Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Uyên: Chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII

Cập nhật: 23-12-2019 | 09:35:01

Đảng bộ TX.Tân Uyên được Tỉnh ủy chọn làm điểm để tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, ngay từ bây giờ, Đảng bộ TX.Tân Uyên đã và đang chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII. Phóng viên Báo Bình Dương đã phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Uyên về các bước chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn thị xã.

 Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu TX.Tân Uyên về quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng

- Thưa ông, được biết Đảng bộ TX.Tân Uyên được Tỉnh ủy chọn làm điểm để tổ chức đại hội Đảng bộ của cấp huyện, vậy đến nay mọi công tác đã được chuẩn bị ra sao?

- Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 14-8-2019 của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 55-KL/TW ngày 15- 8-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy Tân Uyên đã xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng bộ thị xã và đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã và đang tiếp tục được các cấp ủy Đảng trên địa bàn quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng bộ, chi bộ.

Đảng bộ TX.Tân Uyên được Tỉnh ủy chọn làm điểm để tổ chức đại hội của cấp huyện trên địa bàn tỉnh, vì vậy mọi công tác chuẩn bị càng phải chu đáo hơn. Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã và đang được triển khai thực hiện. Các Tiểu ban nội dung, Tiểu ban tổ chức, Tiểu ban nhân sự thị xã đang khẩn trương triển khai các công việc theo kế hoạch đề ra để tham mưu tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ TX.Tân Uyên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Thời gian qua, Thị ủy Tân Uyên đã quán triệt, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp trên địa bàn như thế nào, thưa ông?

- BTV Thị ủy Tân Uyên xác định: Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu. Bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trong đó vấn đề mà Thị ủy đặc biệt lưu ý là kiên quyết chống tư tưởng “dĩ hòa vi quý” hoặc vụ lợi cá nhân trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

- Chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, công tác nhân sự rất quan trọng, hiện nay ở TX.Tân Uyên công tác này đã và đang được chuẩn bị ra sao, thưa ông?

- Để chuẩn bị nhân sự cho đại hội, Thị ủy Tân Uyên đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, BTV Thị ủy và các chức danh chủ chốt của thị xã nhiệm kỳ 2020-2025. Chúng tôi xác định, công tác quy hoạch cán bộ là một khâu quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong quy trình công tác cán bộ, làm tốt công tác quy hoạch sẽ tạo nền tảng để thực hiện các khâu đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển bố trí cán bộ đúng định hướng, có chất lượng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Do đó, việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng để tiếp tục định hướng, bố trí cán bộ dự nguồn tiếp cận chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, Thị ủy cũng đặt ra yêu cầu, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, BTV cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự...

- Việc đánh giá, dự báo tình hình trong báo cáo chính trị trình đại hội là rất quan trọng, vậy Đảng bộ TX.Tân Uyên đã chú trọng đến công tác này như thế nào, thưa ông?

- Chúng tôi đặt ra yêu cầu, báo cáo chính trị trình đại hội phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, lưu ý nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả, đạt kết quả như mong muốn, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

- Xin cảm ơn ông!

 Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII), Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 14- 8-2019 của Tỉnh ủy Bình Dương về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 55-KL/TW ngày 15-8-2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ (BTV) Thị ủy Tân Uyên đã xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng bộ thị xã và đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Việc chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã và đang tiếp tục được các cấp ủy Đảng trên địa bàn quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng bộ, chi bộ.

THU THẢO (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên free html hit counter