu kiện của công dân, nhất là các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, tồn đọng kéo dài. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với người lao động và người sử dụng lao động; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, giảm số vụ đình công, lãn công, nhất là vào thời gian trước Tết Nguyên đán, không để phát sinh thành điểm nóng. Các hoạt động văn hóa - xã hội khác cũng cần được triển khai thực hiện đồng bộ với chất lượng cao hơn…

6. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong những tháng qua, toàn Đảng bộ đã tiến hành đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Đây là khâu mở đầu then chốt, quan trọng và đã thực hiện đạt kết quả bước đầu. Sắp tới, cùng với việc khắc phục nhanh những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân đã được làm rõ sau khi kiểm điểm, chúng ta phải triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được nêu trong nghị quyết, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận khác của Ban Chấp hành Trung ương, tạo sự chuyển biến đồng bộ trên các mặt, chuẩn bị thật tốt các điều kiện để bảo đảm tốt cho kế hoạch thực hiện chia tách huyện, nhất là khâu cơ sở vật chất và nhân sự.

Cuối cùng, xin chúc tất cả các đồng chí nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

(*) Tựa do Tòa soạn đặt

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

Bài 1: “Đi trong muôn ánh sao vàng…”

“Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…”.

Xem thêm

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam”

Tối 18-5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quay lên trên free html hit counter